Zhuda tara wunlunaŋa Ahazi wi sanga
16
1 Eremaliya pinambyɔ Peka wi wunluwɔ pi yɛlɛ kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn wolo li ni, a Yotamu pinambyɔ Ahazi wì si cɛn wunluwɔ pi na wa Zhuda tara. 2 Wìla ta yɛlɛ nafa mɛɛ cɛn wunluwɔ pi na. Yɛlɛ kɛ ma yiri kɔgɔlɔni wìla pye wunluwɔ pi na, wa Zheruzalɛmu ca. Ŋga ki yɛn ma sin Yawe Yɛnŋɛlɛ, wi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, wi tɛlɛ Davidi wìla ki pye yɛgɛ ŋga na, wo sila ki pye ma. 3 Ɛɛn fɔ wìla tanga wa Izirayɛli tara wunlumbolo pe tulugo ki ni, fɔ yɛrɛ ma saa wi pinambyɔ wi sogo maa pye saraga yarisunŋgo yeri, ma yala katijangara nda cɛngɛlɛ sanŋgala ke maa piin ti ni, koro ŋgele Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ke purɔ ma ke yirige wa Izirayɛli woolo pe yɛgɛ we. 4 Wìla pye na yaayoro saara naa wusuna nuwɔ taan saara woo wa sunzara nda wa tinndiye pe na ti na, naa tinndiye pe na konaa wa tire tipiire nda fuun ti yɛn wɛrɛ ni ti nɔgɔ.
Ahazi wo naa Siri tara wunlunaŋa wi ni pe kala
5 Kona, a Siri tara wunlunaŋa Erezɛn naa Izirayɛli tara wunlunaŋa Peka ŋa wìla pye Eremaliya pinambyɔ wi ni, pè si kari mbe sa to Zheruzalɛmu ca ki na malaga ni. Pàa saa maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga kan ca ki tanla ma Ahazi wi yɔn tɔn wa ca ki ni. Ɛɛn fɔ pe sila ya wi ni. 6 Ki sanga nuŋgba wi ni, ko Siri tara wunlunaŋa Erezɛn wìla Eyilati ca ki shɔ maga pye Siri tara fɛnnɛ wogo, ma Zhuda tara fɛnnɛ pe purɔ ma pe yirige wa ki ni. A Edɔmu cɛnlɛ woolo pè si pan ma cɛn wa fɔ ma pan ma gbɔn nala. 7 A Ahazi wì si pitunmbolo torogo wa Asiri tara wunlunaŋa Tigilati Pilezɛri wi yeri maa pye fɔ: «Mi yɛn ma tunmbyee konaa ma pinambyɔ. Ki yaga ma pan mala shɔ Siri tara wunlunaŋa wo naa Izirayɛli tara wunlunaŋa wi ni pe kɛɛ, pè pan mbe to na na.» 8 Penjara naa tɛ ŋa wìla pye wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni konaa wa wunluwɔ go ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni, a Ahazi wì siri lɛ mari torogo Asiri tara wunlunaŋa wi kan yarikanga. 9 A Asiri tara wunlunaŋa wì si yɛnlɛ Ahazi wi sɛnrɛ ti na. A wì si yiri ma saa to Damasi ca ki na maga shɔ, ma ca woolo pe koli kulolo ma kari pe ni wa Kiri ca, mɛɛ Erezɛn wi gbo.
10 Ko puŋgo na, a Ahazi wì si kari wa Damasi ca mbe sa Asiri tara wunlunaŋa Tigilati Pilezɛri wi fili. Saraga wɔsaga ŋga ki yɛn wa Damasi ca, naa Ahazi wìla ka saa ki yan, a wì si tunŋgo torogo wa saraga wɔfɔ Uri wi yeri wa Zheruzalɛmu ca, maga cɛnlɔmɔ naa ki kanlɔmɔ pi kan wi yeri konaa maga gbegelelɔmɔ pi ni fuun pi yɛgɛ yo wi kan, jaŋgo wi ka gbegele paa ki yɛn. 11 Wunlunaŋa Ahazi wìla cɛnlɔmɔ mba naga ma yiri wa Damasi ca, a saraga wɔfɔ Uri wì si saraga wɔsaga ka kan ma yala ki cɛnlɔmɔ pi ni cɛ. Wìla ki kan maga kɔ maga ta wunlunaŋa wi fa yiri wa Damasi ca mbe pan. 12 Naa wunlunaŋa wìla kaa yiri wa Damasi ca ma sɔngɔrɔ ma pan, a wì si saraga wɔsaga ki yan, mɛɛ fulo wa ki tanla ma lugu ki na. 13 A wì suu saraga sogowogo ki sogo wa ki na, maa muwɛ saraga ki wɔ wa ki na konaa duvɛn saraga ŋga pe ma wo ki ni. A wì suu nayinmɛ saraga yaayoro ti kasanwa pi wo wa saraga wɔsaga ki na. 14 Tuguyɛnrɛ saraga wɔsaga ŋga kìla pye wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ wa shɛrigo gbɔgɔ ki yɛgɛ, a wì sigi wɔ wa ki tɛgɛsaga, wa shɛrigo gbɔgɔ konaa saraga wɔsaga fɔnŋgɔ ki ni ti sɔgɔwɔ pi ni; a wì si saa ki tɛgɛ wa saraga wɔsaga ki kanŋgaga na, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. 15 Ko puŋgo na, a wunlunaŋa Ahazi wì si konɔ kan saraga wɔfɔ Uri wi yeri ma yo fɔ: «Koni, pa ma yaa la pinliwɛ saraga sogowogo naa yɔnlɔkɔgɔ muwɛ saraga ki woo wa saraga wɔsaga gbɔgɔ ki na, naa wunlunaŋa wi saraga sogowogo naa wi muwɛ saraga ki ni, naa tara woolo pe ni fuun pe saara sogoworo naa pe muwɛ saara ti ni. Maa pe duvɛn saara ti woo wa ki na. Maa pe saara sogoworo ti kasanwa po naa pe saraga yaayoro sannda ti kasanwa pi ni fuun pi yanragi wa ki na. Yawe Yɛnŋɛlɛ li tuguyɛnrɛ saraga wɔsaga ko na, mi yaa ko kala lo yɛgɛ wɔ na yɛ 16 A saraga wɔfɔ Uri wì si tanga ma yala sɛnrɛ nda fuun wunlunaŋa Ahazi wìla yo ti ni.
17 A wunlunaŋa Ahazi wì si nuru naa ma shɛrigo gbɔgɔ wotoroye pe kanŋgara na tuguyɛnrɛ papara papara ti kɔɔnlɔ mari lagala, ma yaara kiiri kiiri nda tìla pye pe na ti lagala pe na. Jogoyaraga gbegbeŋge kiiri ŋga kìla pye ma taga tuguyɛnrɛ napɛnɛ pe na, a wì sigi laga pe na, maga tɛgɛ sinndɛɛrɛ nda pàa tɛgɛ ma yɔn yala ta na le tara. 18 Ko puŋgo na, Asiri tara wunlunaŋa wi kala na, mbogo ŋga pàa kan gbata wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, naga yinri cɛnpilige gbata, a wì sigi jan maga wɔ wa konaa wunlumbolo pàa pye na yiin yeyɔngɔ ŋga ni wa shɛrigo gbɔgɔ loŋgo ki ni maga tɔn.
19 Ahazi wi kapyegele sanŋgala konaa kagala ŋgele fuun wìla pye, ke yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Zhuda tara wunlumbolo pe wagati kapyegele sɛwɛ wi ni. 20 A Ahazi wì si kaa ku ma taga wa wi tɛlɛye pe na, a pè suu le wa wi tɛlɛye pe tanla wa Davidi ca. A wi pinambyɔ Ezekiyasi wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ.