Yurukɔɔlɔ pe gbogolomɔ
25
1 Davidi wo naa shɛrigo gbɔgɔ tunmbyeele teele pele ni, pàa Asafu setirige piile, naa Hema setirige piile, konaa Yedutun setirige piile pele wɔ ma pe tɛgɛ pe yɛ, a paa Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ yuun nari koo yuuro, na juruye, naa ŋgɔniye konaa weere gbɔɔn. Ki tunŋgo pàa ki le mbele kɛɛ pe mɛrɛ ti nda:
2 Asafu pinambiile pe ni, mbele pàa wɔ poro la wɛlɛ Zakuri, naa Zhozɛfu, naa Netaniya konaa Asarela. Pàa pye Asafu wo pinambiile. Asafu wo wìla pye pe yɛgɛ sinvɔ. Wìla pye na Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ yuun nari koo yuuro, ma yala wunlunaŋa wi sɛnyoro ti ni.
3 Yedutun pinambiile pe ni, mbele pàa wɔ poro la wɛlɛ Gedaliya, naa Zeri, naa Ezayi, naa Hashabiya, naa Matitiya konaa Shimeyi. Pàa pye lere kɔgɔlɔni. Pe to Yedutun wo wìla pye pe yɛgɛ sinvɔ. Wìla pye na Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ yuun nari koo yuuro, na ŋgɔni gbɔɔn na Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo nali sɔnni.
4 Hema pinambiile pe ni, mbele pàa wɔ poro la wɛlɛ Bukiya, naa Mataniya, naa Uziyɛli, naa Shebuwɛli, naa Yerimɔti, naa Hananiya, naa Hanani, naa Eliyata, naa Gidaliti, naa Oromamiti Ezɛri, naa Yoshibekasha, naa Maloti, naa Hotiri konaa Mahaziyɔti. 5 Poro pe ni fuun mbele poro la pye Hema wi pinambiile. Hema wìla pye wunlunaŋa wi yariyanra yanfɔ. Wìla pye na Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti taa nari yuun wunlunaŋa wi kan, jaŋgo mbaa li yawa pi gbogo. Pinambiile kɛ ma yiri tijɛrɛ Yɛnŋɛlɛ làa kan Hema wi yeri konaa sumborombiile taanri ni. 6 Ki leele mbele pe ni fuun pe to wo wìla pye na pe yɛgɛ sinni yurukɔgɔ ki na, wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni. Weere, naa juruye konaa ŋgɔniye la pye pe yeri mbaa pe gbɔɔn, a paa pe tunŋgo ki piin wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni. Wunlunaŋa wo wìla pye na Asafu, naa Yedutun konaa Hema poro yɛgɛ sinni.
7 Ki yurukɔɔlɔ poro naa pe sefɛnnɛ sanmbala pe ni, pàa Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔyuuro ti kara mari jɛn jɛŋgɛ nari koo, pe ni fuun pàa pye lere cɛnmɛ shyɛn naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɔlɔtaanri (288). 8 Pàa pɛtɛ gbɔn ma pe tunndo ti yɛgɛ naganaga pe na, lepigile naa legbɔɔlɔ, nagafɛnnɛ naa fɔrɔgɔfɛnnɛ, pe sila lere wɔ lere ni.
9 Lere koŋgbanŋa ŋa pɛtɛ gbɔngɔ kìla wɔ, wo lawi ŋa Zhozɛfu ma yiri wa Asafu sege ki ni. Wi shyɛn woo wo lawi ŋa Gedaliya, naa wi sefɛnnɛ nambala konaa wi pinambiile pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 10 Lere taanri woo wo lawi ŋa Zakuri, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 11 Lere tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Yizɛri, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 12 Lere kaŋgurugo woo wo lawi ŋa Netaniya, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 13 Lere kɔgɔlɔni woo wo lawi ŋa Bukiya, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 14 Lere kɔlɔshyɛn woo wo lawi ŋa Yeshareyela, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 15 Lere kɔlɔtaanri woo wo lawi ŋa Ezayi, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 16 Lere kɔlɔjɛrɛ woo wo lawi ŋa Mataniya, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 17 Lere kɛ woo wo lawi ŋa Shimeyi, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 18 Lere kɛ ma yiri nuŋgba woo wo lawi ŋa Azareyɛli, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 19 Lere kɛ ma yiri shyɛn woo wo lawi ŋa Hashabiya, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 20 Lere kɛ ma yiri taanri woo wo lawi ŋa Shubayɛli, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 21 Lere kɛ ma yiri tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Matitiya, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 22 Lere kɛ ma yiri kaŋgurugo woo wo lawi ŋa Yeremɔti, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 23 Lere kɛ ma yiri kɔgɔlɔni woo wo lawi ŋa Hananiya, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 24 Lere kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn woo wo lawi ŋa Yoshibekasha, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 25 Lere kɛ ma yiri kɔlɔtaanri woo wo lawi ŋa Hanani, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 26 Lere kɛ ma yiri kɔlɔjɛrɛ woo wo lawi ŋa Maloti, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 27 Lere nafa woo wo lawi ŋa Eliyata, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 28 Lere nafa ma yiri nuŋgba woo wo lawi ŋa Hotiri, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 29 Lere nafa ma yiri shyɛn woo wo lawi ŋa Gidaliti, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 30 Lere nafa ma yiri taanri woo wo lawi ŋa Mahaziyɔti, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn. 31 Lere nafa ma yiri tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Oromati Ezɛri, naa wi pinambiile konaa wi sefɛnnɛ nambala pe ni. Pàa pye lere kɛ ma yiri shyɛn.