5
1 Tunŋgo ŋga fuun Salomɔ wìla pye wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni pa kìla kɔ yɛɛn. Ko puŋgo na, wi to Davidi wìla yaara nda tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan, warifuwe, naa tɛ konaa yaapire ti ni fuun ti ni, a wì siri lɛ ma saa ti tɛgɛ wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni.
Pàa kari yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni
2 Kona, a Salomɔ wì si Izirayɛli tara lelɛɛlɛ, naa cɛngɛlɛ teele pe ni fuun konaa Izirayɛli seye teele pe gbogolo wa Zheruzalɛmu ca, jaŋgo pe kari wa Davidi ca, ko ŋga pe yinri Siyɔn ca ye, pe sa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ. 3 A Izirayɛli tara woolo pe ni fuun pè si saa pe yɛɛ gbogolo wa wunlunaŋa wi tanla mbe shɛrɛgɛ fɛti wi pye, wo ŋa wi ma pye yɛlɛ li yeŋge kɔlɔshyɛn wogo ki ni we. 4 A Izirayɛli tara lelɛɛlɛ pe ni fuun pè si pan. A Levi setirige piile pè si yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ. 5 Pàa yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ, naa filisaga paraga go ki ni konaa yaara nda fuun tìla tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan wa ki ni ti ni. Saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pe ni, poro pàa ti lɛ ma kari ti ni. 6 Wunlunaŋa Salomɔ wo naa Izirayɛli woolo mbele fuun pàa gbogolo wa wi tanla pè si yere yɔn finliwɛ kɛsu wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. Pàa simbaala naa nɛrɛ lɛgɛrɛ wɔ saraga. Tìla lɛgɛ fɔ lere saa ya mberi jiri mberi yɔn jɛn. 7 Kona, a saraga wɔfɛnnɛ pè si kari Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni ma saa wi tɛgɛ wa wi tɛgɛsaga, wa shɛrigo gbɔgɔ ki nawa, wa lajɛŋgɛ kpoyi ki ni, fɔ wa sherubɛnye pe kanwira ti nɔgɔ. 8 Sherubɛnye pe kanwira tìla pye ma jaraga wa yɔn finliwɛ kɛsu wi tɛgɛsaga ki go na; tìla pye ma yɔn finliwɛ kɛsu wo naa wi lɛkanŋgagala ke tɔn. 9 Pàa wi lɛkanŋgagala ke pye, a kè tɔnlɔndɔnlɔ fɔ lere ma ya ma koro lege yɔn finliwɛ kɛsu wi ni na ke numagala ke yaan wa laga kpoyi ki yɛgɛ sɔgɔwɔ. Ɛɛn fɔ lere saa ya koro wa funwa na mbe ke yan. Yɔn finliwɛ kɛsu wìla koro ma tɛgɛ wa ki laga ki na fɔ ma pan ma gbɔn nala. 10 Yaraga ka kpɛ sila pye wa yɔn finliwɛ kɛsu wi ni kaawɔ sinndɛɛrɛ papara papara shyɛn to cɛ. Moyisi wo wìla ti le wa wi ni wa Horɛbu yanwiga ki na, sanga ŋa ni Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yɔn finliwɛ le Izirayɛli woolo pe ni, pe yiriŋgɔlɔ wa Ezhipiti tara we.
11 Kì pye ma, a saraga wɔfɛnnɛ pè si yiri wa laga kpoyi ki ni, katugu poro saraga wɔfɛnnɛ mbele fuun pàa pye le, pàa pe yɛɛ pye kpoyi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, ali ŋgbeleye yan saraga wɔgɔtunŋgo ki pyewagati wi sila gbɔn yi na o. 12 Levi setirige piile mbele fuun pàa pye yurukɔɔlɔ, Asafu, naa Hema, naa Yedutun, naa pe pinambiile konaa pe sefɛnnɛ pe ni, pàa pye ma yere wa saraga wɔsaga ki yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri lɛn yaripɔrɔ ni pe na, naa weere, naa juruye konaa ŋgɔniye ni pe kɛɛ. Saraga wɔfɛnnɛ cɛnmɛ naa nafa (120) la pye le pe tanla na mbaanra wiin. 13 Mbaanra winfɛnnɛ, naa yurukɔɔlɔ pe ni, pàa gbogolo ja ma pe magala li wa nuŋgba, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo nali sɔnni. Pàa pye na mbaanra ti wiin, na weere ti gbɔɔn konaa yarigbɔnrɔ sannda ti ni, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni na yuun fɔ:
«Katugu li yɛn jɛnnɛ,
li kagbaraga ki yɛn wa fɔ sanga pyew.»
Ki wagati nuŋgba wi ni, a kambaaga kà si pan ma shɛrigo gbɔgɔ ki yin, Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ye. 14 Saraga wɔfɛnnɛ pe sila ya mbe koro wa go ki ni mbe pe saraga wɔgɔtunŋgo ki pye kambaaga ki kala na; katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔwɔ yanwa pìla pye na Yɛnŋɛlɛ li go ki yinni.