Isakari setirige piile pe mɛrɛ
7
1 Isakari pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Tola, naa Puwa, naa Yashubu konaa Shimirɔn. Pàa pye pinambiile tijɛrɛ. 2 Tola pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Uzi, naa Erefaya, naa Yeriyɛli, naa Yamayi, naa Yibisamu konaa Samiyɛli. Poro mbele poro pàa pye seye teele, ma yiri wa Tola setirige ki ni. Pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ wa pe seye yi ni. Davidi sanga wi ni, pàa pye nambala waga nafa ma yiri shyɛn naa cɛnmɛ kɔgɔlɔni (22 600).
3 Uzi pinambyɔ wo lawi ŋa Yiziraya. Yiziraya pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Mikayɛli, naa Abidiyasi, naa Zhowɛli konaa Yishiya. Pe ni fuun pàa pye seye teele kaŋgurugo. 4 Mbe yala pe setirige ki ni konaa pe seye yi ni, nambala mbele pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ, pàa pye lere waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (36 000); katugu pe jɛɛlɛ naa piile pàa lɛgɛ fɔ jɛŋgɛ.
5 Isakari seye woolo sanmbala pe ni fuun mbele pàa jiri, pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ waga nafa tijɛrɛ ma yiri kɔlɔshyɛn (87 000).
Bɛnzhamɛ setirige piile pe mɛrɛ
6 Bɛnzhamɛ pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Bela, naa Bekɛri konaa Yediyayɛli. Pàa pye pinambiile taanri. 7 Bela pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ɛzibɔn, naa Uzi, naa Uziyɛli, naa Yerimɔti konaa Iri. Pàa pye seye teele kaŋgurugo, ma pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ. Pàa pe seye woolo pe jiri ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ wa setirige piile sɛwɛ wi ni, pàa pye lere waga nafa ma yiri shyɛn naa nafa ma yiri kɛ ma yiri tijɛrɛ (22 034). 8 Bekɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Zemira, naa Yowashi, naa Eliyezɛri, naa Eliyohenayi, naa Omiri, naa Yeremɔti, naa Abiya, naa Anatɔti konaa Alemɛti. Poro pe ni fuun mbele poro la pye Bekɛri wi pinambiile. 9 Ki seye teele pe seye woolo pàa pe jiri ma pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ wa setirige piile sɛwɛ wi ni, pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ waga nafa naa cɛnmɛ shyɛn (2 200). 10 Yediyayɛli pinambyɔ wo lawi ŋa Bilihan. Bilihan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yehushi, naa Bɛnzhamɛ, naa Ehudi, naa Kenaana, naa Zetan, naa Tarisisi konaa Ahishahari. 11 Poro pe ni fuun mbele pàa pye Yediyayɛli wi pinambiile ma pye seye teele; pe seye woolo pe ni, nambala kotogofɛnnɛ waga kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ shyɛn (17 200) la pye pe ni, mbele pe mbaa ya sa malaga gbɔn. 12 Shupimu naa Hupimu poro la pye Iri pinambiile. Hushimu wo la pye Ahɛri pinambyɔ.
Nɛfitali setirige piile pe mɛrɛ
13 Nɛfitali pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yaziyɛli, naa Guni, naa Yezɛri, konaa Shalumu; pàa pye Biliha wi setirige piile.
Manase setirige piile pe mɛrɛ
14 Manase pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Asiriyɛli, Siri tara fɛnnɛ jɔ ŋa wìla pye wi cɛnfɔ wo wìla wi se wi kan konaa Galaadi to Makiri wi ni. 15 Makiri wìla jɛlɛ pɔri maa kan Hupimu wi yeri konaa ma wa pɔri maa kan Shupimu wi yeri. Wi nɔsepyɔ sumboro la pye wa, pàa pye naa yinri Maaka. Makiri wi pinambyɔ shyɛn woo pàa pye naa yinri Zelofadi. Sumborombiile Zelofadi wo la se. 16 Makiri wi jɔ Maaka wìla pinambyɔ wa se wi kan maa mɛgɛ taga naa yinri Pɛrɛshi. Pɛrɛshi wi jɔnlɔ pàa pye naa yinri Sherɛshi. Sherɛshi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ulamu, naa Erekɛmu. 17 Ulamu pinambyɔ wo lawi ŋa Bedan. Poro mbele poro pàa pye Galaadi setirige piile wele. Galaadi to wo lawi ŋa Makiri. Makiri to wo lawi ŋa Manase. 18 Galaadi wi nɔsepyɔ sumboro Hamolekɛti wìla piile mbele se, pe mɛrɛ ti nda: Ishɔdi, naa Abiyezɛri konaa Mala.
19 Shemida pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ahiyan, naa Sishɛmu, naa Likihi konaa Aniyamu.
Efirayimu setirige piile pe mɛrɛ
20 Efirayimu pinambyɔ wo lawi ŋa Shutela. Shutela pinambyɔ wo lawi ŋa Berɛdi. Berɛdi pinambyɔ wo lawi ŋa Tahati. Tahati pinambyɔ wo lawi ŋa Eleyada. Eleyada pinambyɔ wo lawi ŋa Tahati. 21 Tahati pinambyɔ wo lawi ŋa Zabadi. Zabadi pinambyɔ wo lawi ŋa Shutela. Efirayimu wi pinambiile sanmbala Ezɛri naa Eleyadi poro na, Gati ca woolo mbele pàa pye ki tara ti piseele, pàa yiri ma pe shyɛn pe gbo, katugu pàa kari sa ca woolo pe yaayoro ti shɔ pe yeri fanŋga na. 22 Pe to Efirayimu wìla pe kunwɔ pi gbele ma mɔ. A wi nɔsepiile pè si pan maa kotogo ki sogo wi na. 23 Ko puŋgo na, a wì si saa sinlɛ wi jɔ wi ni. A jɛlɛ wì si kugbɔ lɛ ma pinambyɔ se wi kan. A wì suu mɛgɛ taga naa yinri Beriya; katugu wìla yo fɔ jɔlɔgɔ to wa wi go ki ni.
24 Efirayimu wi sumborombyɔ wo lawi ŋa Sheera. Sheera wo wìla Bɛti Horɔn ca ŋga wa nɔgɔna, naa Bɛti Horɔn ca ŋga wa gona ki kan konaa Uzɛn Sheera ca ki ni. 25 Beriya pinambyɔ wo lawi ŋa Erefa. Erefa pinambyɔ wo lawi ŋa Ereshɛfu. Ereshɛfu pinambyɔ wo lawi ŋa Tela. Tela pinambyɔ wo lawi ŋa Tahan. 26 Tahan pinambyɔ wo lawi ŋa Layedan. Layedan pinambyɔ wo lawi ŋa Amihudi. Amihudi pinambyɔ wo lawi ŋa Elishama. 27 Elishama pinambyɔ wo lawi ŋa Nuni. Nuni pinambyɔ wo lawi ŋa Zhozuwe. 28 Lara nda tìla kan Efirayimu cɛnlɛ woolo pe yeri, a tì pye pe woro naa pe cɛnsaga, to lari nda: Betɛli ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Naaran ca ŋga wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, naa Gezɛri ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Sishɛmu ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, wa yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Aya ca konaa ki kanŋgara na kapire ti na. 29 Manase setirige piile pe cara to lari nda: Bɛti Sheyan ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Taanaki ca konaa ki kanŋgara kapire ti ni, naa Megido ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, naa Dɔri ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni. Izirayɛli pinambyɔ Zhozɛfu wi setirige piile, pa pàa pye ma cɛn wa ki cara nda ti ni.
Asɛri setirige piile pe mɛrɛ
30 Asɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yimina, naa Yishiva, naa Yishivi konaa Beriya. Pe nɔsepyɔ sumboro wo lawi ŋa Sera. 31 Beriya pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hebɛri konaa Malikiyɛli. Malikiyɛli wo wìla pye Barizaviti to we. 32 Hebɛri wo la Yafilɛti se, naa Shomɛri, naa Hotamu konaa pe nɔsepyɔ sumboro Shuwa wi ni. 33 Yafilɛti pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Pasaki, naa Bimali konaa Ashivati, poro mbele poro pàa pye Yafilɛti wi pinambiile wele. 34 Shomɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ahi, naa Orohega naa Uba konaa Aramu 35 Shomɛri wi nɔsepyɔ lenaŋa Helɛmu wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Zofa, naa Yimina, naa Shelɛshi konaa Amali. 36 Zofa pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Suwa, naa Harinefɛri, naa Shuwali, naa Beri, naa Yimira, 37 naa Bezɛri, naa Hodi, naa Shama, naa Shilisha, naa Yitiran konaa Beera. 38 Yetɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yefune, naa Pisipa konaa Ara. 39 Ula pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ara, naa Haniyɛli konaa Iriziya. 40 Ki leele mbele pe ni fuun pàa pye Asɛri setirige piile. Poro pàa pye pe seye teele wele. Pàa pye nambala fanŋga fɛnnɛ naa kotogofɛnnɛ. Pàa pye seye teele pe go na. Nambala mbele pàa jiri wa pe setirige ki ni, mbele pe mbaa ya sa malaga gbɔn pàa pye lere waga nafa ma yiri kɔgɔlɔni (26 000).