Bibulu wi lara nda ti yɛn kagbɔgɔ yɔn
Shɛrɛgɛ fɛtiye
Nowɛli fɛti Luki 2.1-20; Matiye 2.1-12
Zhezu wi jɔlɔgɔ sɛnrɛ Matiye 26–27; Zhan 18–19
Paki fɛti Luki 24; Zhan 20
Zhezu wi yinriwɛ mbe kari wa yɛnŋɛlɛ na Kapyegele 1.6-11
Pantikɔti fɛti Kapyegele 2.1-41
Yɛnrɛwɛ naa yuuro
Yɛnŋɛlɛ yɛnrɛwɛ Matiye 6.9-13
Duwaw sɛnrɛ Nɔmburu 6.22-27
Mari Yɛnŋɛlɛ sɔnyurugo Luki 1.46-55
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo li yɛn na kɔnrifɔ Yuuro 23
Yɛnŋɛlɛ li sharaga yurugo ŋga ki yɛn kagbɔgɔ yɔn ma wɛ Yuuro 103
Dunruya dakala naa shɔwɔ
Dunruya dakala Zhenɛsi 1–2
Sɛnwee wi tolo wa kapege ki ni Zhenɛsi 3
Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ Izirayɛli woolo pe ni Zhenɛsi 9; Deteronɔmu 5–6
Yɔn finliwɛ fɔnmbɔ Zheremi 31.31-34
Yɛyinŋge Yɛnŋɛlɛ li ni Ɔrɔmu 5; 8; Ɔrɔmu 8
Kirisi, we Fɔ we Filipi 2.6-11
Kuulo pe yɛnmɛ 1 Korɛnti 15
Yɛnŋɛlɛ li dunruya fɔnŋɔ Nagawa 21–22
Zhezu wi yɛn Nagafɔ konaa Shɔfɔ
Fɛrɛwɛ sɛnrɛ Matiye 5.3-12
Yɛnŋɛlɛ sɛnrɛ nda tìla yo wa yanwiga ki na Matiye 5–7
Kapere kala yagawa sɛnrɛ Mariki 2.1-12
Samari tara fɛnnɛ naŋa kajɛŋgɛ pyefɔ Luki 10.29-37
Pinambyɔ ŋa wìla puŋgo ma kaa yan Luki 15.11-32
Simbaala kɔnrifɔ jɛnŋɛ Zhan 10.1-30
Konɔ, naa kaselege konaa yinwege Zhan 14.6; Zhan 11.25
Komiyɔn 1 Korɛnti 11.7-34
Yɛnŋɛlɛ li kiti kɔnpilige Matiye 25.31-46
Fɔrɔgɔfɛnnɛ pe tunmɔ Matiye 28.16-20
Tagafɔ wi tangalɔmɔ
Yɛnŋɛlɛ li ŋgasegele kɛ Ɛkizɔdi 20.1-17
Yɛnŋɛlɛ ŋgasele na lì gbɔgɔ ma wɛ Matiye 22.34-40; Ɔrɔmu 13.8-10
Juguye pɔɔn ndanla Matiye 5.43-48
Mbe ndanlawa pi tanga jɛŋgɛ 1 Korɛnti 13
Mbe pye nuŋgba Efɛzi 4.1-6
Sharaga sɛnrɛ Kolɔsi 3.15-17; Luki 17.11-19
Nayinmɛ sɛnrɛ Ɔrɔmu 12.12, 15; Filipi 4.4; Yuuro 100
Kirisi, we yinwege ye Filipi 1.21; Galasi 2.9-10; Ɔrɔmu 14.7-9