16
1 Naa pàa kaa kari Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni, a pè si saa wi tɛgɛ wa paraga go ŋga Davidi wìla kan wi kan ki nandogomɔ. A pè si saara sogoworo naa nayinmɛ saara wɔ Yɛnŋɛlɛ li yeri. 2 Naa Davidi wìla kaa saara sogoworo, naa nayinmɛ saara ti wɔ makɔ, a wì si duwaw pye leele pe kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ na. 3 Ko puŋgo na, a wì si buru nuŋgba nuŋgba, naa kafɔrɔ konaa ɛrɛzɛn piwara shashara nuŋgba nuŋgba kankan Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yeri, ki nambala naa ki jɛɛlɛ.
4 A wì si Levi setirige piile pele wɔ ma pe tɛgɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi tunŋgo ki na, paa Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li yɛnri, paa li gbogo konaa paa li sɔnni. 5 Asafu wo wìla pye pe to, a Zakari si taga, naa Yeyiyɛli, naa Shemiramɔti, naa Yehiyɛli, naa Matitiya, naa Eliyabu, naa Benaya, naa Obɛdi Edɔmu konaa Yeyiyɛli. Yarigbɔnrɔ la pye pe yeri, to ti yɛn juruye naa ŋgɔniye. Asafu wo wìla pye na weere ti gbɔɔn. 6 Saraga wɔfɛnnɛ Benaya konaa Yahaziyɛli poro la pye na mbaanra ti wiin suyi Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. 7 Ko pilige koyi Davidi wìla ki peli ma Asafu naa wi sefɛnnɛ pe tɛgɛ paa yuuro koo paa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni.
Yurugo ŋga pàa kɔ
8 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni, yaa li mɛgɛ ki yinri.
Yaa li kagbɔgɔlɔ pyewe pi sɛnrɛ yuun cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ.
9 Yaa yuuro koo li kan, yaa sɔnmɔ yuuro koo yaa li gbogo.
Yaa li kagbɔgɔlɔ ke yari.
10 Yaa ye yɛɛ gbogo li mɛgɛ kpoyi ki kala na.
Mbele fuun pe yɛn na Yawe Yɛnŋɛlɛ li lagajaa, paa yɔgɔri.
11 Yaa wele Yawe Yɛnŋɛlɛ lo yeri, yaa li fanŋga ki lagajaa.
Yaa li lagajaa sanga pyew.
12 Yaa ye yɛɛ nawa tuun kajɛŋgɛ kagbɔgɔlɔ ŋgele lì pye ke na.
Yaa ye yɛɛ nawa tuun li kafɔnŋgɔlɔ naa li kiti kɔnkagala ke na,
13 yoro Izirayɛli setirige piile, yoro mbele li tunmbyeele wele,
yoro Zhakɔbu pinambiile, yoro mbele lì wɔ we.
 
14 Lo li yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ le.
Lo li yɛn fanŋga ki na tara ti lagapyew ki ni.
15 Yaa nawa tuun li yɔn finliwɛ pi na sanga pyew,
li sɛnrɛ nda lì kan setirige piile yirisaga lɛgɛrɛ yeri ti na.
16 Làa ki yɔn finliwɛ pi le Abirahamu wi ni,
ma wugu pi wogo na ma Izaki wi kan.
17 Làa ki yɔn finliwɛ pi gbegele maa le naa Zhakɔbu wi ni,
maa pye kondɛgɛlɛ wi kan,
maa pye yɔn finliwɛ mbakɔɔ, wo ŋa Izirayɛli wi kan.
18 Làa yo fɔ: «Mi yaa Kana tara ti kan ye yeri,
ti yaa pye ye kɔrɔgɔ, ŋga kì kan ye yeri
 
19 Ki wagati wi ni, pàa pye jɛgɛlɛ, pe sila lɛgɛ.
Pàa pye nambanmbala ma cɛn wa ki tara ti ni.
20 Pàa pye na yanri cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ na toro,
pe ma yiri wunluwɔ tara ta ni mbe kari ta ni.
21 Ɛɛn fɔ Yɛnŋɛlɛ li sila yere ki na lere wa mbege kan pe na mbe pe jɔlɔ.
Làa para wunlumbolo pele na pe kala na,
22 ma yo fɔ: «Mbele mì wɔ na yɛɛ kan,
yaga ka jiri pe na.
Yaga ka kapege pye na yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ pe na
 
23 Yoro dunruya woolo ye ni fuun,
yaa yuuro koo Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan.
Yaa ki yari pilige pyew, fɔ lo li yɛn shɔfɔ we.
24 Yaa li gbɔgɔwɔ pi sɛnrɛ ti yɛgɛ yuun cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ.
Yaa li kajɛŋgɛ kagbɔgɔlɔ ke sɛnrɛ yuun leele pe ni fuun pe sɔgɔwɔ.
25 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì gbɔgɔ,
li daga paa li sɔnni.
Ki daga paa fyɛ li yɛgɛ mbe wɛ yarisunndo ti ni fuun ti na;
26 katugu yarisunndo nda cɛngɛlɛ sanŋgala ke maa gbogo, ti woro yaraga ka,
ma sigi ta Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lì naayeri wi da.
27 Gbɔgɔwɔ yanwa naa wunluwɔ pi yɛn li woo.
Fanŋga naa yɔgɔrimɔ maa taa wa li cɛnsaga ki ni.
 
28 Cɛngɛlɛ ŋgele laga tara na, yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo.
Yaa li gbɔgɔwɔ yanwa naa li fanŋga ki sɛnrɛ yuun.
29 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki gbogo,
li daga ki wogo ki ni.
Yaa paan ye yarikanra ti ni li yɛgɛ sɔgɔwɔ.
Ye ye yɛɛ pye kpoyi, yaa fɔli li yɛgɛ sɔgɔwɔ yaa li gbogo.
30 Dunruya woolo ye ni fuun yaa fyɛ yaa seri Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ.
Tara ti yɛn yeresaga wa ti yɔngɔlɔ ke ni, ti se wɔ wa ti yɔngɔlɔ ke ni fyew.
31 Naayeri yaara yaa yɔgɔri, tara na yaara ti pye nayinmɛ ni.
Paa ki yuun cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn wunluwɔ.»
32 Kɔgɔje wo naa wi nawa yaara ti ni fuun tila tinmɛ gbɔɔ yinrigi!
Yan nawa naa yanyaara ti ni fuun tila yɔgɔri!
33 Kɔlɔgɔ tire tila jɔrɔgi nayinmɛ ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ,
katugu wila paan mbe kiti sinŋɛ kɔn laga tara ti na.
 
34 Yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɔnni,
katugu li yɛn jɛnnɛ, katugu li kagbaraga ki yɛn kɔsaga fu.
35 Yaa ki yuun fɔ: «E, Yɛnŋɛlɛ, we shɔfɔ, we shɔ.
Ma we gbogolo, ma we shɔ cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ,
jaŋgo waa ma mɛgɛ ŋga ki yɛn kpoyi ki sɔnni.
Waa yɔgɔri waa ma gbogo.
36 Sɔnmɔ yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li woo sanga wi ni fuun fɔ tetete!»
Kona, a leele pe ni fuun pè sigi shɔ ma yo fɔ: «Anmiina, sɔnmɔ yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li woo
Shɛrɛgɛ ki pyelɔmɔ
37 Kona, a Davidi wì si Asafu naa wi sefɛnnɛ pe yaga wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi yɛgɛ sɔgɔwɔ, jaŋgo paa pe tunŋgo ki piin yɔn finliwɛ kɛsu wi yɛgɛ sɔgɔwɔ sanga pyew, mbe yala ki daga mbaa piin yɛgɛ ŋga na pilige pyew ki ni. 38 Wìla Yedutun pinambyɔ Obɛdi Edɔmu, naa Hosa naa pe sefɛnnɛ nafa taanri ma yiri kɔlɔtaanri poro wɔ, ma pe tɛgɛ yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ. 39 Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔsaga ŋga kìla pye wa Gabawɔn ca, wìla saraga wɔfɔ Zadɔki naa wi sefɛnnɛ sanmbala pe tɛgɛ paa tunŋgo piin wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ŋga kìla pye wa ki ni, 40 jaŋgo paa saara sogoworo woo wa saara sogoworo ti ma sogo saraga wɔsaga ŋga na ki na suyi, pinliwɛ naa yɔnlɔkɔgɔ, ŋga fuun ki yɛn ma yɔnlɔgɔ wa lasiri ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ làa kan Izirayɛli woolo pe yeri mbaa ki yɔn finli. 41 Hema naa Yedutun poro la pye pe ni, konaa leele mbele fuun pàa wɔ pe ni. Pàa pe mɛrɛ ti yeri, jaŋgo poro mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li gbogo, katugu li yinriwɛ tawa pi yɛn kɔsaga fu. 42 Hema naa Yedutun poro pàa pye na mbaanra ti wiin, na weere ti gbɔɔn, konaa na yarigbɔnrɔ sannda ti gbɔɔn na yala yuuro nda pàa pye na koo na Yɛnŋɛlɛ gbogo ti ni. Yedutun wi pinambiile poro pàa pye yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ wele. 43 Ko puŋgo na, a leele pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pè si kari pe yinrɛ. A Davidi wì si sɔngɔrɔ ma kari wi go mbe sa duwaw pye wi go woolo pe kan.