Shɛrigo gbɔgɔ yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ
26
1 Pàa shɛrigo gbɔgɔ yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pe walagi ŋgbeleye ŋgbeleye yɛgɛ ŋga na ki ŋga. Wa Kore wi setirige piile pe ni, Kore wi pinambyɔ Meshelemiya wìla pye wa, ma yiri wa Asafu sege ki ni. 2 Meshelemiya pinambiile pe mɛrɛ to lari nda: Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Zakari, wi shyɛn woo wo lawi ŋa Yediyayɛli, taanri woo wo lawi ŋa Zebadiya, tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Yatiniyɛli, 3 kaŋgurugo woo wo lawi ŋa Elamu, kɔgɔlɔni woo wo lawi ŋa Yohana, kɔlɔshyɛn woo wo lawi ŋa Eliyohenayi.
4 Obɛdi Edɔmu pinambiile pe mɛrɛ to lari nda: Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Shemaya, wi shyɛn woo wo lawi ŋa Yozabadi, taanri woo wo lawi ŋa Yowa, tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Sakari, kaŋgurugo woo wo lawi ŋa Netaneyɛli, 5 kɔgɔlɔni woo wo lawi ŋa Amiyɛli, kɔlɔshyɛn woo wo lawi ŋa Isakari, kɔlɔtaanri woo wo lawi ŋa Pewulitayi; katugu Yɛnŋɛlɛ làa duwaw Obɛdi Edɔmu wi na maga pinambiile pe kan wi yeri.
6 Obɛdi Edɔmu wi pinambyɔ Shemaya wìla pinambiile pele se; poro pàa pye pe sege ki teele wele, katugu pàa pye nambala kotogofɛnnɛ. 7 Shemaya pinambiile pe mɛrɛ to lari nda: Otini, naa Erefayɛli, naa Obɛdi, naa Elizabadi konaa pe sefɛnnɛ nambala sanmbala mbele pàa pye kotogofɛnnɛ pe ni, Elihu naa Samakiya.
8 Poro pe ni fuun mbele poro la pye Obɛdi Edɔmu wi setirige piile, poro naa pe pinambiile konaa pe sefɛnnɛ pe ni. Pàa pye nambala kotogofɛnnɛ, na pe tunŋgo ki piin fanŋga ni. Pàa pye nambala nafa taanri ma yiri shyɛn.
9 Meshelemiya wi pinambiile naa wi sefɛnnɛ pe ni, pàa pye nambala kotogofɛnnɛ kɛ ma yiri kɔlɔtaanri. 10 Hosa ŋa wìla pye Merari setirige pyɔ wìla pinambiile se. Pe ni Shimiri wo wìla pye to, ali mbege ta wo ma wìla pye pinambyɔ koŋgbanŋa we. Wi to wìla wi tɛgɛ sanmbala pe go na. 11 Wi pinambyɔ shyɛn woo wo lawi ŋa Hilikiya, taanri woo wo lawi ŋa Tebaliya, tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Zakari. Hosa pinambiile konaa wi sefɛnnɛ pe ni fuun pàa pye lere kɛ ma yiri taanri.
12 Shɛrigo gbɔgɔ yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ ŋgbeleye, naa ki ŋgbeleye yi teele pe ni, konaa leele sanmbala pe ni pàa pye na pe tunŋgo ki piin wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni. 13 Pàa pɛtɛ gbɔn ma yeyɔnrɔ nda pe yaa la kɔrɔsi ti naganaga pe na ma yala pe seye yi ni, sege kì kologo o, kì gbɔgɔ o, pe sila lere wɔ lere ni. 14 Pɛtɛ gbɔngɔ kìla Shelemiya wi wɔ, jaŋgo wo mbaa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeyɔngɔ ki kɔrɔsi. A pɛtɛ gbɔngɔ kì suu pinambyɔ Zakari ŋa wìla pye wunlunaŋa wi yɛrifɔ jɛnŋɛ wi wɔ, jaŋgo wo mbaa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeyɔngɔ ki kɔrɔsi. 15 Pɛtɛ gbɔngɔ kìla yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeyɔngɔ ki wɔ Obɛdi Edɔmu wo kan wila ki kɔrɔsi. A pè si pɛtɛ gbɔn ma yaara tɛgɛsaga yinrɛ ti kan wi pinambiile poro yeri paa ti kɔrɔsi. 16 Pɛtɛ gbɔngɔ kìla yɔnlɔ tosaga yeyɔngɔ ŋga pe yinri Shalɛki ki wɔ Shupimu naa Hosa poro kan paa ki kɔrɔsi. Shalɛki yeyɔngɔ kìla pye wa tinndi konɔ li yɛsinmɛ na. Yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pe cɛnsara tìla pye ma yɛgɛ wa ti yɛɛ yeri.
17 Wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeyɔngɔ ki na, Levi setirige piile kɔgɔlɔni pàa pye na cɛɛn wa naga kɔrɔsi pilige nuŋgba nuŋgba pyew. Leele tijɛrɛ la pye na yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeyɔngɔ ki kɔrɔsi pilige nuŋgba nuŋgba pyew. A leele tijɛrɛ na yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeyɔngɔ ki kɔrɔsi pilige nuŋgba nuŋgba pyew. A leele tijɛrɛ na yaara tɛgɛsaga yinrɛ ti kɔrɔsi, pàa pe walagi shyɛnzhyɛn ma pe tɛgɛ cɛnsara shyɛn ni. 18 Laga nawa yinrɛ to na, wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, leele tijɛrɛ pàa pye na yeyɔngɔ ŋga wa koŋgbɔgɔ kɛɛ yeri ki kɔrɔsi, a leele shyɛn na laga nawa yinrɛ ti kɔrɔsi. 19 Shɛrigo gbɔgɔ yeyɔnrɔ kɔrɔsifɛnnɛ ŋgbeleye yo layi yɛɛn. Pàa pe wɔwɔ wa Kore naa Merari setirige piile pe ni.
Levi setirige piile pe tunndo sannda
20 Levi setirige piile poro pele wɛlɛ pàa pye na Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki kɔrɔsi konaa yaara nda tìla tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan ti tɛgɛsaga ki ni. Ahiya wìla pye wo wa. 21 Poro pàa pye Layedan wi setirige piile, ma yiri wa Gɛrishɔn setirige ki ni. Pàa pye pe tɛlɛye seye yi teele. Poro la wɛlɛ Yehiyɛli, 22 naa wi pinambiile Zetamu naa wi nɔsepyɔ lenaŋa Zhowɛli wi ni. Pa pàa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki le poro kɛɛ paa ki kɔrɔsi. 23 Amiramu sege woolo, naa Yizehari sege woolo, naa Eburɔn sege woolo konaa Uziyɛli sege woolo poro na, 24 Moyisi wi pinambyɔ Gɛrishɔmu wi setirige pyɔ Shebuwɛli wo wìla pye yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki kɔrɔsifɛnnɛ pe to. 25 Wi sefɛnnɛ poro la wɛlɛ Eliyezɛri sege woolo wele. Eliyezɛri pinambyɔ wo lawi ŋa Erehabiya, Erehabiya pinambyɔ wo lawi ŋa Ezayi, Ezayi pinambyɔ wo lawi ŋa Yoramu, Yoramu pinambyɔ wo lawi ŋa Zikiri, Zikiri pinambyɔ wo lawi ŋa Shelomiti. 26 Wunlunaŋa Davidi wo naa seye teele pe ni, naa maliŋgbɔɔnlɔ teele mbele pàa pye lere waga keleŋgele (1 000) go na, naa mbele pàa pye lere cɛnmɛ cɛnmɛ go na konaa maliŋgbɔɔnlɔ teele pàa yaara nda tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan, Shelomiti wo naa wi sefɛnnɛ pe ni, poro pàa pye nari kɔrɔsi. 27 Pàa malaga gbɔn pe juguye pe ni ma yaara nda koli, pàa ta wɔ wa ti ni mari tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki gbegele ti ni. 28 Samiyɛli ŋa wìla pye na yariyanra yaan, naa Kishi pinambyɔ Sawuli wi ni, naa Nɛri pinambyɔ Abinɛri konaa Zeruya pinambyɔ Zhowabu wi ni, pàa yaara nda fuun tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan konaa mbele fuun pàa yaara ta tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan, Shelomiti naa wi sefɛnnɛ pe ni poro pàa pye nari kɔrɔsi.
29 Wa Yizehari sege ki ni, Kenaniya naa wi pinambiile poro pàa pye Izirayɛli tara ti kagala yɛgɛ wɔfɛnnɛ. Poro pàa pye fanŋga fɛnnɛ konaa kiti kɔnfɛnnɛ. 30 Wa Eburɔn sege ki ni, Hashabiya naa wi sefɛnnɛ pe ni, poro mbele pàa pye nambala kotogofɛnnɛ waga kele naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (1 700), poro pàa pye na Izirayɛli woolo pe tara nda wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri ti kɔrɔsi, ma wa Zhuridɛn gbaan wi kɛɛ yeri, na Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunndo to naa wunlunaŋa wi tunndo ti yɛgɛ woo. 31 Eburɔn sege woolo pe ni, Yeriya wo wìla pye pe go na ma yala pe tɛlɛye seye yi ni. Davidi wi wunluwɔ pi yɛlɛ nafa shyɛn wolo li ni, a pè si yewe yewe ki sege woolo konaa pe setirige piile pe wogo ki na; a pè sigi yan fɔ nambala kotogofɛnnɛ pèle la pye pe ni wa Yayezɛri ca, wa Galaadi tara. 32 Yeriya wi sefɛnnɛ pàa pye nambala kotogofɛnnɛ waga shyɛn naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (2 700). Pàa pye seye teele. Wunlunaŋa Davidi wìla pe tɛgɛtɛgɛ Urubɛn cɛnlɛ woolo, naa Gadi cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe go na, jaŋgo paa Yɛnŋɛlɛ li tunndo to naa wunlunaŋa wi tunndo ti yɛgɛ woo.