2
1 Salomɔ wìla nambala waga nafa taanri ma yiri kɛ (70 000) wɔ poro mbe pye tuguro lɛfɛnnɛ naa nambala waga nafa tijɛrɛ (80 000) ni, poro mbaa sinndɛɛrɛ tɛni wa yanwiga ki na, konaa nambala waga taanri naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (3 600) ni poro mbe pye tunmbyeele pe kɔrɔsifɛnnɛ.
2 A Salomɔ wì si pitunmbolo torogo wa Tiri ca wunlunaŋa Huramu wi yeri ma yo fɔ: «Ŋga màa pye na to Davidi wi kan ma sɛdiri tire kan wi yeri, jaŋgo wi ta wi wunluwɔ go kan wi yɛɛ kan, mi yɛn nɔɔ yɛnri maga nuŋgba ki pye na kan fun. 3 Wele, mila jaa mbe go kan Yawe Yɛnŋɛlɛ, na Yɛnŋɛlɛ li kan, mbege kan li yeri, mbaa wusuna nuwɔ taan sori wa ki ni li yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbaa buru ŋa pe ma kan li yeri wi teri wa sanga pyew, mbaa saara sogoworo woo wa ki ni pinliwɛ naa yɔnlɔkɔgɔ, naa cɛnpiliye yi ni, naa yevɔnndɔ fɛti piliye yi na konaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li fɛti piliye sannya yi na; ki ŋgasegele ke yɛn ma tɛgɛ Izirayɛli woolo pe kan fɔ sanga pyew. 4 Shɛrigo ŋga mila jaa mbe kan ki daga mbe gbɔgɔ, katugu we Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ ma wɛ yarisunndo ti ni fuun ti na. 5 Ɛɛn fɔ, ambɔ wi mbe ya mbe go kan li kan? Kì kaa pye naayeri wo naa wi gbemɛ pi ni fuun ni, wi yɛn ma kologo li na we. Mi yɛn ambɔ fɔ mbe si ya mbe go kan li kan? Ɛɛn fɔ ŋga mbe ya pye koyi ŋga, mbe laga ka kan li kan, paa li gbogo wa ki ni, mbaa wusuna nuwɔ taan sori wa ki ni li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 6 Koni, mi yɛn nɔɔ yɛnri, ma kapyɔ jɛnfɔ wa torogo laga na kan, ŋa wi ma ya na tɛ tunŋgo ki piin jɛŋgɛ, naa warifuwe, naa tuguyɛnrɛ, naa tugurɔn, naa pariyɛnrɛ, naa ŋganra paara, naa kondoro paara tunŋgo ki ni, konaa yaara yanlɛrɛ keregimɛ tunŋgo pyew ki ni, jaŋgo wila tunŋgo piin ja na kapyɔ jɛnfɛnnɛ mbele laga na yeri laga Zhuda tara konaa laga Zheruzalɛmu ca pe ni, poro mbele na to Davidi wìla wɔ we. 7 Ki yaga ma sɛdiri tire, naa sipirɛsi tire konaa santali tire torogo na kan mbe yiri wa Liban tara, katugu mìgi jɛn ma yo fɔ ma tunmbyeele pè Liban tara tire ti kɔngɔ ki jɛn. Wele, na tunmbyeele pe yaa la tunŋgo piin ma woolo pe ni ja. 8 Mila jaa pe tire lɛgɛrɛ gbɛgɛlɛ na kan, katugu shɛrigo ŋga mi yaa kan, ki yaa pye mbe gbɔgɔ konaa mbe yɔn. 9 Ma tunmbyeele mbele pe yaa tire ti kɔɔnlɔ mberi jaanri, mi yaa ka pe kan bile tɔni waga kɔgɔlɔni (6 000) ni, naa ɔrizhi tɔni waga tijɛrɛ (4 000) ni, naa duvɛn litiri waga cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ (900 000) ni konaa sinmɛ litiri waga cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ (900 000) ni.»
10 Kì kaa pye ma, a Tiri ca wunlunaŋa Huramu wì si sɛwɛ torogo ma Salomɔ wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ li woolo pèli ndanla, ko kala kì ti lɔ̀ɔn tɛgɛ wunluwɔ pe go na.» 11 A Huramu wì sho naa fɔ: «Sɔnmɔ yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li woo, lo na lì naayeri wo naa tara ti da; katugu lì pinambyɔ kan Davidi wi yeri, ŋa wi yɛn kajɛnŋɛ, naa jatere jɛnŋɛ fɔ konaa tijinliwɛ fɔ, wo wi yaa shɛrigo gbɔgɔ kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan konaa mbe wunluwɔ go kan wi yɛɛ kan. 12 Koni mi yaa naŋa kapyɔ jɛnfɔ naa tijinliwɛ gbɔɔ fɔ wa torogo ma kan, ŋa pe maa yinri Huramu Abi. 13 Wi yɛn Dan cɛnlɛ woolo jɔ wo wa pinambyɔ. Wi to wo yɛn Tiri ca fɛnnɛ woo. Wi yɛn ma tɛ, naa warifuwe, naa tuguyɛnrɛ, naa tugurɔn, naa sinndɛɛrɛ konaa tire ti tunŋgo ki jɛn fɔ jɛŋgɛ. Wì pariyɛnrɛ, naa kondoro paara, naa ŋganra paara konaa lɛn jese paara ti gbegewe jɛn. Wì yaara yanlɛrɛ keregimɛ tunŋgo pyew ki jɛn. Na paga tunŋgo o tunŋgo kan wi yeri, wi mbe ya mbe ki ni fuun ki pye. Wi yaa ka saa tunŋgo piin ma yɛɛra kapyɔ jɛnfɛnnɛ, konaa na tafɔ Davidi wi kapyɔ jɛnfɛnnɛ pe ni ja. 14 Koni na tafɔ, bile naa ɔrizhi, naa sinmɛ konaa duvɛn ŋa màa sɛnrɛ yo, ti torogo woro mbele ma tunmbyeele we kan. 15 Woro wo na, we yaa tire nda fuun mà jori ti kala ti kɔn wa Liban tara, mberi pɔpɔ pɔgɔlɔ pɔgɔlɔ, mberi torogo ma kan kɔgɔje wi na, fɔ sa gbɔn wa Zhafa ca. Kona mɛɛ pan mari lɛ lema ma kari ti ni wa Zheruzalɛmu ca.»
16 Salomɔ wìla nambanmbala mbele fuun pàa pye wa Izirayɛli tara pe jiri, poro mbele fuun wi to Davidi wìla keli ma pe jiri faa we. Pàa pye lere waga cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ ma yiri taanri naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (153 600). 17 A wì si lere waga nafa taanri ma yiri kɛ (70 000) wɔ ma poro pye tuguro lɛfɛnnɛ, ma lere waga nafa tijɛrɛ (80 000) wɔ ma poro pye sinndɛɛrɛ tɛfɛnnɛ wa yanwira ti na, mɛɛ lere waga taanri naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (3 600) wɔ ma poro pye tunmbyeele pe ni fuun pe kɔrɔsifɛnnɛ, mbe ti paa pe tunŋgo ki piin.