Izirayɛli woolo pàa yiri ma je Filisiti tara fɛnnɛ pe na
13
1 Sawuli wìla yɛgɛlɛ yɔn ka ta mɛɛ cɛn wunluwɔ pi na. Wìla yɛlɛ shyɛn pye makɔ wunluwɔ pi na Izirayɛli tara ti go na.
2 Sawuli wìla maliŋgbɔɔnlɔ waga taanri (3 000) wɔ wi yɛɛ kan wa Izirayɛli woolo pe ni. Maliŋgbɔɔnlɔ waga shyɛn (2 000) la pye wi ni wa Mikimashi ca konaa wa Betɛli ca yanwira tara ti ni. Pe sanmbala waga kele (1 000) poro la pye wi pinambyɔ Zhonatan wi ni wa Gibeya ca, wa Bɛnzhamɛ tara. A wì si Izirayɛli woolo sanmbala pe yaga, a pè kari pe yinrɛ.
3 Pilige ka, a Zhonatan wì si saa to Filisiti tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ŋga kìla pye wa Geba ca ki na ma ya ki ni. A Filisiti tara fɛnnɛ pè sigi wogo ki logo. A Sawuli wì si ti a pe mbanlaga lɛ maga win tara ti lagapyew ma yo fɔ: «Eburuye pe ni fuun pege wogo ŋga ki logo.» 4 Kona, a Izirayɛli woolo pe ni fuun pè sigi logo ma yo Sawuli wìla ya Filisiti tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege ki ni. Kì pye ma, a pe kala lì si Filisiti tara fɛnnɛ pe mbɛn fɔ jɛŋgɛ. A Izirayɛli woolo pe ni fuun pè si pe yɛɛ gbogolo wa Sawuli wi tanla, wa Giligali ca.
5 Kona, a Filisiti tara fɛnnɛ pè si pe yɛɛ gbogolo mbe sa malaga gbɔn Izirayɛli woolo pe ni. Pe malaga gbɔnwotoroye pàa pye waga nafa ma yiri kɛ (30 000) pe shɔn lugufɛnnɛ pàa pye waga kɔgɔlɔni (6 000) konaa maliŋgbɔɔnlɔ lɛgɛrɛ ni, pàa lɛgɛ paa kɔgɔje yɔn taambugɔ ki yɛn. A pè si saa pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kan wa Mikimashi ca, wa Bɛti Avɛni ca ki yɔnlɔ yirisaga yeri. 6 A Izirayɛli woolo pè sigi yan fɔ kì ŋgban pe na, katugu pe juguye pàa pe jori fɔ jɛŋgɛ. Kona pè si saa lara wa yanwira were ti ni, naa kɔɔrɔ ti ni, naa waliwere ti ni, naa were to naa titɛrɛ ti ni. 7 Eburuye pèle la fe ma Zhuridɛn gbaan wi kɔn ma kari wa Gadi tara naa Galaadi tara sa lara.
Ko sanga wo ni Sawuli wìla pye wa Giligali ca bere. Leele mbele fuun pàa pye wi ni pàa pye na seri fyɛrɛ ti kala na. 8 Sawuli wìla Samiyɛli wi sige fɔ ma saa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn paa yɛgɛ ŋga na pàa ki yo pe yɛɛ kan we. Ɛɛn fɔ Samiyɛli wì sila gbɔn wa Giligali ca, a maliŋgbɔɔnlɔ pe nɛɛ jaragi na lari Sawuli wi na.
Sawuli wi kajɔɔgɔ ye
9 Kona, a Sawuli wì sho fɔ: «Ye pan saraga sogowogo ko naa nayinmɛ saara ti ni.» A wì si saraga sogowogo ki wɔ wi yɛ. 10 Pa wila koo saraga sogowogo ki wɔmɔ pi na sanga ŋa ni, a Samiyɛli wì si gbɔn. A Sawuli wì si kari saa fili mboo shari. 11 A Samiyɛli wì suu yewe ma yo fɔ: «Yiŋgi ma pye yɛɛn?» A Sawuli wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Naa mìla kaa ki yan maliŋgbɔɔnlɔ pàa jaragi na kee nala yari, mɛɛ si pan pilige ŋga kìla naga ki na, ma si yala Filisiti tara fɛnnɛ pè gbogolo wa Mikimashi ca, 12 a mì sigi jate ma yo fɔ: ‹Filisiti tara fɛnnɛ pe yaa pan mbe to na na laga Giligali ca, mbege ta mi fa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri gbɛn.› Kì pye ma, a mì silan yɛɛ pye kala fɔ, mɛɛ yiri ma saraga sogowogo ki wɔ.» 13 A Samiyɛli wì si Sawuli wi pye fɔ: «Mà tijinliwɛ fu kala pye. Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ làa ŋgasele na kan ma yeri, mɛɛ tanga li na. Ndɛɛ ma tanga li na, wunluwɔ pi jɛn na koro suyi wa ma setirige ki ni Izirayɛli woolo pe go na. 14 Ɛɛn fɔ koni, ma wunluwɔ pi se mɔ naa. Yawe Yɛnŋɛlɛ lì lere wa lagaja, ŋa wi kala li yɛn mali ndanla, lìgi kɔn maga tɛgɛ mboo pye to li woolo pe go na
15 Ko puŋgo na, a Samiyɛli wì si yiri wa Giligali ca ma kari wa Gibeya ca, wa Bɛnzhamɛ tara. A Sawuli wì si leele mbele pàa koro wi ni pe jiri; pàa pye na kee nambala cɛnmɛ kɔgɔlɔni (600) yɔn ko yeri. 16 Sawuli naa wi pinambyɔ Zhonatan wi ni, konaa maliŋgbɔɔnlɔ mbele pàa koro wi ni pe ni, pàa saa yere malinjɛ wi na wa Geba ca, wa Bɛnzhamɛ tara, ma si yala Filisiti tara fɛnnɛ poro la pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kan wa Mikimashi ca ki tanla. 17 Pilige ka, maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye taanri si yiri wa Filisiti tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki ni mbe sa jɔgɔwɔ pye. A ŋgbelege nuŋgba si kari wa Ofira ca ki yeri, wa Shuwali tara ti yeri. 18 A ŋgbelege shyɛn wogo kì si kari wa Bɛti Horɔn ca ki yeri. A ŋgbelege taanri wogo kì si tara ti kɔnlɔ konɔ li lɛ ma saa gbɔn wa Zeboyimu gbunlundɛgɛ ki na, ma wa gbinri wi yeri.
19 Ki wagati wi ni, fɛnlɛ sila pye wa Izirayɛli tara ti laga ka kpɛ ni; katugu Filisiti tara fɛnnɛ pe sila pye na jaa Eburuye paa tokobiye naa njaanra gbegele pe yɛɛ kan. 20 Izirayɛli woo pyew wila daga mbaa kee wa Filisiti tara fɛnnɛ pe yeri mbe saa wi falinɛrɛ capige yɔn ki jɛlɛ, naa wi bɔŋgaraga ki ni, naa wi gbɔnlɔgɔ konaa wi peli wi ni. 21 Na pe peliye pe yɔnrɔ tiga pɛn, naa bɔŋgaara ti ni, naa falinɛrɛ capire ŋganra taanri woro ti ni, naa gbɔɔnrɔ ti ni, konaa mbe pe nɛrɛ kɔnrikanŋgala ke numara ti yɔn wɔwɔ, pa pe ma kari wa pe yeri. 22 Ki kala na malaga gbɔnpilige ki ni, leele mbele pàa pye Sawuli wo naa Zhonatan pe ni, tokobi nakoma njanraga sila pye wa kpɛ yeri pe ni, kaawɔ Sawuli naa wi pinambyɔ Zhonatan poro cɛ tìla pye pe yeri.
23 A Filisiti tara fɛnnɛ maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbelege nuŋgba si pan ma yere malinjɛ wi na wa yanwira ti sɔgɔwɔ pi ni, wa Mikimashi ca.