Maliŋgbɔɔnlɔ mbele pàa pye Davidi wi ni Sawuli wagati wi ni
12
1 Wagati ŋa ni Davidi wìla pye na lara Kishi pinambyɔ Sawuli wi na wa Zikilagi ca, nambala mbele pàa yiri ma saa taga wi na, pe mɛrɛ tori nda yɛɛn, maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ mbele pàa Davidi wi saga wa malaga, poro pele la wɛlɛ. 2 Pàa pye sandiga wɔnfɛnnɛ. Kìla pye pe ma ya ma sinndɛlɛgɛ wa gbafurugo ni pe kalige naa pe kamɛŋgɛ ki ni, konaa ma ya ma sandiga ki wɔn fun. Poro naa Sawuli wi ni pàa pye sege nuŋgba woolo, ma pye Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo. 3 Ŋa wìla pye pe go na, wo lawi ŋa Ayezɛri. A Shemaa pinambyɔ Zhowasi wì si taga ma yiri wa Gibeya ca, naa Azimavɛti pinambiile Yeziyɛli konaa Pelɛti, naa Beraka, naa Anatɔti ca fɛnnɛ naŋa Yehu; 4 naa Gabawɔn ca fɛnnɛ naŋa Yishimayeya. Wìla pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ nafa ma yiri kɛ pe ni ma pye pe to wa; 5 naa Zheremi, naa Yahaziyɛli, naa Yohana, naa Gedera ca fɛnnɛ naŋa Yozabadi; 6 naa Eluzayi, naa Yerimɔti, naa Beyaliya, naa Shemariya, naa Harɔfu ca fɛnnɛ naŋa Shefatiya; 7 naa Ɛlikana, naa Yishiya, naa Azareyɛli, naa Yoyezɛri konaa Yashobeyamu, poro la yiri wa Kore setirige ki ni; 8 naa Gedɔri ca fɛnnɛ naŋa Yerohamu wi pinambiile Yohela konaa Zebadiya.
Nambala mbele pàa yiri wa Gadi cɛnlɛ li ni ma saa taga Davidi wi na
9 Gadi cɛnlɛ li ni, maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ pèle la laga Sawuli wi na, ma saa taga Davidi wi na wa wi larasaga ki ni, wa gbinri wi ni. Pàa malaga gbɔngɔ ki jɛn jɛŋgɛ tugurɔn sigeyaara naa njaanra ni. Pàa ŋgban paa jaraye yɛn, mɛɛ sagala paa lufaala yɛn wa yanwira ti na. 10 Ezɛri wo wìla pye pe go na, a Abidiyasi wo pye shyɛn woo. A Eliyabu wo pye taanri woo. 11 A Mishamana wo pye tijɛrɛ woo. A Zheremi wo pye kaŋgurugo woo. 12 A Atayi wo pye kɔgɔlɔni woo. A Eliyɛli wo pye kɔlɔshyɛn woo. 13 A Yohana wo pye kɔlɔtaanri woo. A Elizabadi wo pye kɔlɔjɛrɛ woo. 14 A Zheremi wo pye kɛ woo. A Makibanayi wo pye kɛ ma yiri nuŋgba woo. 15 Ki Gadi cɛnlɛ woolo mbele pe ni fuun pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ teele. Ŋa wi fanŋga kìla kologo pe ni fuun na, wi mbaa ya malaga gbɔn nambala cɛnmɛ ni; ŋa wi fanŋga kìla gbɔgɔ pe ni fuun na, wi mbaa ya malaga gbɔn nambala waga kele (1 000) ni. 16 Poro mbele poro pàa Zhuridɛn gbaan wi kɔn ma yiri yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki ni; kìla yala gbaan wì yin ma jaraga kɛɛ ki ni fuun ki na. Leele mbele pàa pye ma cɛn wa ki gbunlundɛgɛ lara ti ni, wa yɔnlɔ yirisaga yeri konaa yɔnlɔ tosaga yeri, poro mbele poro pàa saa pe purɔ ma pe yirige wa.
Nambala mbele pàa yiri wa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ naa Zhuda cɛnlɛ li ni ma saa taga Davidi wi na
17 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo konaa Zhuda cɛnlɛ woolo pèle la kari wa Davidi wi yeri wa wi larasaga ki ni. 18 A Davidi wì si yiri ma pan ma yere pe yɛgɛ sɔgɔwɔ, mɛɛ para pe ni ma yo fɔ: «Na kaa pye yè pan na kɔrɔgɔ yɛyinŋge ni konaa mbanla saga, pa mi yaa gbogolo ye ni nuŋgba. Ɛɛn fɔ na kaa pye yè pan mbanla fanla mbanla le na juguye pe kɛɛ, mbe sigi ta mi woro na kapege jate lere ni, pa kona we tɛlɛye pe Yɛnŋɛlɛ li pye sɛrɛfɔ we sɔgɔwɔ, ligi kiti wi kɔn.»
19 Kona, a Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ lì si ye Amasayi wi ni, wo ŋa wìla pye maliŋgbɔɔnlɔ nafa ma yiri kɛ go na. A wì sho fɔ:
«We yɛn ma ni Davidi,
we yɛn ma ni Zhese pinambyɔ.
Yɛyinŋge, ee, yɛyinŋge mbe pye ma wogo!
Mbele pe yɛn nɔɔ sari yɛyinŋge mbe pye pe wogo,
katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo lɔ̀ɔn saga!»
Kì pye ma, a Davidi wì si yɛnlɛ pe na, mɛɛ pe tɛgɛ teele wa wi maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki ni.
Nambala mbele pàa yiri wa Manase cɛnlɛ li ni ma saa taga Davidi wi na
20 Sanga ŋa ni Davidi wìla saa pinlɛ Filisiti tara fɛnnɛ pe ni mbe sa malaga gbɔn Sawuli wi ni, Manase cɛnlɛ woolo pèle la saa taga wi na. Ɛɛn fɔ Davidi wo naa wi woolo pe ni, pe sila ta mbe pinlɛ Filisiti tara fɛnnɛ pe ni mbe malaga ki gbɔn; katugu Filisiti tara teele pàa kaa pe yɛɛ yan, ma Davidi wi sɔngɔrɔ ma yo wila kee. Pàa yo fɔ: «Davidi wi yaa ka sa kanŋga mbe taga wi tafɔ Sawuli wi na mbe yiri we kɔrɔgɔ mbe we gbo 21 Naa wìla kaa sɔngɔrɔ ma kari wa Zikilagi ca, Manase cɛnlɛ woolo mbele pàa taga wi na, pe mɛrɛ ti nda: Adina, naa Yozabadi, naa Yediyayɛli, naa Mikayɛli, naa Yozabadi, naa Elihu konaa Zilitayi. Pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ waga keleŋgele (1 000) go na, wa Manase cɛnlɛ li ni. 22 Pe ni fuun pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ, pàa Davidi naa wi maliŋgbɔɔnlɔ pe saga. Pàa pe tɛgɛ maliŋgbɔɔnlɔ teele wa Davidi wi maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki ni. 23 Pilige pyew leele pèle la pye na paan na tari Davidi wi na, naa sari. Ki kala na, wi maliŋgbɔɔnlɔ pàa kaa lɛgɛ paa Yɛnŋɛlɛ li maliŋgbɔɔnlɔ janwa gbɔlɔ li yɛn.
Izirayɛli woolo mbele pàa kari Davidi wi kɔrɔgɔ wa Eburɔn ca
24 Nambala mbele pe mbaa ya malaga gbɔn, poro mbele pàa kari wa Eburɔn ca mbe sa Sawuli wi wunluwɔ pi shɔ mboo kan Davidi wi yeri, ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda yo ti ni, pe yɔn koyi ŋga yɛɛn.
25 Zhuda cɛnlɛ woolo pàa pye nambala waga kɔgɔlɔni naa cɛnmɛ kɔlɔtaanri (6 800). Tugurɔn sigeyaara naa njaanra la pye pe yeri, pàa gbɛgɛlɛ mbe malaga gbɔn.
26 Simeyɔn cɛnlɛ woolo pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ waga kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ (7 100), ma gbɛgɛlɛ mbe malaga gbɔn.
27 Levi setirige piile pàa pye nambala waga tijɛrɛ naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (4 600); 28 naa Yehoyada ni, wo la pye Arɔn setirige piile pe go na. Nambala waga taanri naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (3 700) pàa pye wo puŋgo na; 29 naa Zadɔki ni, wìla pye lefɔnŋɔ maliŋgbɔɔn kotogofɔ, naa maliŋgbɔɔnlɔ teele nafa ma yiri shyɛn ni, ma yiri wa wi sege ki ni.
30 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe ni, poro mbele pàa pye Sawuli wi sefɛnnɛ, pàa pye nambala waga taanri (3 000); katugu maga lɛ wa fɔ ma pan ma gbɔn ki sanga wi na, ki cɛnlɛ woolo pe lɛgɛrɛ la koro ma mara Sawuli wi go woolo pe na.
31 Efirayimu cɛnlɛ woolo pàa pye nambala kotogofɛnnɛ waga nafa naa cɛnmɛ kɔlɔtaanri (20 800). Pe ni fuun pe mɛrɛ tìla yiri pe setiriye yi ni.
32 Manase cɛnlɛ li walaga woolo mbele pàa pye wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, nambala mbele pàa pe mɛrɛ ti yeri, ma pe wɔ ma pe torogo pe sa Davidi wi tɛgɛ wunluwɔ, pàa pye lere waga kɛ ma yiri kɔlɔtaanri (18 000).
33 Isakari cɛnlɛ woolo pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ teele cɛnmɛ shyɛn (200) naa pe sefɛnnɛ sanmbala pe ni, pàa pye na poro yɛgɛ sinni. Pàa pye tijinliwɛ fɛnnɛ, na kagala ŋgele Izirayɛli woolo paa daga mbaa piin konaa ke pyesanga wi jɛnni naa yɛgɛ nari.
34 Zabulɔn cɛnlɛ woolo pàa pye nambala waga nafa shyɛn ma yiri kɛ (50 000). Pàa malaga gbɔngɔ ki fɔrɔgɔ maga jɛn. Maliŋgbɔnyaara cɛnlɛ pyew tà la pye pe yeri. Pàa gbɛgɛlɛ mbe malaga gbɔn jatere nuŋgba ni.
35 Nɛfitali cɛnlɛ woolo pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ teele waga kele (1 000) naa maliŋgbɔɔnlɔ waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (37 000) ni pe puŋgo na. Pàa pye tugurɔn sigeyaara konaa njaanra ni.
36 Dan cɛnlɛ woolo mbele pàa gbɛgɛlɛ mbe malaga gbɔn, pàa pye nambala waga nafa ma yiri kɔlɔtaanri naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (28 600).
37 Asɛri cɛnlɛ woolo mbele pàa malaga gbɔngɔ ki fɔrɔgɔ maga jɛn, ma gbɛgɛlɛ mbe malaga gbɔn, pàa pye nambala waga nafa shyɛn (40 000).
38 Wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, Urubɛn cɛnlɛ woolo mbele pàa pye wa, naa Gadi cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe ni, pàa pye nambala waga cɛnmɛ naa nafa (120 000). Maliŋgbɔnyaara cɛnlɛ pyew tà la pye pe yeri.
39 Ki nambala mbele pe ni fuun pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ, ma gbɛgɛlɛ mbe malaga gbɔn. Pàa pan wa Eburɔn ca ma tagala pe yɛɛ na, kotojɛŋgɛ ni mbe Davidi wi tɛgɛ wunluwɔ Izirayɛli tara ti ni fuun ti go na. Izirayɛli woolo sanmbala pe ni fuun pàa yɔn wa nuŋgba mbe wunluwɔ pi kan Davidi wi yeri. 40 Pàa piliye taanri yo pye wa Davidi wi ni, na nii na woo, katugu pe sefɛnnɛ pàa yaakara gbɛgɛlɛ pe kan. 41 Tara woolo mbele pàa pye ma cɛn wa pe tanla, ali Isakari cɛnlɛ woolo wele, naa Zabulɔn cɛnlɛ woolo konaa Nɛfitali cɛnlɛ woolo pe ni, pàa pye na paan yaakara ni sofilele na, naa yɔngɔmɛye na, naa sofilele worosoye na konaa nɛrɛ na, nari kaan. Pàa pan muwɛ ni, naa figiye pire wara shashara ni, naa ɛrɛzɛn pire wara ni, naa duvɛn ni, naa sinmɛ ni, naa nɛrɛ konaa simbaala naa sikaala lɛgɛrɛ ni, katugu yɔgɔrimɔ pìla pye wa Izirayɛli tara ti ni.