Zhuda tara wunlunaŋa Zhowasi wi sanga
12
1 Zhowasi wìla ta yɛlɛ kɔlɔshyɛn mɛɛ cɛn wunluwɔ pi na. 2 Yehu wi wunluwɔ pi yɛlɛ kɔlɔshyɛn wolo li ni, a Zhowasi wì si cɛn wunluwɔ pi na. Yɛlɛ nafa shyɛn wìla pye wunluwɔ pi na wa Zheruzalɛmu ca. Pàa pye naa nɔ wi yinri Zibiya, ma yiri wa Bɛrisheba ca. 3 Ŋga ki yɛn ma sin Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, ko Zhowasi wìla pye na piin wagati wi ni fuun ni, mbege ta wìla pye na saraga wɔfɔ Yehoyada wi nagawa sɛnrɛ ti nuru we. 4 Konaa ki ni fuun, sunzara nda tìla pye wa tinndiye pe na, wi sila ti wɔ wa tara ti ni. Leele pàa pye na kee bere ma saa na saara woo konaa na wusuna nuwɔ taan sori wa sunzara nda tìla pye wa tinndiye pe na ti na.
Zhowasi wìla shɛrigo gbɔgɔ ki jɔgɔsara ti gbegele
5 Pilige ka, a Zhowasi wì si saraga wɔfɛnnɛ pe pye fɔ: «Leele pe maa paan penjara nda ni, ko kɔrɔ wo yɛn pe yɛɛ go shɔgɔ penjara re, mbe yala yɔn ŋga kì naga ki ni, naa pe yɔn fɔlɔ tɔn penjara ti ni, konaa pe nayinmɛ saraga penjara nda pe ma pan ma kan saraga wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, yaa ki penjara ti gbogolo ti yɛɛ na.
6 «Penjara shɔfɛnnɛ paa ti shoo paa ti kaan saraga wɔfɛnnɛ pe yeri; peri lɛ, na paga shɛrigo gbɔgɔ ki lara nda yan tì jɔgɔ, paa ti gbegele.»
7 Ɛɛn fɔ maga lɛ fɔ ma saa gbɔn wunlunaŋa Zhowasi wi wunluwɔ pi yɛlɛ nafa ma yiri taanri wolo li na, saraga wɔfɛnnɛ pe sila shɛrigo gbɔgɔ ki jɔgɔsara ka gbegele. 8 A wunlunaŋa Zhowasi wì si saraga wɔfɔ Yehoyada wi yeri naa saraga wɔfɛnnɛ sanmbala pe ni, mɛɛ pe yewe ma yo fɔ: «Yiŋgi na ye fa si shɛrigo gbɔgɔ ki lara nda tì jɔgɔ ti gbegele? Koni penjara shɔfɛnnɛ pe maa penjara nda kaan ye yeri, yaga kaa ti teri naa; ɛɛn fɔ yaa ti kaan paa shɛrigo gbɔgɔ ki gbegele ti ni.»
9 A saraga wɔfɛnnɛ pè si yɛnlɛ ki na ma yo pe saa penjara ti shoo naa leele pe yeri; pe se sila shɛrigo gbɔgɔ ki jɔgɔsara ti gbegele fun.
10 A saraga wɔfɔ Yehoyada wì si kɛsu wa lɛ maa katɔnŋgɔ ki furu, mɛɛ saa wi tɛgɛ wa saraga wɔsaga ki tanla, wa kalige kɛɛ ki na, wa laga ŋga leele pe maa toro na yiin wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni. Saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa pye na yeyɔngɔ ki kɔrɔsi, penjara nda fuun leele pàa pye na paan wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, pàa pye nari nii wa kɛsu wi ni. 11 Na paga kaga yan penjara nda ti yɛn wa kɛsu wi ni tì lɛgɛ sanga ŋa ni, wunlunaŋa wi sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ wo naa saraga wɔfɛnnɛ to wi ni pe mɛɛ kari wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, ma saa ti jiri mbe siri le kasha ka ni. 12 Ko puŋgo na, penjara nda pè jiri pe mɛɛ saa ti kan mbele pe yɛn shɛrigo gbɔgɔ ki tunndo pyefɛnnɛ pe go na pe yeri. Pe mɛɛ ki penjara ti tɛgɛ na tire tɛfɛnnɛ naa mbele pàa pye na tunŋgo piin Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki na pe sara ti ni, 13 naa go wafɛnnɛ poro naa sinndɛɛrɛ tɛfɛnnɛ pe ni; konaa mbe ta tɛgɛ mbaa tire loo naa sinndɛɛrɛ tugbɔɔrɔ ni, nda tìla daga mbe lɛ mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki jɔgɔsara ti gbegele, konaa yaraga ŋga fuun kila daga mbe lɔ go ki jɔgɔsara gbegewe pi mɛgɛ ni.
14 Ɛɛn fɔ penjara nda leele pàa pye na paan wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki ni, pe sila ta tɛgɛ mbe warifuwe tasaala gbegele, nakoma gbeŋgele, nakoma wɔjɛŋgɛlɛ, nakoma mbaanra, nakoma mbe yaraga ka yɛgɛ gbegele tɛ ni nakoma warifuwe ni. 15 Pàa pye naga penjara ti kaan mbele pàa pye na tunŋgo ki piin poro yeri, jaŋgo peri lɛ paa Yawe Yɛnŋɛlɛ li go ki gbegele ti ni.
16 Pàa pye na penjara ti kaan leele mbele yeri paa tunmbyeele pe sara, pe sila pye na pe yewe mbe yo paa penjara ti yelɔmɔ wogo ki yɛgɛ yuun, katugu pàa taga ki leele pe na. 17 Ɛɛn fɔ penjara nda leele pàa pye na woo kajɔɔgɔ gbegewe saraga konaa kapere ti kala yagawa jasaraga, pe sila pye na paan to ni wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ kɛsu wi ni. To la pye saraga wɔfɛnnɛ poro woro.
Zhowasi wi wunluwɔ pi kɔwɔ
18 Ki wagati wi ni, a Siri tara wunlunaŋa Hazayɛli wì si pan ma to Gati ca ki na maga shɔ; ko puŋgo na, a wi nɛɛ jaa sa to Zheruzalɛmu ca ki na. 19 Kona, yaara nda fuun pàa tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ li kan, a Zhuda tara wunlunaŋa Zhowasi wì siri lɛ; wi tɛlɛye, Zhozafati, naa Yoramu konaa Ahaziya, poro mbele pàa pye Zhuda tara wunlumbolo pàa nda tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan, naa nda fuun wo jate wìla tɛgɛ ti yɛ, wìla to ti ni fuun to lɛ, naa tɛ ŋa fuun wìla pye ma tɛgɛ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li shɛrigo gbɔgɔ ki yarijɛndɛ tɛgɛsaga ki ni wi ni, konaa tɛ ŋa wìla pye wa wunlunaŋa jate wi go ki ni wi ni. Wìla ti ni fuun ti lɛ mari torogo Siri tara wunlunaŋa Hazayɛli wi kan. Kì kaa pye ma, a Hazayɛli wì si kari ma laga Zheruzalɛmu ca ki na.
20 Zhowasi wi kapyegele sanŋgala konaa kagala ŋgele fuun wìla pye, ke yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Zhuda tara wunlumbolo pe wagati kapyegele sɛwɛ wi ni.
21 Wi legbɔɔlɔ pàa yiri ma je wi na, ma yɔn le wi na. Pàa saa wi gbo wa Bɛti Milo laga ki na, wa konɔ na li maa kee wa Sila laga tigiwɛn pi yeri. 22 Wi legbɔɔlɔ wele, Shimeyati pinambyɔ Yozabadi, naa Shomɛri pinambyɔ Yozabadi poro pàa wi gbɔn maa gbo. A pè suu le wa wi tɛlɛye pe tanla, wa Davidi ca ki ni. A wi pinambyɔ Amaziya wì si cɛn wunluwɔ pi na wa wi yɔnlɔ.