DAVIDI WILA YƐNŊƐLƐ LI SHARI
22.1–23.7
Yurugo ŋga Davidi wìla kɔ ma Yɛnŋɛlɛ li sɔn
22
1 Naa Yawe Yɛnŋɛlɛ làa kaa Davidi wi shɔ wi juguye pe ni fuun pe kɛɛ, konaa Sawuli wi kɛɛ, a Davidi wì sigi yurugo ŋga ki kɔ mali sɔn ma yo fɔ:
2 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn paa na walaga yɛn, naa na malaga sigeca yɛn konaa na shɔfɔ.
3 Yɛnŋɛlɛ li yɛn paa walaga yɛn na kan, ŋga ni mi yɛn ma lara.
Li yɛn paa na tugurɔn sigeyaraga yɛn nala go singi konaa fanŋga gbɔgɔ ŋga ki yɛn nala shoo.
Lo li yɛn paa na malaga sigembogo yɛn mala maga, konaa na larasaga.
Ee, na shɔfɔ, ma maa na shoo lewɛlimbɛlɛ pe kɛɛ.
4 Mi yɛn na jɔrɔgi na yuun fɔ: Sɔnmɔ yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li woo.
Lìlan shɔ na juguye pe kɛɛ.
 
5 Kunwɔ pìla gbɔn na na paa kɔgɔje tɔnmɔ mba pi maa yinrigi na tuun pi yɛn,
na fyɛrɛ waa na na paa lafogo ŋga ki maa jɔgɔwɔ piin ki yɛn.
6 Kuulo tara ti maŋgala kàa migili na ni makɔ. A kunwɔ pi mɛrɛ tìlan yigi.
 
7 Mala ta wa na jɔlɔgɔ ki ni, mìla gbele ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri.
Na Yɛnŋɛlɛ mìla li yeri lilan saga.
Mali ta wa li gbɔgɔgo ki ni, làa na magala li logo.
Li nuŋgbolo la pye na gbelege ki na.
 
8 Kona, a tara tì si tigile, ma yɛgɛyɛgɛ.
Naayeri wi yɛn ma cɛn yaara nda na tìla yɛgɛyɛgɛ.
Tìla tigile katugu Yɛnŋɛlɛ li nawa pìla ŋgban.
9 Wirige la pye na yinrigi wa li numawegele ke ni na kee wa naayeri.
Kasɔn la pye na yinrigi wa li yɔn na sori.
A kasɔn naŋganra na janri na yinrigi wa ki ni.
10 Làa naayeri wi tirige tɔɔn mɛɛ tigi ma pan.
Kambaaga wɔgɔ kà la pye wa li tɔɔrɔ ti nɔgɔ.
11 Làa pye ma lugu sherubɛnye wa na, ma yiri sire na.
Làa pan tifɛlɛgɛ ki na.
12 Làa wɔwɔ pi tɛgɛ mali yɛɛ fo.
Làa pye ma tɔn kambaaga wɔgɔ ni, ŋga kìla pye ma yin tɔnmɔ lɛgɛrɛ ni.
13 Yanwa mba pìla pye li yɛgɛ,
kasɔn naŋganra la pye na yinrigi wa pi ni.
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì gbanla ŋgbanga wa naayeri.
Yɛnŋɛlɛ na yaara ti ni fuun ti go na làa li magala li yirige ma tin.
15 Làa wangala wɔn, a na juguye pè gbɔn ma jaraga,
ma yɛnŋɛlɛ yɛngɛlɛmɛ yirige, a pè fe ma jaraga.
16 Ee, Yawe Yɛnŋɛlɛ, naa mɔ̀ɔ juguye pe figiri,
naa mɔ̀ɔ naŋgbanwa tifɛlɛgɛ ki wɔn, a pè kɔgɔje wi nɔgɔna tara ti yan.
A dunruya wi nɔgɔna cɛnyaara tì yiri funwa na.
 
17 Làa koro wa naayeri mali kɛɛ ki sanga mala yigi,
mala tile mala wɔ wa tɔnŋgbɔɔ pi ni.
18 Làa na shɔ na mbɛnfɔ ŋa wi yɛn fanŋga ni wi kɛɛ,
mala shɔ na panrafɛnnɛ pe kɛɛ, poro mbele pè ŋgban ma wɛ na na we.
19 Na jɔlɔgɔ pilige ki ni, pàa pan ma to na na.
Ɛɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ lo làa pye na kɛɛ kansaga ye.
20 Làa na yirige wa jorowo laga ki ni, ma wogosaga kan na yeri.
Làa na shɔ, katugu na kala li yɛn mali ndanla.
 
21 Yawe Yɛnŋɛlɛ lìlan yigi ma yala mi yɛn ma sin yɛgɛ ŋga na ko ni;
lìlan sara ma yala na kɛyɛn yi yɛn fyɔngɔ fu yɛgɛ ŋga na ki ni;
22 katugu mì Yawe Yɛnŋɛlɛ li koŋgolo ke yigi jɛŋgɛ na tanri ke na.
Mi fa nambewe pye mbe laga na Yɛnŋɛlɛ li na.
23 Li kondɛgɛŋgɛlɛ ke yɛn na yɛgɛ sɔgɔwɔ, a mila tanri ke na.
Mi fa kɛ mbe laga li ŋgasegele ke na.
24 Mi yɛn jɛrɛgisaga fu li yɛgɛ sɔgɔwɔ.
Mìlan yɛɛ yingiwɛ jɛn jaŋgo mi ka ka kapege pye.
25 Kì pye ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ lìlan sara ma yala mi yɛn ma sin yɛgɛ ŋga na ki ni,
konaa mi yɛn fyɔngɔ fu yɛgɛ ŋga na li yɛgɛ sɔgɔwɔ ki ni.
 
26 Yawe Yɛnŋɛlɛ, lere ŋa ka pye sinŋɛ ma ni, ma ma pye sinŋɛ wi ni.
Lere ŋa ka pye jɛrɛgisaga fu ma ni, ma mɔɔ yɛɛ naga jɛrɛgisaga fu wi ni.
27 Lere ŋa ka pye fyɔngɔ fu, ma mɔɔ yɛɛ naga fyɔngɔ fu wi na.
Ɛɛn fɔ ma ma lembasinŋɛ wi sara mbe yala wi mbasinmɛ pi ni.
28 Leele mbele pe yɛn fyɔnwɔ ni, ma ma pe shɔ.
Ɛɛn fɔ, mbele pe maa pe yɛɛ gbogo, ma yɛgɛ yɛn pe na, ma ma pe tirige.
29 Ee, Yawe Yɛnŋɛlɛ, mboro ma yɛn na yanwa we.
Ma mɔɔ yanwa pi yirige mbe wɔwɔ mba pi yɛn na ni pi kɔ.
30 Mboro fanŋga na, mi ma fyɛɛlɛ ma saa to maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege na.
Na Yɛnŋɛlɛ li fanŋga na, mi ma ya ma mbogo kaanla.
31 Yɛnŋɛlɛ li koŋgolo ke yɛn ma yɔn fili.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti yɛn kaselege.
Mbele fuun pe ma pe yɛɛ karafa li na,
li ma pye paa pe tugurɔn sigeyaraga yɛn na pe go singi.
 
32 Ambɔ wi yɛn Yɛnŋɛlɛ lo, na Yawe Yɛnŋɛlɛ lo ma?
Ambɔ wi yɛn paa walaga yɛn na we go singi, na we Yɛnŋɛlɛ lo ma?
33 Yɛnŋɛlɛ li yɛn paa na malaga sigeca yɛn, ŋga ki yɛn fanŋga ni.
Lo li maa na yɛgɛ sinni wa kozinnɛ li ni.
34 Lì ti a mì feŋge jɛn paa lufaa yɛn.
Li mala lurugo mala shɔ wa tinndiye mbele pè yagara pe go na.
35 Li maa na nari malaga gbɔngɔ ki ni,
fɔ na kɛɛ ki ma ya na tuguyɛnrɛ sandiga ki waa.
36 Ma tugurɔn sigeyaraga ŋga ki ma lere shɔ màga kan na yeri.
Ma kajɛŋgɛ ŋga mà pye na kan kì gbɔgɔwɔ kan na yeri.
37 Ma fanŋga ki na, mi maa fee fyɛlɛgɛ na.
Na yɔngɔlɔ ke se wa mbe la fyew.
38 Mi mala juguye pe purɔ mbe pe tɔngɔ.
Mila sɔngɔrɔ mbe pan, na mi fa pe tɔngɔ mbe pe kɔ.
39 Mi ma pe tɔngɔ ma pe kɔɔnlɔ yuroyuroyuro, paa ya yiri naa.
Pe ma toori na jegele sɔgɔwɔ.
40 Ma ma fanŋga le na ni malaga gbɔngɔ ki na.
Ma mala winfɛnnɛ pe kunnu na nɔgɔ.
41 Ma ma ti na juguye pe maa fee na yɛgɛ.
Mi yaa na panrafɛnnɛ pe tɔngɔ.
42 Pe maa wele na pe yɛɛ mari, sagafɔ na yiri pe na.
Pe ma gbele ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, ɛɛn fɔ laa pe yɔn sogo.
43 Mi ma pe tire paa taambugɔ yɛn.
Mi ma pe purugu ma pe tangala paa konɔ fɛnrɛgɛ yɛn.
 
44 Màla shɔ na tara woolo mbele pè yiri ma je pe kɛɛ,
màla tɛgɛ cɛngɛlɛ ke go na.
Leele mbele mi sila jɛn, poro yɛn na tunŋgo piin na kan.
45 Tara ta yɛgɛ woolo ma pan ma go sogo na kan.
Mi ka para mbe nda yo, pe mari lɛ.
46 Tara ta yɛgɛ woolo kɛɛ kansaga na koo pe yeri na kee.
Pe yɛn na seri na yinrigi wa pe malaga sigeca ki ni fyɛrɛ ti kala na.
 
47 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn yinwege wolo.
Lo na li yɛn paa na walaga yɛn nala go singi, sɔnmɔ yɛn li woo!
Lo na li yɛn paa na walaga yɛn nala shoo, gbɔgɔwɔ yɛn li woo!
48 Lo li yɛn Yɛnŋɛlɛ na li maa na kayaŋga ki woo na juguye pe ni.
Lo li maa cɛngɛlɛ ke go sogo na kan.
49 Lo li mala shɔ na juguye pe kɛɛ.
Ee, we Fɔ, màla yirige na winfɛnnɛ pe go na.
Màla shɔ lewɛlimbɛlɛ pe kɛɛ.
 
50 Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi yaa kaa ma gbogo cɛngɛlɛ ke sɔgɔwɔ.
Mi yaa kaa yuuro koo mbaa ma mɛgɛ ki sɔnni.
51 Li maa kagbɔgɔlɔ piin na wunluwɔ ŋa lì wɔ wi sari.
Ŋa lì sinmɛ pi wo wi na maa tɛgɛ wunluwɔ pi na, li maa kajɛŋgɛ piin wi kan.
Li maa ko piin mi Davidi na kan, konaa na setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe kan
fɔ sanga pyew.