Pàa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ ma kari wi ni wa Zheruzalɛmu
15
1 Kona, a Davidi wì si ti, a pè yinrɛ kan wi kan wa Davidi ca ki ni. A wì si laga ka gbɛgɛlɛ ma paraga go kan wa Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi kan. 2 Ko puŋgo na, a Davidi wì sho fɔ: «Levi setirige piile poro cɛ pe daga mbaa Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi tungu, katugu poro wɛlɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ làa wɔ paa wi tungu konaa mbege pye pe tunŋgo fɔ sanga pyew.»
3 A Davidi wì si Izirayɛli woolo pe ni fuun pe gbogolo wa Zheruzalɛmu ca, jaŋgo mbe kari Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa laga ŋga wìla gbegele wi kan ki ni. 4 A wì si Arɔn pinambiile poro naa Levi setirige piile pe yeri ma pe gbogolo.
5 Kehati setirige piile pe ni, Uriyɛli wo wìla pye to; wi sefɛnnɛ nambala cɛnmɛ naa nafa (120) la pye wi ni.
6 Merari setirige piile pe ni, Asaya wo wìla pye pe to; wi sefɛnnɛ nambala cɛnmɛ shyɛn naa nafa (220) la pye wi ni.
7 Gɛrishɔmu setirige piile pe ni, Zhowɛli wo wìla pye pe to; wi sefɛnnɛ nambala cɛnmɛ naa nafa ma yiri kɛ (130) la pye wi ni.
8 Elizafan setirige piile pe ni, Shemaya wo wìla pye pe to; wi sefɛnnɛ nambala cɛnmɛ shyɛn (200) la pye wi ni.
9 Eburɔn setirige piile pe ni, Eliyɛli wo wìla pye pe to; wi sefɛnnɛ nambala nafa tijɛrɛ la pye wi ni.
10 Uziyɛli setirige piile pe ni, Aminadabu wo wìla pye pe to; wi sefɛnnɛ nambala cɛnmɛ naa kɛ ma yiri shyɛn (112) la pye wi ni.
11 Davidi wìla saraga wɔfɛnnɛ Zadɔki konaa Abiyatari pe yeri, naa Levi setirige piile Uriyɛli, naa Asaya, naa Zhowɛli, naa Shemaya, naa Eliyɛli konaa Aminadabu pe ni. 12 A wì si pe pye fɔ: «Yoro ye yɛn Levi setirige piile pe seye teele wele. Ye ye yɛɛ pye kpoyi, yoro naa ye sefɛnnɛ pe ni, jaŋgo ye Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ, ye kari wi ni wa laga ŋga mì gbɛgɛlɛ wi kan ki ni. 13 Mà jɛn yɔnlɔ koŋgbanna li na, ye sila pye wa we ni. Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ làa nawa ŋgban jɛŋgɛ ma wa gbo we ni, katugu we sila sa yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ mbe yala ki kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ke ni.»
14 Kì pye ma, a saraga wɔfɛnnɛ poro naa Levi setirige piile pe ni pè si pe yɛɛ pye kpoyi mbe kari sa Yawe Yɛnŋɛlɛ, Izirayɛli woolo Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ. 15 Levi setirige piile pàa saa Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ pe pajoro ti na wi lɛkanŋgagala ke ni, paa yɛgɛ ŋga na Moyisi wìla ki yo ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti ni.
16 A Davidi wì sigi yo fun Levi setirige piile pe yɛkeele pe kan ma yo fɔ pe sefɛnnɛ mbele pe yɛn yurukɔɔlɔ pe pele wɔ pe ni, pe pe yarigbɔnrɔ ti lɛ; to ti yɛn juruye, naa ŋgɔniye konaa weere ni, paa ti gbɔɔn jɛŋgɛ mbege naga fɔ paa yɔgɔri. 17 Kì pye ma, a Levi setirige piile pè si yurukɔɔlɔ pe wɔ. Poro la wɛlɛ Zhowɛli pinambyɔ Hema, naa wi nɔsepyɔ Berekiya wi pinambyɔ Asafu wi ni, konaa Kushaya pinambyɔ Etan wi ni, ma yiri wa Merari sege ki ni. 18 Pàa Levi setirige piile mbele pàa pye yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pe wɔ ma pe taga pe na paa pe sari. Pe mɛrɛ ti nda: Zakari, naa Bɛni, naa Yaaziyɛli, naa Shemiramɔti, naa Yehiyɛli, naa Uni, naa Eliyabu, naa Benaya, naa Maaseya, naa Matitiya, naa Elifelehu, naa Mikineya, naa Obɛdi Edɔmu konaa Yeyiyɛli. 19 Yurukɔɔlɔ Hema, naa Asafu konaa Etan poro pàa pye na tuguyɛnrɛ weere ti gbɔɔn. 20 Zakari, naa Aziyɛli, naa Shemiramɔti, naa Yehiyɛli, naa Uni, naa Eliyabu, naa Maaseya konaa Benaya poro la pye na juruye gbɔɔn, mbele pàa pye magaŋgbanla ni. 21 Matitiya, naa Elifelehu, naa Mikineya, naa Obɛdi Edɔmu, naa Yeyiyɛli konaa Azaziya poro pàa pye na ŋgɔniye mbele pàa pye maŋgala kɔlɔtaanri kɔlɔtaanri ni pe gbɔɔn na yurukɔɔlɔ pe yɛgɛ sinni.
22 Kenaniya ŋa wìla pye Levi setirige piile pe to, wo wìla pye na yurukɔgɔ ki yɛgɛ sinni, katugu wìla ki tunŋgo ki yɛgɛ jɛn fɔ jɛŋgɛ. 23 Berekiya konaa Ɛlikana poro pàa pye na yɔn finliwɛ kɛsu wi kɔrɔsi.
24 Saraga wɔfɛnnɛ Shebaniya, naa Zhozafati, naa Netaneyɛli, naa Amasayi, naa Zakari, naa Benaya konaa Eliyezɛri poro pàa pye na mbaanra ti wiin wa Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi yɛgɛ. Obɛdi Edɔmu konaa Yehiya poro la pye fun yɔn finliwɛ kɛsu wi kɔrɔsifɛnnɛ.
Pàa ye Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa Zheruzalɛmu ca
25 Kona, a Davidi wo naa Izirayɛli tara lelɛɛlɛpe ni, naa maliŋgbɔɔnlɔ teele mbele pàa pye lere waga keleŋgele (1 000) go na pe ni, pè si yiri ma kari sa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ wa Obɛdi Edɔmu go mbe yiri wi ni. Pàa pye na yɔgɔri fɔ jɛŋgɛ. 26 Yɛnŋɛlɛ li fanŋga na, Levi setirige piile pàa ya ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi tugo. A pè si napɛnɛ kɔlɔshyɛn naa simbapɛnɛ kɔlɔshyɛn wɔ saraga li yeri. 27 Davidi wìla lɛn jese derigbɔgɔ le. Levi setirige piile mbele pàa yɔn finliwɛ kɛsu wi tugo to tari pàa le fun, naa yurukɔɔlɔ pe ni konaa Kenaniya ŋa wìla pye yurukɔɔlɔ pe to wi ni. Mbe taga wa ko na, efɔdi lɛ jese woo la pye Davidi wi na fun. 28 Izirayɛli woolo pe ni fuun pàa kari ma saa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ na yɔgɔri fɔ jɛŋgɛ, konaa na simbaala yɛɛnrɛ mbaanra naa tuguyɛnrɛ mbaanra wiin, na weere, naa ŋgɔniye konaa juruye gbɔɔn. 29 Naa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wìla kaa na yiin wa Davidi ca ki ni sanga ŋa ni, a Sawuli sumborombyɔ Mikali wì si wele wa fenɛtiri wi ni, mɛɛ wunlunaŋa Davidi wi yan wila yoo na yeni nayinmɛ pi kala na. Kona, a Mikali wì si Davidi wi tifaga wa wi kotogo ki na.