Davidi wìla kari yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa Zheruzalɛmu ca
13
1 Kona, a Davidi wì suu maliŋgbɔɔnlɔ teele mbele pàa pye lere waga keleŋgele (1 000) go na, naa lere cɛnmɛ cɛnmɛ go na pe yeri konaa kagala yɛgɛ wɔfɛnnɛ pe ni fuun pe ni ma para pe ni. 2 Ko puŋgo na, a wì si para Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe ni, ma yo fɔ: «Na kaa pye ki kala na li yɛn ma yɔn ye yɛgɛ na, na kaa si pye ki yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li nandanwa kala, ye ti we tunŋgo torogo Izirayɛli tara ti lagapyew ki ni we sefɛnnɛ mbele pè koro wa pe yeri, naa saraga wɔfɛnnɛ poro naa levi setirige piile pe yeri wa pe cara ti ni konaa ti kanŋgara na lara ti ni, jaŋgo pe pan pe taga we na. 3 Kona we yaa sa we Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ mbe pan wi ni laga we yɛɛ tanla, katugu Sawuli wi wunluwɔ wagati wi ni, we sila ki kala li jate saa lɛ.» 4 A janwa wi ni fuun wì sigi sɛnrɛ ti yan fɔ ti yɛn ma yɔn, a pe ni fuun pè si yɛnlɛ ti na.
5 Kona, a Davidi wì si Izirayɛli woolo pe ni fuun pe gbogolo, maga lɛ wa Ezhipiti tara lafogo yɔn woolo pe na, fɔ ma saa gbɔn wa Lebo Hamati ca yesaga woolo pe na, fɔ pe sa Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ wa Kiriyati Yeyarimu ca pe pan wi ni. 6 Kì pye ma, a Davidi wo naa Izirayɛli woolo pe ni fuun pe ni, pè si kari wa Baala ca, ko nuŋgba ko pe yinri Kiriyati Yeyarimu ca ye, wa Zhuda tara, mbe sa Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ, wo ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn ma cɛn wa sherubɛnye pe sɔgɔwɔ, a li mɛgɛ ki yɛn na yinri wi na we. 7 A pè si Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ wa Abinadabu wi go maa le wotoro fɔnŋɔ ni, ŋa nɛrɛ maa tilele. Uza naa Ayo poro pàa pye na wotoro wi yɛgɛ sinni. 8 Davidi wo naa Izirayɛli woolo pe ni fuun pe ni, pàa pye na ŋgɔniye gbɔɔn, naa juruye ni, naa pimbigile ni, naa weere ni konaa na mbaanra wiin Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ pe fanŋga ki ni fuun ni, na yuuro koo.
9 Naa pàa ka saa gbɔn wa Kidɔn yarilire sunsaga ki na, a Uza wì suu kɛɛ ki sanga ma yɔn finliwɛ kɛsu wi yigi, katugu nɛrɛ tìla wɔnri wi ni. 10 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban Uza wi ni fɔ jɛŋgɛ. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu gbɔn maa gbo, katugu wìla wi kɛɛ ki sanga ma jiri yɔn finliwɛ kɛsu wi na. Uza wìla ku le Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. 11 A Davidi wì si nawa ŋgban fɔ jɛŋgɛ, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ làa nawa ŋgban Uza wi ni maa gbo. A pè sigi laga ki mɛgɛ taga naga yinri Perɛzi Uza ali ma pan ma gbɔn nala.
12 A Davidi wì si fyɛ Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ ki pilige ki ni, mɛɛ yo fɔ: «Mɛlɛ mbee kari Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa na go?» 13 Kì pye ma, wi sila yɛnlɛ mbe kari yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa wi go, wa Davidi ca ki ni. Ɛɛn fɔ, a wì si ti a pè kari ma saa wi tɛgɛ wa Gati ca fɛnnɛ naŋa Obɛdi Edɔmu wi go. 14 Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wìla yeŋge taanri ko pye wa Gati ca fɛnnɛ naŋa Obɛdi Edɔmu wi go. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si duwaw Obɛdi Edɔmu naa wi go woolo pe na konaa wi kɛɛ yaara ti ni fuun ti na.