Levi setirige piile pe jinriwɛ naa pe tunndo
23
1 Davidi wìla lɛ fɔ ma yinwetɔnlɔgɔ ta. A wì suu pinambyɔ Salomɔ wi tɛgɛ wunluwɔ Izirayɛli tara ti go na.
2 Ko puŋgo na, a wì si Izirayɛli tara teele pe ni fuun, naa saraga wɔfɛnnɛ konaa Levi setirige piile pe gbogolo. 3 A pè si Levi setirige piile pe jiri nuŋgba nuŋgba, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa ma yiri kɛ kɛ pe na konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni. Pàa pye lere waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔtaanri (38 000). 4 A Davidi wì sho fɔ lere waga nafa ma yiri tijɛrɛ (24 000) mbe yiri wa pe ni, mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunndo ti piin, lere waga kɔgɔlɔni (6 000) poro mbe pye kagala yɛgɛ wɔfɛnnɛ naa kiti kɔnfɛnnɛ, lere waga tijɛrɛ (4 000) poro mbe pye yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ, 5 konaa lere waga tijɛrɛ (4 000) ni poro mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni yarigbɔnrɔ nda mì gbegele mbaa li sɔnni ti ni.
6 A Davidi wì si pe walagi ŋgbeleye ŋgbeleye, ma yala Levi wi pinambiile taanri pe ni, Gɛrishɔn sege woolo, naa Kehati sege woolo konaa Merari sege woolo. 7 Gɛrishɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Layedan konaa Shimeyi. 8 Layedan pinambiile pàa pye taanri. Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Yehiyɛli, mɛɛ Zetamu taga konaa Zhowɛli ni. 9 Shimeyi pinambiile pàa pye taanri: Shelomiti, naa Haziyɛli konaa Aran. Poro mbele poro pàa pye Layedan seye teele wele. 10 Shimeyi wi pinambiile tijɛrɛ pele yɛgɛ la wɛlɛ Yahati, naa Ziza, naa Yehushi konaa Beriya. 11 Yahati wo wìla pye pinambyɔ koŋgbanŋa, a Ziza wo pye shyɛnwoo. Yehushi naa Beriya poro sila pinambiile lɛgɛrɛ se. Ki kala na, pàa pe gbogolo ma pe jiri paa sege nuŋgba yɛn.
12 Kehati pinambiile pàa pye tijɛrɛ, poro la wɛlɛ Amiramu, naa Yizehari, naa Eburɔn konaa Uziyɛli. 13 Amiramu pinambiile poro la wɛlɛ Arɔn konaa Moyisi. Pàa Arɔn wo naa wi pinambiile poro tɛgɛ pe yɛ Yɛnŋɛlɛ kan mbe pye kpoyi fɔ sanga pyew, jaŋgo paa tunŋgo piin wa lajɛŋgɛ kpoyi ki ni, paa wusuna nuwɔ taan wi sori Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbaa tunŋgo piin li kan konaa mbaa duwaw piin leele pe kan li mɛgɛ ki na fɔ sanga pyew. 14 Moyisi wo na, wìla pye Yɛnŋɛlɛ li lere. Pàa wi pinambiile pe jiri ma pe pinlɛ Levi cɛnlɛ woolo pe ni. 15 Moyisi pinambiile poro la wɛlɛ Gɛrishɔmu konaa Eliyezɛri. 16 Gɛrishɔmu pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Shebuwɛli. 17 Eliyezɛri wìla se pinambyɔ nuŋgba, wo lawi ŋa Erehabiya. Wi sila pinambiile pele yɛgɛ se naa. Ɛɛn fɔ Erehabiya wo pinambiile poro la lɛgɛ fɔ jɛŋgɛ.
18 Yizehari pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Shelomiti. 19 Eburɔn pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Yeriya, wi shyɛn woo wo lawi ŋa Amariya, wi taanri woo wo lawi ŋa Yahaziyɛli, wi tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Yekameyamu. 20 Uziyɛli pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Mishe, a Yishiya pye shyɛn woo.
21 Merari pinambiile poro la wɛlɛ Mahali konaa Mushi. Mahali pinambiile poro la wɛlɛ Eleyazari konaa Kishi. 22 Eleyazari wo la ku wi sila pinambiile se. Ɛɛn fɔ sumborombiile wìla se pe yɛɛ na. A pe sefɛnnɛ, Kishi pinambiile wele, pè si pe pɔri pe jɛɛlɛ. 23 Mushi pinambiile pàa pye taanri, poro la wɛlɛ Mahali, naa Edɛri konaa Yeremɔti.
24 Poro mbele poro pàa pye Levi setirige piile wele, ma yala pe seye yi ni konaa pe seye teele pe ni. Pàa pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe jiri ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ leele pe jirisanga wi ni. Pàa pe tɛgɛ paa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunŋgo ki piin, maga lɛ mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni. 25 Katugu Davidi wìla yo fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ lì yɛyinŋge kan li woolo pe yeri; lo jate li yaa cɛn wa Zheruzalɛmu ca fɔ sanga pyew. 26 Kona Levi setirige piile pe se kaa yɔn finliwɛ kɛsu wo naa wi tunŋgo pyeyaara ti tungu la yanri ti ni naa.» 27 Levi setirige piile mbele pàa ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛfɛnnɛ pe ni, pàa pe jiri ma yala Davidi wi sɛnrɛ puŋgo woro ti ni. 28 Pe tunŋgo ko layi ŋga mbaa Arɔn setirige piile pe sari Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunndo ti na. Poro pàa pye na londo to naa yumbiile pe kɔrɔsi, yaara nda fuun tì tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan, nari piin kpoyi konaa na Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunndo sannda pyew ti piin. 29 Buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri, poro pàa pye naa gbegele, naa muwɛ tiyɔɔn mba pe ma pye muwɛ saraga pi ni, naa leve fu wɔn wi ni, naa gato ŋa pe ma wa tugurɔn sikalaga ni wi ni konaa ŋa pe ma fɔ wi ni. Poro pàa pye naa tiwiyaara naa titɔnlɔwɔ taanlayaara ti kɔrɔsi. 30 Mbe taga wa ko na, pinliwɛ pyew naa yɔnlɔkɔgɔ pyew, paa daga mbaa kee wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ mbe saa yuuro koo mbaa li sɔnni. 31 Paa daga mbaa saara sogoworo ti sori Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ cɛnpiliye yi ni, naa yevɔnndɔ fɛtiye pe na konaa fɛti piliye yi na; lere yɔn ŋga kìla naga pe na, ma yala lasiri konɔ li ni, ko kila daga mbaa ki tunŋgo ki piin. 32 Poro pàa pye na filisaga paraga go konaa laga kpoyi ki ni ti kɔrɔsi; pe sefɛnnɛ Arɔn setirige piile wele, na pe ka sɛnrɛ nda fuun yo pe kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ tunŋgo wogo ki na, ko pe ma pye.