Leele mbele pàa yiri wa kulowo pi ni ma sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca
9
1 Pàa Izirayɛli woolo pe ni fuun pe jiri ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ wa Izirayɛli tara wunlumbolo pe sɛwɛ wi ni. Zhuda tara woolo pàa pe koli ma kari pe ni kulowo wa Babilɔni tara pe mbasinmɛ pi kala na. 2 Pe sɔngɔrɔsaga ma yiri wa kulowo pi ni, leele mbele pàa keli ma sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa pe tara lara ti ni, wa pe cara ti ni, poro pàa pye Izirayɛli woolo wele, naa saraga wɔfɛnnɛ pe ni, naa Levi setirige piile poro naa Netiniyɛnye pàa pye tunmbyeele wa shɛrigo gbɔgɔ ki ni pe ni.
3 Mbe taga wa ko na, Zhuda cɛnlɛ woolo pèle la pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca, naa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pele ni, naa Efirayimu cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ woolo pele ni. 4 Wa Zhuda cɛnlɛ li ni, mbele pàa yiri wa Perɛzi sege ki ni poro la wɛlɛ Utayi. Utayi to wo lawi ŋa Amihudi. Amihudi to wo lawi ŋa Omiri. Omiri to wo lawi ŋa Imiri. Imiri to wo lawi ŋa Bani. 5 Wa Silo sege ki ni, Asaya wo naa wi pinambiile pe ni poro pàa pye wa. Asaya wo wìla pye wi to wi pinambyɔ koŋgbanŋa we. 6 Wa Zera setirige ki ni, Yewuwɛli wo wìla yiri wa naa wi sefɛnnɛ sanmbala pe ni. Pàa pye lere cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa tijɛrɛ ma yiri kɛ (690).
7 Wa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe ni, Meshulamu pinambyɔ Salu wìla pye wa. Meshulamu to wo lawi ŋa Hodaviya. Hodaviya to wo lawi ŋa Hasenuwa. 8 Yerohamu pinambyɔ wo lawi ŋa Yibineya. Uzi pinambyɔ wo lawi ŋa Ela. Uzi to wo lawi ŋa Mikiri. Shefatiya pinambyɔ wo lawi ŋa Meshulamu. Shefatiya to wo lawi ŋa Erewuwɛli. Erewuwɛli to wo lawi ŋa Yibiniya. 9 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca, ma yala pe setiriye yi ni, pàa pye nambala cɛnmɛ kɔlɔjɛrɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (956). Pe ni fuun pàa pye seye teele wa pe seye yi ni.
Saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca
10 Saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan wa Zheruzalɛmu ca, poro la wɛlɛ Yedaya, naa Yehoyaribu, naa Yakini, 11 konaa Hilikiya pinambyɔ Azariya. Hilikiya to wo lawi ŋa Meshulamu. Meshulamu to wo lawi ŋa Zadɔki. Zadɔki to wo lawi ŋa Merayɔti. Merayɔti to wo lawi ŋa Ahitubu. Azariya wo wìla pye Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki kagala ke yɛgɛ sinvɔ. 12 Adaya wìla pye pe ni fun. Adaya to wo lawi ŋa Yerohamu. Yerohamu to wo lawi ŋa Pashuri. Pashuri to wo lawi ŋa Malikiya; mɛɛ Masayi taga. Masayi to wo lawi ŋa Adiyɛli. Adiyɛli to wo lawi ŋa Yazera. Yazera to wo lawi ŋa Meshulamu. Meshulamu to wo lawi ŋa Meshilemiti. Meshilemiti to wo lawi ŋa Imɛri. 13 Mbe pinlɛ pe sefɛnnɛ saraga wɔfɛnnɛ sanmbala pe ni, pàa pye lere waga kele naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa taanri (1 760). Pe ni fuun pàa pye seye teele, ma pye fanŋga fɛnnɛ, na tunŋgo piin wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni.
Levi setirige piile mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca
14 Levi setirige piile mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan wa Zheruzalɛmu ca, poro la wɛlɛ Shemaya. Shemaya to wo lawi ŋa Hashubu. Hashubu to wo lawi ŋa Azirikamu. Azirikamu to wo lawi ŋa Hashabiya. Pàa pye Merari wi setirige piile. 15 Bakibakari la pye pe ni fun, naa Herɛshi, naa Galali, naa Mataniya. Mataniya to wo lawi ŋa Mishe. Mishe to wo lawi ŋa Zikiri. Zikiri to wo lawi ŋa Asafu; 16 mɛɛ Abidiyasi taga. Abidiyasi to wo lawi ŋa Shemaya. Shemaya to wo lawi ŋa Galali. Galali to wo lawi ŋa Yedutun; mɛɛ Berekiya taga. Berekiya to wo lawi ŋa Asa. Asa to wo lawi ŋa Ɛlikana. Ɛlikana wìla pye ma cɛn wa Netofa ca woolo pe tara ti ni.
Shɛrigo gbɔgɔ yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca
17 Shɛrigo gbɔgɔ ki yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ mbele pàa sɔngɔrɔ ma pan ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca, poro la wɛlɛ Shalumu, naa Akubu, naa Talimɔ, naa Ahima konaa pe sefɛnnɛ sanmbala pe ni. Shalumu wo wìla pye pe yɛgɛ sinvɔ. 18 Ali ma pan ma gbɔn nala, wi setirige piile poro pe maa shɛrigo gbɔgɔ ki yeyɔngɔ ŋga wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri ki kɔrɔsi, ko ŋga pe maa yinri Wunlunaŋa yeyɔngɔ. Poro mbele poro pàa pye yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ Levi setirige piile pe ni. 19 Shalumu to wo lawi ŋa Kore. Kore to wo lawi ŋa Ebiyasafu. Ebiyasafu to wo lawi ŋa Kore wa yɛgɛ. Shalumu naa wi sefɛnnɛ sanmbala pe ni, poro mbele pàa pye Kore wi setirige piile wele, poro pàa pye filisaga paraga go yeyɔngɔ ki kɔrɔsifɛnnɛ wele, paa yɛgɛ ŋga na pe tɛlɛye pàa pye na Yawe Yɛnŋɛlɛ li woolo pe paara yinrɛ cɛnsaga ki yeyɔngɔ ki kɔrɔsi we. 20 Faa Eleyazari pinambyɔ Fineyasi wo wìla pye pe yɛgɛ sinvɔ we, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye wi ni.
21 Meshelemiya pinambyɔ Zakari wìla pye filisaga paraga go ki yeyɔngɔ kɔrɔsifɔ wa fun. 22 Leele mbele pàa wɔ, a pè pye yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ, pàa pye lere cɛnmɛ shyɛn naa kɛ ma yiri shyɛn (212). Pàa pe jiri ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ wa setirige piile sɛwɛ wi ni ma yala pe cara ti ni. Davidi wo naa Samiyɛli ŋa wìla pye yariyanra yanfɔ wi ni, poro pàa pe tɛgɛ pe tunŋgo ki na. Pe tagawa pi kala na. 23 Poro naa pe setirige piile pe ni, pe tunŋgo ko layi ŋga, mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki kɔrɔsi, ko ŋga ki yɛn filisaga paraga go ye. 24 Yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ pàa pye filisaga paraga go ki kanŋgɔlɔyɔ tijɛrɛ yi ni fuun yi na. Pèle la pye wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, pèle la pye wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, pèle la pye wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, pèle la pye wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri. 25 Pe sefɛnnɛ sanmbala mbele pàa pye ma cɛn wa pe cara ti ni, pàa pye na paan pe kɔrɔgɔ wagati wagati na tunŋgo piin pe ni yapelege nuŋgba nuŋgba. 26 Katugu yeyɔngɔ kɔrɔsifɛnnɛ mbele pàa pye yɛkeele, pàa pye tijɛrɛ wa Levi setirige piile pe ni. Pàa pye na tunŋgo piin sanga pyew. Poro pàa pye na Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yumbiile sanmbala poro naa ki yarijɛndɛ tɛgɛsara ti kɔrɔsi. 27 Poro pàa pye na wɔnlɔ wa Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki kanŋgara na lara ti ni, katugu poro pàa daga mbaa ki kɔrɔsi konaa mbaa ki kɔɔrɔ ti yɛngɛlɛ pinliwɛ pyew.
Levi setirige piile sanmbala pe kala
28 Shɛrigo gbɔgɔ yaapire pàa ti le Levi setirige piile pele kɛɛ paa ti kɔrɔsi. Kìla pye, pe kaa yinrigi ti ni, pe mari jiri, pe ka sila sɔngɔrɔ ti ni, pe mari jiri. 29 Pèle yɛgɛ la pye na lajɛŋgɛ kpoyi ki yaapire naa ki tunŋgo pyeyaara ti kɔrɔsi, naa muwɛ tiyɔɔn pi ni, naa duvɛn ŋa pe ma wɔ saraga ma wo wi ni, naa sinmɛ mba pe ma wɔ saraga pi ni, naa wusuna nuwɔ taan konaa nuwɔ taanyaara ti ni. 30 Ɛɛn fɔ saraga wɔfɛnnɛ poro pele wɛlɛ pàa pye na nuwɔ taanyaara nda ti ma pinlɛ ti yɛɛ ni ti gbegele pe yɛ. 31 Wɔn ŋa pàa pye na waa tugurɔn sikalaga ni, Shalumu pinambyɔ koŋgbanŋa Matitiya ŋa wìla pye Levi setirige pyɔ, ma yiri wa Kore sege ki ni, wo wìla pye na wo gbegele. 32 Levi setirige piile pe sefɛnnɛ mbele pàa pye Keyati sege woolo, pèle la pye na buru ŋa pe ma kan Yɛnŋɛlɛ yeri wi gbegele cɛnpilige pyew.
33 Levi setirige piile mbele pàa pye seye teele, a pè pe pye yurukɔɔlɔ, pàa yinrɛ ta kan pe yeri, ma pe kɛɛ laga tunndo sannda ti na, katugu pàa pye na pe yurukɔgɔ tunŋgo ki piin yɔnlɔ naa yembinɛ. 34 Poro mbele poro pàa pye Levi setirige piile pe seye teele ma yala pe setiriye yi ni. Pàa pye ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca.
Wunlunaŋa Sawuli wi tɛlɛye naa wi setirige piile kala
35 Gabawɔn ca ki kanfɔ pàa pye naa yinri Yeyiyɛli, pa wìla pye ma cɛn wa Gabawɔn ca. Wi jɔ pàa pye naa yinri Maaka. 36 Wi pinambyɔ koŋgbanŋa pàa pye naa yinri Abidɔn, mɛɛ Zuri taga, naa Kishi, naa Baali, naa Nɛri, naa Nadabu, 37 naa Gedɔri, naa Ayo, naa Zakari konaa Mikilɔti. 38 Mikilɔti wo la Shimeyamu se. Poro fun pàa pye ma cɛn wa pe sefɛnnɛ pe tanla. Pàa pye ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca, ma pinlɛ pe sefɛnnɛ sanmbala pe ni.
39 Nɛri wo la Kishi se. A Kishi wo Sawuli se. A Sawuli wo Zhonatan se, naa Malikishuwa, naa Abinadabu konaa Eshibaali. 40 Zhonatan pinambyɔ wo lawi ŋa Meribu Baali. A Meribu Baali wo Mishe se. 41 Mishe pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Pitɔn, naa Melɛki konaa Tareya. 42 Ahazi wo la Yayera se. A Yayera wo Alemɛti se, naa Azimavɛti konaa Zimiri. A Zimiri wo Moza se. 43 A Moza wo Bineya se. Bineya pinambyɔ wo lawi ŋa Erefaya. Erefaya pinambyɔ wo lawi ŋa Elasa. Elasa pinambyɔ wo lawi ŋa Azɛli. 44 Azɛli pinambiile pàa pye kɔgɔlɔni, pe mɛrɛ ti nda: Azirikamu, naa Bokiru, naa Ishimayɛli, naa Sheziriya, naa Abidiyasi konaa Hana. Poro mbele poro pàa pye Azɛli wi pinambiile wele.