Davidi wìla saa lara wa Filisiti tara
27
1 Kona, a Davidi wì suu yɛɛ pye fɔ: «Pilige ka Sawuli wi yaa kanla gbo. Kala la yɛgɛ woro wa naa mi yaa pye, kaawɔ mbe fe mbe kari wa Filisiti tara fɛnnɛ pe tara, jaŋgo Sawuli wilan purɔgɔ ki yaga laga Izirayɛli tara ti lagapyew ki ni. Kiga pye ma, pa mi yaa shɔ wi yeri.» 2 Kona, a Davidi wì si yiri wo naa wi lenambala cɛnmɛ kɔgɔlɔni (600) pe ni ma kari wa Gati ca wunlunaŋa Akishi ŋa wìla pye Mawoki wi pinambyɔ wi yeri. 3 Davidi wo naa wi lenambala pe ni, pàa kari pe go woolo pe ni, ma saa cɛn wa Gati ca, wa Akishi wi ni. Davidi wi jɛɛlɛ shyɛn pàa pye wi ni, Ahinowamu ŋa wìla yiri wa Zhizireyɛli ca wo naa Abigayili ŋa wìla pye Nabali ŋa wìla ku wi jɔ, ma yiri wa Karimɛli ca we. 4 Naa Sawuli wìla kaa ki logo ma yo fɔ Davidi wìla fe ma saa lara wa Gati ca, a wì suu purɔgɔ ki yaga.
5 Pilige ka, a Davidi wì si Akishi wi pye fɔ: «Na kaa pye na kala lɔɔn ndanla, konɔ kan na yeri mbe sa cɛn ca ka ni laga tara ti ni. Kii daga mi ŋa ma tunmbyee, mbe cɛn ma ni ja laga wunluwɔ ca ki ni.»
6 Kì kaa pye ma, a Akishi wì si Zikilagi ca ki kan wi yeri. Ko kala kì ti ali ma pan ma gbɔn nala, Zikilagi ca ki yɛn Zhuda tara wunlumbolo pe wogo. 7 Davidi wìla cɛn wa Filisiti tara fɛnnɛ pe tara ma saa ta yɛlɛ nuŋgba naa yeŋge tijɛrɛ.
8 Ki wagati wi ni, Davidi wo naa wi lenambala pe ni pàa pye na kee ma saa na tuun Geshuri tara fɛnnɛ, naa Giziri cɛnlɛ woolo konaa Amalɛki setirige piile pe na, na malaga gbɔɔn pe ni. Ki leele wele, pàa pye ma cɛn wa ki tara ti ni maga lɛ wa faa, maga lɛ wa Shuri tara ti na fɔ ma saa gbɔn wa Ezhipiti tara ti na. 9 Davidi wìla ki tara ti tɔngɔ pew, wi sila naŋa nakoma jɛlɛ wa yaga go na. Kìla pye wi ma simbaala, naa sikaala, naa nɛrɛ, naa sofilele, naa yɔngɔmɛye konaa yaripɔrɔ ti koli, kona wi mɛɛ sɔngɔrɔ mbe si kari wa Akishi wi yeri. 10 Na Akishi wiga wi yewe mbe yo fɔ: «Ye saa to ambɛnɛ na nala?»
Davidi wi mɛɛ wi yɔn sogo ma yo fɔ: «Wè yiri wa Zhuda tara ti yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, nakoma wa Yerameyɛli cɛnlɛ woolo pe tara ti yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, nakoma wa Keni cɛnlɛ woolo pe tara ti yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri 11 Davidi wi sila naŋa nakoma jɛlɛ yaga yinwege na mbe kari wi ni wa Gati ca, katugu wìla pye na fyɛ fɔ kagala ŋgele pè pye paga ka sa ke yo mbe yo fɔ: «Pa Davidi wìgi pye yɛɛn.» Wagati ŋa fuun Davidi wìla pye wa Filisiti tara fɛnnɛ pe tara, pa wìla pye na tanri ki tangalɔmɔ pi na ma. 12 Akishi wìla wi jigi wi taga Davidi wi na, katugu wìla pye naa yɛɛ piin fɔ: «Davidi wi yɛn Izirayɛli, wi yɛɛra tara woolo pe jugu yɛgɛ ŋga na, wi yaa koro na tunmbyee wi yinwege piliye yi ni fuun yi ni.»