DAVIDI WI WUNLUWƆ SANGA
10–29
Sawuli wi kunwɔ
10
1 Pilige ka, Filisiti tara fɛnnɛ pàa saa to Izirayɛli woolo pe na malaga ni wa Gilibowa yanwiga ki na. A Izirayɛli woolo pè si fe pe yɛgɛ. Pàa Izirayɛli woolo pe lɛgɛrɛ gbo wa. 2 A Filisiti tara fɛnnɛ pè si taga Sawuli wo naa wi pinambiile pe na na pe puro, mɛɛ saa Zhonatan naa Abinadabu konaa Malikishuwa pe gbo, Sawuli wi pinambiile wele. 3 Kona, a malaga kì si ŋgban Sawuli wo na koni. A sandiga wɔnfɛnnɛ pè si saa wi yan, a wì si fyɛ jɛŋgɛ, fɔ na seri pe yɛgɛ sɔgɔwɔ. 4 Kona, a Sawuli wì suu maliŋgbɔnyaara lɛfɔ wi pye fɔ: «Ma tokobi wi kɔw wa wi wofogo ki ni mala gbo, jaŋgo ki leele mbele pee kɛnrɛkɛnrɛ paga ka pan mbaa na jɔlɔ mbaa tɛgɛ na na.» Ɛɛn fɔ, a wi maliŋgbɔnyaara lɛfɔ wì si je, katugu wìla pye na fyɛ fɔ jɛŋgɛ. Kona Sawuli wo jate wì suu tokobi wi lɛ wi yɛ, mɛɛ yew ma kan wi na, maa yɛɛ gbo. 5 Naa Sawuli wi maliŋgbɔnyaara lɛfɔ wìla kaa ki yan Sawuli wì ku, a wì si yew ma kan wi yɛɛra tokobi wi na fun, mɛɛ ku. 6 Sawuli wo naa wi pinambiile taanri pe ni, naa wi go woolo pe ni fuun pe ni, pa pàa ku yɛɛn wagati nuŋgba wi ni. 7 Kì kaa pye ma, Izirayɛli woolo mbele fuun pàa pye ma cɛn wa gbunlundɛgɛ laga ki ni, naa pàa kaa ki yan leele paa fee konaa maga yan fɔ Sawuli naa wi pinambiile pe ni pè ku, a pè si yiri wa pe cara ti ni ma fe. A filisiti tara fɛnnɛ pè si pan ma cɛn wa ki cara ti ni.
8 Ki goto, Filisiti tara fɛnnɛ pè si kari mbe sa gboolo pe san. A pè si saa Sawuli wo naa wi pinambiile taanri pe yan pè toori ma ku wa Gilibowa yanwiga ki na. 9 A pè si Sawuli wi san, mɛɛ wi go ki kɔw ma kari ki ni konaa wi maliŋgbɔnyaara ti ni. Ko puŋgo na, a pè si tun, a pè saa ki sɛntanra ti yari wa Filisiti tara fɛnnɛ pe tara ti lagapyew ki ni, konaa maga yari pe yarisunndo ti kan naa tara woolo pe kan. 10 A pè si saa Sawuli wi maliŋgbɔnyaara ti tɛgɛ wa pe yarisunŋgo go ki ni, mɛɛ Sawuli wi go ki yanŋga wa pe yarisunŋgo Dagɔn ki gbɔgɔgo ki ni. 11 Yabɛshi ca ŋga wa Galaadi tara, naa ki ca woolo pàa kaa ŋga fuun Filisiti tara fɛnnɛ pàa pye Sawuli wi na ki logo, 12 a nambala kotogofɛnnɛ pe ni fuun pè si yiri ma saa Sawuli gboo wo naa wi pinambiile pe gboolo pe lɛ, ma kari pe ni wa Yabɛshi ca. A pè si saa pe kajeere ti le wa terebɛnti tige ki nɔgɔ, wa Yabɛshi ca. A pè si yeŋge le piliye kɔlɔshyɛn ni.
13 Sawuli wìla ku wi mbasinmɛ kagala ŋgele wìla pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li na ke kala na. Wi sila yɛnlɛ mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti lɛ. Ɛɛn fɔ leele mbele pe maa kuulo pe yewe, poro wìla saa jɛlɛ pe yeri. 14 Wi sila yɛnlɛ mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ li yewe li nandanwa kala li ni. Kì pye ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ti, a pòo gbo, mɛɛ wunluwɔ pi kan Zhese pinambyɔ Davidi wi yeri.