Zhakɔbu pinambiile pe mɛrɛ konaa Zhuda setirige piile
2
1 Izirayɛli pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Urubɛn, naa Simeyɔn, naa Levi, naa Zhuda, naa Isakari, naa Zabulɔn, 2 naa Dan, naa Zhozɛfu, naa Bɛnzhamɛ, naa Nɛfitali, naa Gadi konaa Asɛri.
Zhuda wi setirige piile wele
3 Zhuda pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ɛri, naa Ona konaa Shela. Wìla ki pinambiile taanri pe se Kana tara fɛnnɛ jɔ Shuwa wo sumborombyɔ na. Zhuda wi pinambyɔ koŋgbanŋa Ɛri wìla pe Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na. A lì si ti a wì ku. 4 Zhuda wi pijɔ Tamari wìla Perɛzi naa Zera poro se Zhuda wi na. Zhuda wi pinambiile pe ni fuun pàa pye kaŋgurugo.
5 Perɛzi pinambiile poro la wɛlɛ Hɛzirɔn konaa Hamuli.
6 Zera pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Zimiri, naa Etan, naa Hema, naa Kalikɔli konaa Dara. Pe ni fuun pàa pye kaŋgurugo. 7 Karimi pinambyɔ wo lawi ŋa Akari. Yaara nda tìla tɛgɛ ti yɛ pew Yɛnŋɛlɛ li kan, wo wìla ta lɛ, ma ti a jɔlɔgɔ to Izirayɛli woolo pe na. 8 Etan pinambyɔ wo lawi ŋa Azariya.
Hɛzirɔn pinambiile wele
9 Hɛzirɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yerameyɛli, naa Aramu konaa Kelubayi.
10 Aramu wo wìla Aminadabu se. A Aminadabu wo Naashɔn se. Naashɔn wo wìla pye Zhuda cɛnlɛ woolo pe go na. 11 A Naashɔn wo Salima se. A Salima wo Bowazi se. 12 A Bowazi wo Obɛdi se. A Obɛdi wo Zhese se. 13 A Zhese wì suu pinambyɔ koŋgbanŋa Eliyabu wi se, naa wi shyɛnwoo Abinadabu wi ni, naa wi taanri woo Shimeya wi ni, 14 naa wi tijɛrɛ woo Netaneyɛli wi ni, naa wi kaŋgurugo woo Aradayi wi ni, 15 naa wi kɔgɔlɔni woo Ozɛmu wi ni, mɛɛ Davidi taga kɔlɔshyɛn woo. 16 Pe nɔsepiile sumbonɔ poro la wɛlɛ Zeruya naa Abigayili. Zeruya pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Abishayi, naa Zhowabu konaa Azayɛli. Pe ni fuun pàa pye lere taanri. 17 A Abigayili wo si Amasa se. Amasa to wo lawi ŋa Yetɛri. Yetɛri wìla pye Ishimayɛli setirige pyɔ.
Hɛzirɔn pinambyɔ Kalɛbu wi setirige piile wele
18 Hɛzirɔn wi pinambyɔ Kalɛbu wìla piile se wi jɔ Azuba wi na konaa Yeriyɔti wi na. Pinambiile mbele wìla se Azuba wi na pe mɛrɛ ti nda: Yeshɛri, naa Shobabu konaa Aridɔn. 19 Naa Azuba wìla kaa ku, a Kalɛbu wì si Efirata lɛ wi jɔ. A Efirata wì si Huri se wi kan. 20 A Huri wo Uri se. A Uri wo Bezaleyɛli se.
21 Ko puŋgo na, a Hɛzirɔn wì si saa Galaadi to Makiri wi sumborombyɔ wi lɛ wi jɔ. Hɛzirɔn wìla wi lɛ maga ta wo jate wì ta yɛlɛ nafa taanri. A wì si Segubu wì se wi kan. 22 A Segubu wo si Yayiiri se. Ca nafa ma yiri taanri tìla pye Yayiiri wi yeri wa Galaadi tara. 23 Ɛɛn fɔ, a Geshuri tara fɛnnɛ naa Siri tara fɛnnɛ pè si kaa Yayiiri kapire ti shɔ wi setirige piile pe yeri mari ta, naa Kenati ca konaa ki kanŋgara na kapire ti ni. Ti ni fuun tìla pye ca nafa taanri. Leele mbele fuun pàa pye ma cɛn wa ki cara ti ni pàa pye Galaadi to Makiri wo setirige piile. 24 Hɛzirɔn wi kuŋgɔlɔ wa Kalɛbu Efirata ca, a wi jɔ Abiya wì si pinambyɔ se wi kan, a paa wi yinri Ashihuri, wo wìla pye Tekowa ca ki kanfɔ we.
Hɛzirɔn pinambyɔ Yerameyɛli wi setirige piile wele
25 Hɛzirɔn pinambyɔ koŋgbanŋa Yerameyɛli wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Aramu, mɛɛ Buna taga, naa Orɛni, naa Ozɛmu konaa Ahiya. 26 Jɛlɛ wà yɛgɛ la pye Yerameyɛli wi yeri, pàa pye naa yinri Atara; wo wìla pye Onamu wi nɔ we. 27 Yerameyɛli wi pinambyɔ koŋgbanŋa Aramu wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Maazi, naa Yamini konaa Ekɛri. 28 Onamu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Shamayi konaa Yada. Shamayi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Nadabu konaa Abishuri. 29 Abishuri wi jɔ pàa pye naa yinri Abihayili. Wìla Ahiban naa Molidi pe se wi kan. 30 Nadabu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Selɛdi konaa Apayimu. Selɛdi wo sila pinambyɔ se mɛɛ ku. 31 Apayimu wo wìla Yisheyi se. A Yisheyi wo Sheshan se. A Sheshan wo Alayi se. 32 Shamayi wi nɔsepyɔ Yoda wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Yetɛri konaa Zhonatan. Yetɛri wìla ku wi sila pyɔ se. 33 Zhonatan wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Pelɛti konaa Zaza. Poro mbele poro pàa pye Yerameyɛli wi setirige piile wele.
34 Sheshan wo sila pinambyɔ se, ɛɛn fɔ sumborombiile wìla se. Ezhipiti tara fɛnnɛ naŋa wà la pye Sheshan wi yeri kulo, pàa pye naa yinri Yariha. 35 A Sheshan wì suu sumborombyɔ wa kan wi kulonaŋa Yariha wi yeri wi jɔ. A wo si pinambyɔ se wi kan, a paa wi yinri Atayi. 36 A Atayi wo Natan se. A Natan wo Zabadi se. 37 A Zabadi wo Efilali se. A Efilali wo Obɛdi se. 38 A Obɛdi wo Yehu se. A Yehu wo Azariya se. 39 A Azariya wo Helɛzi se. A Helɛzi wo Elasa se. 40 A Elasa wo Sisimayi se. A Sisimayi wo Shalumu se. 41 A Shalumu wo Yekamiya se. A Yekamiya wo Elishama se.
Hɛzirɔn pinambyɔ Kalɛbu wi setiriye ye
42 Yerameyɛli wi nɔsepyɔ Kalɛbu wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Mesha; wo wìla pye Zifu to we, mɛɛ Maresha taga. Wo wìla pye Eburɔn to we. 43 Eburɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Kora, naa Tapuwa, naa Erekɛmu konaa Shema. 44 A Shema wo Yorikeyamu to Arahamu wi se. A Erekɛmu wo Shamayi se. 45 Shamayi pinambyɔ wo lawi ŋa Mawɔn. Mawɔn wo wìla pye Bɛti Zuri to we. 46 Kalɛbu wi cɛnfɔ Efa wìla pinambiile mbele se wi kan pe mɛrɛ ti nda: Haran, naa Moza konaa Gazɛzi. A Haran wo Gazɛzi se. 47 Yadayi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Eregemu, naa Yotamu, naa Geshan, naa Pelɛti, naa Efa konaa Shaafu. 48 Kalɛbu wi cɛnfɔ Maaka wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Shebɛri konaa Tirihana. 49 Ko puŋgo na, a wì si Madimana to Shaafu wi se konaa Makibena naa Gibeya pe to Sheva wi ni. Kalɛbu wi sumborombyɔ pàa pye naa yinri Akisa. 50 Kalɛbu wi setirige piile pele yɛgɛ mbele: Kalɛbu wi jɔ Efirata wi pinambyɔ koŋgbanŋa wo lawi ŋa Huri. Huri pinambyɔ wo lawi ŋa Shobali. Shobali wo wìla pye Kiriyati Yeyarimu to we, 51 naa Salima ŋa wìla pye Betilɛɛmu ca ki kanfɔ, konaa Harɛfu ŋa wìla pye Bɛti Gadɛri ca ki kanfɔ we. 52 Kiriyati Yeyarimu to Shobali wi setirige piile pe mɛrɛ ti nda: Haroye konaa Hazi Menuhɔti. 53 Kiriyati Yeyarimu seye yoyi yan: Yetɛri sege woolo, naa Puti sege woolo, naa Shumati sege woolo konaa Mishirayi sege woolo pe ni. Zoreya sege woolo naa Ɛshitawɔli sege woolo pa pè yiri wa ki seye yan yi ni. 54 Salima setirige piile poro pàa pye Betilɛɛmu ca woolo, naa Netofa ca woolo, naa Atirɔti Bɛti Zhowabu ca woolo, naa Hazi Manati tara woolo, naa Zoreya ca woolo pe ni, 55 naa sɛwɛ yɔnlɔgɔfɛnnɛ pe seye yan yìla pye ma cɛn wa Yabɛzi ca yi ni, naa Tireyati sege woolo, naa Shimeyati sege woolo konaa Sukati ca woolo pe ni. Poro mbele poro pàa pye Keni cɛnlɛ woolo wele, ma yiri wa Hamati setirige ki ni. Hamati wo wìla pye Erekabu setirige piile pe tɛlɛ we.