Bɛnzhamɛ setirige piile sanmbala mbele pàa pye ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca
8
1 Bɛnzhamɛ pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Bela, wi shyɛn woo wo lawi ŋa Ashibɛli, wi taanri woo wo lawi ŋa Ahira, 2 wi tijɛrɛ woo wo lawi ŋa Noha, wi kaŋgurugo woo wo lawi ŋa Arafa. 3 Bela pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Adari, naa Gera, naa Abihudi, 4 naa Abishuwa, naa Naama, naa Ahowa, 5 naa Gera, naa Shefufan konaa Huramu. 6 Ehudi pinambiile mbele pàa pye seye teele wa Geba ca woolo pe sɔgɔwɔ poro wɛlɛ yɛɛn. Pàa pe koli ma kari pe ni wa Manahati ca. 7 Poro la wɛlɛ Naama, naa Ahiya konaa Gera. Gera wo wìla pe koli ma kari pe ni. Wi pinambiile pe mɛrɛ to lari nda: Uza konaa Ayihudi.
8 Shaharayimu wìla pinambiile pele yɛgɛ se, maa ta wa Mowabu tara wasege ki ni, wi jɛɛlɛ shyɛn Hushimu naa Baara pe waŋgɔlɔ. 9 Wìla jɛlɛ wa yɛgɛ lɛ, ŋa pàa pye na yinri Hodɛshi, mɛɛ Yobabu, naa Zibiya, naa Mesha, naa Malikamu, 10 naa Yehuzi, naa Sakiya konaa Mirima pe se wi na. Wi pinambiile poro la wɛlɛ yɛɛn. Pàa pye seye teele. 11 Wi pinambiile mbele wìla se wi jɔ Hushimu wi na, pe mɛrɛ ti nda: Abitubu konaa Elipaali. 12 Elipaali pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hebɛri, naa Misheyamu, naa Shemɛri. Shemɛri wo wìla Ono ca, naa Lɔdi ca konaa ti kanŋgara na kapire ti kan.
13 Beriya naa Shema poro pàa pye sege teele wa Ayalɔn ca woolo pe sɔgɔwɔ. Poro pàa Gati ca woolo pe purɔ. 14-16 Beriya pinambiile poro la wɛlɛ Ayo, naa Shashaki, naa Yeremɔti, naa Zebadiya, naa Aradi, naa Edɛri, naa Mikayɛli, naa Yishifa konaa Yoha.
17-18 Elipaali pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Zebadiya, naa Meshulamu, naa Hiziki, naa Hebɛri, naa Yishimerayi konaa Yobabu.
19-21 Shimeyi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yakimu, naa Zikiri, naa Zabidi, naa Eliyenayi, naa Zilitayi, naa Eliyɛli, naa Adaya, naa Beraya konaa Shimirati.
22-25 Shashaki pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yishipan, naa Hebɛri, naa Eliyɛli, naa Abidɔn, naa Zikiri, naa Hana, naa Hananiya, naa Elamu, naa Antotiya, naa Yifideya konaa Penuwɛli.
26-27 Yerohamu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Shamisherayi, naa Shehariya, naa Ataliya, naa Yaareshiya, naa Eliya konaa Zikiri.
28 Ki nambala mbele pe ni fuun pàa pye seye teele ma yala pe setiriye yi ni. Pàa pye ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca.
Sawuli setirige piile pe mɛrɛ
29 Gabawɔn ca ki kanfɔ wìla pye ma cɛn wa Gabawɔn ca ki ni; pàa pye naa jɔ wi yinri Maaka. 30 Wi pinambyɔ koŋgbanŋa pàa pye naa yinri Abidɔn, mɛɛ Zuri taga, naa Kishi, naa Baali, naa Nadabu, 31 naa Gedɔri, naa Ayo konaa Zekɛri. 32 Mikilɔti wo la Shimeya se. Poro fun pàa pye ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca, ma pinlɛ pe sege woolo pe ni. 33 Nɛri wo la Kishi se. A Kishi wo Sawuli se. A Sawuli wo Zhonatan se, naa Malikishuwa, naa Abinadabu konaa Eshibaali. 34 Zhonatan pinambyɔ wo lawi ŋa Meribu Baali. A Meribu Baali wo Mishe se. 35 Mishe pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Pitɔn, naa Melɛki, naa Tayereya konaa Ahazi. 36 Ahazi wo la Yehowada se. A Yehowada wo Alemɛti se, naa Azimavɛti konaa Zimiri. A Zimiri wo Moza se. 37 A Moza wo Bineya se. Bineya pinambyɔ wo lawi ŋa Arafa. Arafa pinambyɔ wo lawi ŋa Elasa. Elasa pinambyɔ wo lawi ŋa Azɛli. 38 Azɛli pinambiile pàa pye kɔgɔlɔni, pe mɛrɛ ti nda: Azirikamu, naa Bokiru, naa Ishimayɛli, naa Sheyariya, naa Abidiyasi konaa Hana. Poro pe ni fuun mbele poro la pye Azɛli wi pinambiile. 39 Azɛli wi nɔsepyɔ lenaŋa Eshɛki wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Ulamu, wi shyɛnwoo wo lawi ŋa Yehushi, wi taanri woo wo lawi ŋa Elifelɛti. 40 Ulamu pinambiile pàa pye nambala maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ konaa sandiga wɔnfɛnnɛ. Pàa pinambiile naa pishyɛnwoolo nambala lɛgɛrɛ ta. Pàa pye lere cɛnmɛ naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (150).
Poro pe ni fuun mbele poro pàa pye Bɛnzhamɛ wi setirige piile wele.