Wunlumbolo pe kagala sɛwɛ koŋgbanŋa ŋa pe yinri
KURONIKI
ADAMA WI SETIRIGE PIILE FƆ SA GBƆN SAWULI WI NA
1–9
Mbege lɛ Adama na fɔ sa gbɔn Abirahamu na
1
1 Adama wo wìla Sɛti se. A Sɛti wo Enɔsi se. 2 A Enɔsi wo Kena se. A Kena wo Mahalaleyɛli se. A Mahalaleyɛli wo Yerɛdi se. 3 A Yerɛdi wo Enɔki se. A Enɔki wo Matusalɛmu se. A Matusalɛmu wo Lemɛki se. 4 A Lemɛki wo Nowe se.
A Nowe wo Sɛmu se, naa Kamu, naa Zhafɛti.
5 Zhafɛti pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Gomɛri, naa Magɔgi, naa Madayi, naa Yavan, naa Tubali, naa Meshɛki konaa Tirasi. 6 Gomɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Ashikenazi, naa Difati konaa Togarima. 7 Yavan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Elisha, naa Tarisisi, naa Kitimu konaa Orodanimu.
8 Kamu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Kushi, naa Mizirayimu, naa Puti konaa Kana. 9 Kushi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Seba, naa Havila, naa Sabita, naa Arayema konaa Sabiteka. Arayema pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Saba konaa Dedan. 10 Kushi wo wìla Nimirɔdi se. Nimirɔdi wo wìla keli ma cɛn fanŋga ki na laga tara ti na. 11 Mizirayimu wo wìla pye Ludi cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ, naa Anɛmu cɛnlɛ woolo, naa Leyabi cɛnlɛ woolo, naa Nafitu cɛnlɛ woolo, 12 naa Paturusi cɛnlɛ woolo, naa Kasiluhi cɛnlɛ woolo konaa Kafitɔri cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we. Pa Filisiti tara fɛnnɛ pàa yiri wa Kasiluhi cɛnlɛ li ni.
13 Kana wo wìla Sidɔn se, wi pinambyɔ koŋgbanŋa we, mɛɛ Hɛti taga. 14 Kana wo wìla pye Zhebusi cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ, naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Girigasi cɛnlɛ woolo, 15 naa Hɛvi cɛnlɛ woolo, naa Ariki cɛnlɛ woolo, naa Sini cɛnlɛ woolo, 16 naa Arivadi cɛnlɛ woolo, naa Zemari cɛnlɛ woolo konaa Hamati cɛnlɛ woolo pe tɛlɛ we.
17 Sɛmu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Elamu, naa Asuri, naa Aripakisadi, naa Ludi, naa Aramu, naa Uzi, naa Huli, naa Getɛri konaa Meshɛki. 18 Aripakisadi wo wìla Shela se. A Shela wo Hebɛri se. 19 Pinambiile shyɛn Hebɛri wìla se. Pàa pye na nuŋgba yinri Pelɛgi, ko kɔrɔ wo ŋa mbe kɔn yɛɛ na, katugu wi sanga wi ni ko tara woolo pàa kɔn pe yɛɛ na. Pàa pye naa pinambyɔ sanŋa wi yinri Yokitan. 20 Yokitan wi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Alimodadi, naa Shelɛfu, naa Hazarimavɛti, naa Yera, 21 naa Hadoramu, naa Uzali, naa Dikila, 22 naa Ebali, naa Abimayɛli, naa Saba, 23 naa Ofiri, naa Havila konaa Yobabu. Poro pe ni fuun mbele poro la pye Yokitan wi pinambiile.
24 Sɛmu wo wìla Aripakisadi se. A Aripakisadi wo Shela se. 25 A Shela wo Hebɛri se. A Hebɛri wo Pelɛgi se. A Pelɛgi wo Erewu se. 26 A Erewu wo Serugi se. A Serugi wo Nahɔri se. A Nahɔri wo Tera se. 27 A Tera wo Abiramu se, wo ŋa pàa kaa na yinri Abirahamu.
Abirahamu pinambiile pe mɛrɛ
Ishimayɛli setirige piile pe mɛrɛ
28 Abirahamu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Izaki wo naa Ishimayɛli. 29 Pe setirige piile pe mɛrɛ ti nda: Ishimayɛli pinambyɔ koŋgbanŋa pàa pye naa yinri Nebayɔti, mɛɛ Kedari taga, naa Adibeyɛli, naa Mibisamu, 30 naa Mishima, naa Duma, naa Masa, naa Hadadi, naa Tema, 31 naa Yeturi, naa Nafishi konaa Kedima. Poro pe ni fuun mbele poro pàa pye Ishimayɛli wi setirige piile wele.
Abirahamu wi cɛnfɔ Ketura wi pinambiile pe mɛrɛ
32 Abirahamu wi cɛnfɔ Ketura wìla pinambiile mbele se pe mɛrɛ ti nda: Zimiran, naa Yokishan, naa Medan, naa Madiyan, naa Ishibaki konaa Shuwa. Yokishan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Saba konaa Dedan. 33 Madiyan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Efa, naa Efɛri, naa Hanɔki, naa Abida konaa Ɛlidaa. Poro pe ni fuun mbele poro pàa pye Ketura wi setirige piile wele.
Izaki pinambiile pe mɛrɛ
34 Abirahamu wo wìla Izaki se. A Izaki wo Ezawu naa Zhakɔbu se.
35 Ezawu pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Elifazi, naa Erewuwɛli, naa Yehushi, naa Yalamu konaa Kora. 36 Elifazi pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Tema, naa Omari, naa Zefi, naa Gatamu, naa Kenazi, naa Timina konaa Amalɛki. 37 Erewuwɛli pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Nahati, naa Zera, naa Shama konaa Miza.
Edɔmu tara fɛnnɛ
Seyiri setirige piile pe mɛrɛ
38 Seyiri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Lotan, naa Shobali, naa Zibewɔn, naa Ana, naa Dishɔn, naa Ezɛri konaa Dishan. 39 Lotan pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hɔri konaa Homamu. Lotan wi nɔsepyɔ sumboro la pye wa pàa pye naa yinri Timina. 40 Shobali pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Aliyan naa Manahati, naa Ebali, naa Shefi konaa Onamu. Zibewɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Aya konaa Ana. 41 Ana wi pinambyɔ pàa pye naa yinri Dishɔn. Dishɔn pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Hamiran, naa Eshiban, naa Yitiran konaa Keran. 42 Ezɛri pinambiile pe mɛrɛ ti nda: Bilihan, naa Zaavan konaa Yaakan. Dishan pinambiile poro la wɛlɛ Uzi konaa Aran.
Edɔmu tara wunlumbolo
43 Wunlumbolo mbele pàa cɛn wunluwɔ pi na Edɔmu tara ti go na maga ta wunluwɔ fa cɛn Izirayɛli tara ti go na gbɛn pe mɛrɛ ti nda: Bewɔri pinambyɔ Bela. Wi ca pàa pye naga yinri Dinaba. 44 Bela wi kuŋgɔlɔ, a Bozira ca fɛnnɛ naŋa Zera wi pinambyɔ Yobabu wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. 45 Yobabu wi kuŋgɔlɔ, Hushamu ŋa wìla yiri wa Tema setirige piile pe tara, a wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. 46 Hushamu wi kuŋgɔlɔ, a Bedadi pinambyɔ Hadadi wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. Wo wìla malaga gbɔn Madiyan cɛnlɛ woolo pe ni, ma ya pe ni wa Mowabu tara wasege ki ni. Wi ca pàa pye naga yinri Aviti. 47 Hadadi wi kuŋgɔlɔ, a Masireka ca fɛnnɛ naŋa Samila wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. 48 Samila wi kuŋgɔlɔ, Sawuli ŋa wìla yiri wa Erehobɔti gbaan yɔn tara ti ni, wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. 49 Sawuli wi kuŋgɔlɔ, a Akibɔri pinambyɔ Baali Hana wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. 50 Baali Hana wi kuŋgɔlɔ, a Hadadi wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ. Wi ca pàa pye naga yinri Payi. Pàa pye naa jɔ wi yinri Metabeyɛli. Mezahabu sumborombyɔ Matirɛdi wo sumborombyɔ lawi.
51 Hadadi wi kuŋgɔlɔ, seye teele pàa pye na cɛɛn Edɔmu tara ti go na, pe mɛrɛ ti nda: Sege to Timina, naa sege to Aliva, naa sege to Yetɛti, 52 naa sege to Oholibama, naa sege to Ela, naa sege to Pinɔ, 53 naa sege to Kenazi, naa sege to Tema, naa sege to Mibizari, 54 naa sege to Magidiyɛli konaa sege to Iramu. Poro mbele poro pàa pye Edɔmu tara teele wele.