Urubɛn setirige piile pe mɛrɛ
5
1 Izirayɛli pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Urubɛn. Ɛɛn fɔ wìla wi to fuuro ti tanga. Ki kala na, lelɛwɛ tɔnli wìla shɔ wi yeri ma kan Izirayɛli pinambyɔ Zhozɛfu wi pinambiile pe yeri. Kì pye ma, pe sila Urubɛn wi mɛgɛ ki yɔnlɔgɔ paa pinambyɔ koŋgbanŋa yɛn. 2 Zhuda wo la fanŋga ta kaselege ko na wi nɔsepiile pe sɔgɔwɔ. Kì pye ma, wunluwɔ la kaa yiri wa wi setirige ki ni. Ɛɛn fɔ lelɛwɛ tɔnli wo la kan Zhozɛfu sege ko yeri.
3 Izirayɛli pinambyɔ koŋgbanŋa Urubɛn wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hanɔki, naa Palu, naa Hɛzirɔn konaa Karimi. 4 Zhowɛli pinambyɔ wo lawi ŋa Shemaya. Shemaya pinambyɔ wo lawi ŋa Gɔgi. Gɔgi pinambyɔ wo lawi ŋa Shimeyi. 5 A Shimeyi wo Mika se. A Mika wo Erewaya se. A Erewaya wo Baali se. 6 A Baali wo Beera se. Beera wìla pye Urubɛn setirige piile pe to. Asiri tara wunlunaŋa Tigilati Pilinezɛri wìla wi yigi kasopyɔ ma kari wi ni.
7 Beera wi nɔsepiile pe mɛrɛ ti nda, mbe yala pe seye yi ni, paa yɛgɛ ŋga na pe setirige piile pe mɛrɛ ti yɛn ma yɔnlɔgɔ we. Koŋgbanŋa wo lawi ŋa Yeyiyɛli, a Zakari si taga, 8 konaa Azazi pinambyɔ Bela. Azazi to wo lawi ŋa Shema. Shema to wo lawi ŋa Zhowɛli. Pàa pye ma cɛn wa Aroyɛri ca, ma kari ma saa gbɔn fɔ wa Nebo yanwiga ki na konaa wa Baali Meyɔn ca ki na. 9 Wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, pàa pye ma cɛn maga lɛ wa gbinri wi yɔn na, fɔ ma saa gbɔn wa Efirati gbaan wi yɔn na, katugu yaayoro lɛgɛrɛ la pye pe yeri wa Galaadi tara ti ni. 10 Sawuli wagati wi ni, pàa malaga gbɔn Hagari cɛnlɛ woolo pe ni, ma ya pe ni, mɛɛ saa cɛn wa pe paara yinrɛ ti ni wa Galaadi tara ti yɔnlɔ yirisaga kɛɛ ki ni fuun ki na.
Gadi setirige piile pe mɛrɛ
11 Gadi setirige piile pàa pye ma cɛn Urubɛn woolo pe yɛsinmɛ na, wa Bazan tara fɔ ma saa gbɔn wa Salika ca, wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri. 12 Zhowɛli sege ko kìla gbɔgɔ ma wɛ yi ni fuun yi na, mɛɛ Shafamu sege ki taga, naa Yanayi sege ki ni, konaa Shafati sege ki ni; pa pàa pye wa Bazan tara ti ni. 13 Pe nɔsepiile pe mɛrɛ ti nda mbe yala pe seye yi ni: Mikayɛli, naa Meshulamu, naa Sheba, naa Yorayi, naa Yakan, naa Ziya konaa Hebɛri. Pàa pye kɔlɔshyɛn. 14 Poro mbele poro pàa pye Abihayili pinambiile wele. Abihayili to wo lawi ŋa Huri. Huri to wo lawi ŋa Yarowa. Yarowa to wo lawi ŋa Galaadi. Galaadi to wo lawi ŋa Mikayɛli. Mikayɛli to wo lawi ŋa Yeshishayi. Yeshishayi to wo lawi ŋa Yado. Yado to wo lawi ŋa Buzi. 15 Abidiyɛli pinambyɔ Ahi ŋa wìla pye Guni pishyɛnwoo wo wìla pye ki seye yi to we. 16 Gadi setirige piile pàa pye ma cɛn wa Galaadi tara, naa wa Bazan tara konaa ti kanŋgara na cara ti ni konaa wa Sarɔn laga yaayoro kasaga ki ni fɔ ma saa gbɔn wa ki tara ti kɔnlɔ li na. 17 Pàa ki cɛnlɛ woolo pe ni fuun pe mɛrɛ ti yɔnlɔgɔ wa setirige piile pe mɛrɛ yɔnlɔgɔsɛwɛ wi ni, Zhuda tara wunlunaŋa Yotamu wo naa Izirayɛli tara wunlunaŋa Yerobowamu pe wunluwɔ wagati wi ni.
18 Urubɛn cɛnlɛ woolo, naa Gadi cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe ni, nambala kotogofɛnnɛ la pye pe ni, mbele pe mbaa ya malaga gbɔn tugurɔn sigeyaara ni, naa tokobi ni konaa mbe sandiga wɔn. Poro mbele pàa malaga gbɔngɔ ki yɛgɛ jɛn pàa pye lere waga nafa shyɛn ma yiri tijɛrɛ, naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn naa nafa taanri (44 760). Poro pe ni fuun mbaa ya sa malaga gbɔn. 19 Pàa malaga gbɔn Hagari cɛnlɛ woolo pe ni, naa Yeturi setirige piile, naa Nafishi setirige piile konaa Nodabu setirige piile pe ni. 20 Yɛnŋɛlɛ làa pe saga, ma ti a pè ya Hagari cɛnlɛ woolo poro naa pe pinlɛyɛɛnlɛ pe ni fuun pe ni, katugu ki malaga ki nɔgɔ, pàa gbele ma Yɛnŋɛlɛ li yɛnri ma yo li pe saga. A lì si pe yɛnrɛwɛ pi logo, katugu pàa pe jigi wi taga li na. 21 Pàa pe yaayoro ti ni fuun ti shɔ pe yeri. Tìla pye yɔngɔmɛye waga nafa shyɛn ma yiri kɛ (50 000), naa simbaala konaa sikaala waga cɛnmɛ shyɛn naa nafa shyɛn ma yiri kɛ (250 000) konaa sofilele waga shyɛn (2 000) ni. Mbe taga wa ko na, pàa lere waga cɛnmɛ (100 000) yigi fun kasopiile. 22 Pàa lelɛgɛrɛ gbo fɔ jɛŋgɛ, katugu Yɛnŋɛlɛ lo làa pye ki malaga ki gbɔnfɔ we. Kona, a pè si cɛn wa pe yɔnlɔ, fɔ ma pan ma gbɔn wagati ŋa pàa leele pe koli ma kari pe ni wa kulowo pi ni wi na.
Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe setirige piile mbele wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri
23 Manase cɛnlɛ li walaga woolo pàa pye ma cɛn tara nda ni, tìla lɛ wa Bazan tara ti na fɔ ma saa gbɔn wa Baali Ɛrimɔ ca ki na, naa Seniri yanwiga konaa Ɛrimɔ yanwiga ki na. Pàa pye ma lɛgɛ fɔ jɛŋgɛ. 24 Mbele pàa pye seye teele pe mɛrɛ ti nda: Efɛri, naa Yisheyi, naa Eliyɛli, naa Aziriyɛli, naa Zheremi, naa Hodaviya konaa Yadiyɛli. Pàa pye nambala maliŋgbɔɔnlɔ wɛlimbɛlɛ, a pe mɛrɛ tì yiri fɔ jɛŋgɛ; poro pàa pye teele wa pe seye yi ni. 25 Ɛɛn fɔ puŋgo na, ki cɛngɛlɛ kàa kaa sɔngɔrɔ ma pye mbasinmbele pe tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ li ni; katugu cɛngɛlɛ ŋgele Yɛnŋɛlɛ làa tɔngɔ ma wɔ wa tara ti ni pe yɛgɛ, koro yarisunndo to pàa pye na fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ nari gbogo. 26 Kì pye ma, a Izirayɛli Yɛnŋɛlɛ lì si Asiri tara wunlunaŋa Puli ŋa pàa pye na yinri fun Tigilati Pilinezɛri wi sun maa wa Urubɛn cɛnlɛ woolo pe na, naa Gadi cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe na. A Tigilati Pilinezɛri wì si pe koli ma kari pe ni wa Hala tara, naa wa Habɔri gbaan wi yɔn na, naa wa Hara tara ti ni konaa wa Gozan ca gbaan yɔn tara ti ni. Pa pàa koro ma cɛn wa fɔ ma pan ma gbɔn nala.
Levi setirige piile pe mɛrɛ
27 Levi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Gɛrishɔn, naa Kehati konaa Merari. 28 Kehati pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Amiramu, naa Yizehari, naa Eburɔn konaa Uziyɛli. 29 Amiramu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Arɔn konaa Moyisi, naa wi sumborombyɔ Miriyamu. Arɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Nadabu, naa Abiyu, naa Eleyazari konaa Itamari. 30 Eleyazari wo la Fineyasi se. A Fineyasi wo Abishuwa se. 31 A Abishuwa wo Buki se. A Buki wo Uzi se. 32 A Uzi wo Zeraya se. A Zeraya wo Merayɔti se. 33 A Merayɔti wo Amariya se. A Amariya wo Ahitubu se. 34 A Ahitubu wo Zadɔki se. A Zadɔki wo Ahimaazi se. 35 A Ahimaazi wo Azariya se. A Azariya wo Yohana se. 36 A Yohana wo Azariya se. Ko Azariya wo wìla saraga wɔgɔtunŋgo ki pye wa shɛrigo gbɔgɔ ŋga Salomɔ wìla kan wa Zheruzalɛmu ca ki ni. 37 A Azariya wo Amariya se. A Amariya wo Ahitubu se. 38 A Ahitubu wo Zadɔki se. A Zadɔki wo Shalumu se. 39 A Shalumu wo Hilikiya se. A Hilikiya wo Azariya se. 40 A Azariya wo Seraya se. A Seraya wo Yehozadaki se. 41 Wagati ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ti a Nebukanezari wì Zhuda tara woolo naa Zheruzalɛmu ca woolo pe koli ma kari pe ni kulowo, pàa Yehozadaki wi yigi ma kari wi ni fun.