DAVIDI WILA MALAGA LƐGƐRƐ GBƆN
8–10
Davidi wìla ya tara nda ti woolo pàa pye maa maga pe ni
8
1 Ko puŋgo na, Davidi wìla malaga gbɔn ma ya Filisiti tara fɛnnɛ pe ni, ma ti a pè go sogo maa kan, ma pe kɛyɛn yi laga pe cagbɔgɔ ki na.
2 Davidi wìla malaga gbɔn ma ya Mowabu cɛnlɛ woolo pe ni fun. Wìla pe sinŋge koloyo koloyo, mɛɛ mana tɛgɛ ma pe taanla. Wiga mana yɛnlɛ shyɛn taanla, wi ma ko woolo poro gbo, wiga mana yɛnlɛ nuŋgba taanla, wi ma ko woolo poro yirige. Mowabu cɛnlɛ woolo pàa go sogo ma Davidi wi kan na nizara woo wi yeri.
3 Davidi wìla malaga gbɔn ma ya Zoba ca wunlunaŋa Hadadezɛri wi ni. Hadadezɛri wìla pye Erehɔbu wo pinambyɔ. Ki sanga wi ni, Hadadezɛri wìla pye na kee sa Efirati gbaan yɔn tara ti shɔ mbe cɛn ti go na naa. 4 Davidi wìla Hadadezɛri wi shɔn lugufɛnnɛ waga kele naa cɛnmɛ kɔlɔshyɛn (1 700) yigi, naa sorodasheele mbele pàa pye tɔɔrɔ na pe waga nafa (20 000) ni. Davidi wìla shɔnye mbele pàa pye na wotoroye tile pe cɛnmɛ tɛgɛ wi yɛɛ kan, mɛɛ sanmbala pe ni fuun pe pannda ti kɔɔnlɔ pe na.
5 Kona Siri tara fɛnnɛ mbele pàa pye wa Damasi ca, pè si kari ma saa Zoba ca wunlunaŋa Hadadezɛri wi saga. A Davidi wì si ya ki Siri tara fɛnnɛ pe ni, ma lere waga nafa ma yiri shyɛn (22 000) wo gbo pe ni. 6 Ko puŋgo na, a wì si maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye tɛgɛtɛgɛ wa Damasi ca wasege ki lagapyew, wa Siri tara. A Siri tara fɛnnɛ pè si go sogo ma Davidi wi kan na nizara woo wi yeri. Yawe Yɛnŋɛlɛ làa fanŋga kan Davidi wi yeri wa lara nda fuun wìla malaga gbɔn ma toro ti ni. 7 Davidi wìla wunlunaŋa Hadadezɛri wi maliŋgbɔɔnlɔ pe tugurɔn sigeyaara nda pàa gbegele tɛ ni ti lɛ ma kari ti ni wa Zheruzalɛmu ca. 8 Wunlunaŋa Davidi wìla tuguyɛnrɛ lɛgɛrɛ ta ma lɛ fun wa Beta ca konaa Berotayi ca ki ni; ki cara tìla pye Hadadezɛri wo woro.
9 Naa Hamati ca wunlunaŋa Toyi wìla kaa ki logo ma yo Davidi wìla ya Hadadezɛri wi maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni fuun yi ni, 10 a wì suu pinambyɔ Yoramu wi torogo wa wunlunaŋa Davidi wi yeri ma yo wi saa shari wuu sɔn malaga ŋga wì gbɔn ma ya Hadadezɛri wi ni ki kala na. Toyi wìla ko pye ma, katugu Hadadezɛri wìla pye na malaga gbɔɔn wi ni sanga pyew. Yoramu wìla kari warifuwe yaara, naa tɛ yaara konaa tuguyɛnrɛ yaara ni Davidi wi kan. 11 A wunlunaŋa Davidi wì sigi yaara ti kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri paa yɛgɛ ŋga na cɛngɛlɛ ŋgele wìla malaga gbɔn ma ya ke ni, wìla ke warifuwe naa ke tɛ wi kan li yeri we. 12 Ki cɛngɛlɛ koro ke yɛn Siri tara fɛnnɛ, naa Mowabu cɛnlɛ woolo, naa Amɔ cɛnlɛ woolo, naa Filisiti tara fɛnnɛ konaa Amalɛki setirige piile wele. Yaara nda wìla koli wa Erehɔbu pinambyɔ Hadadezɛri ŋa wìla pye Zoba ca wunlunaŋa wi yeri, wìla ti kan fun Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri.
13 Naa Davidi wìla kaa ya Siri tara fɛnnɛ pe ni sanga ŋa ni, wi sɔngɔrɔsaga, a wì si malaga gbɔn Edɔmu cɛnlɛ woolo pe ni ma nambala waga kɛ ma yiri kɔlɔtaanri (18 000) gbo pe ni wa Kɔ gbunlundɛgɛ ki ni. A wi mɛgɛ kì si yiri naa. 14 A wì si maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye tɛgɛtɛgɛ wa Edɔmu tara ti lagapyew ki ni. Edɔmu cɛnlɛ woolo pe ni fuun pàa go sogo maa kan. Davidi wìla malaga gbɔn ma toro lara nda fuun na, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yawa kan wi yeri wi juguye pe na.
Davidi wi legbɔɔlɔ pe mɛrɛ
15 Davidi wìla cɛn wunluwɔ pi na Izirayɛli woolo pe ni fuun pe go na. Wìla pye na kasinŋge piin konaa na tanri kaselege na wi woolo pe ni. 16 Zeruya pinambyɔ Zhowabu wo wìla pye wi maliŋgbɔɔnlɔ pe to. Ahiludi pinambyɔ Zhozafati wo wìla pye wunluwɔ kagala ke sɛwɛɛrɛ tɛgɛfɔ we. 17 Ahitubu pinambyɔ Zadɔki, naa Abiyatari pinambyɔ Ahimelɛki poro pàa pye saraga wɔfɛnnɛ wele. Seraya wò la pye sɛwɛ yɔnlɔgɔfɔ. 18 Yehoyada pinambyɔ Benaya wo wìla pye Kɛrɛti cɛnlɛ woolo naa Pelɛti cɛnlɛ woolo pe go na. Davidi wi pinambiile poro la pye wunluwɔ pi kagala ke yɛgɛ wɔfɛnnɛ.