Sawuli wìla ya Amɔ cɛnlɛ woolo pe ni
11
1 Kona, a Amɔ cɛnlɛ woolo naŋa Nahashi wì si pan maa maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kan ma Yabɛshi ca ki maga mbe to ki na, wa Galaadi tara. A ca woolo pe ni fuun pè si Nahashi wi pye fɔ: «Yɔn finliwɛ le we ni, pa we yaa la kulowo tunŋgo piin ma kan.»
2 A Amɔ cɛnlɛ woolo naŋa Nahashi wì si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Mi yaa yɔn finliwɛ le ye ni yɛgɛ ŋga na ki ŋga: ‹Mi yaa ye ni fuun ye kalige yɛnmbigile ke yaari mbe ta mbe fɛrɛ wa yoro Izirayɛli woolo ye ni fuun ye na.› »
3 A Yabɛshi ca lelɛɛlɛ pè suu pye fɔ: «Piliye kɔlɔshyɛn kan we yeri, we yaa pitunmbolo torogo wa Izirayɛli tara ti lagapyew; na lere si pan mbe we saga, pa we yaa we yɛɛ le ma kɛɛ.»
4 A pitunmbolo pè si saa gbɔn wa Gibeya, Sawuli wi ca ye, mɛɛ ki sɛnrɛ ti yɛgɛ yo ca woolo pe kan. A ca woolo pè si to na gbele fɔ jɛŋgɛ. 5 Kìla yala cɛ Sawuli wì yiri wa kɛrɛ na yiin wo naa wi nɛrɛ ti ni. A wì si pe yewe ma yo fɔ: «Yiŋgi na, a leele pe ni fuun pe nɛɛ gbele?» A pè si sɛnrɛ nda Yabɛshi ca fɛnnɛ pàa yo ti yɛgɛ yo wi kan. 6 Naa Sawuli wìla kaa ki sɛnrɛ ti logo, a Yawe Yɛnŋɛlɛ li yinnɛ lì si ye wi ni. A wi nawa pì si ŋgban fɔ jɛŋgɛ. 7 A wì si nɛrɛ shyɛn yigi mari gbo mari kɔɔnlɔ curo curo mɛɛ ki kara ti kan pitunmbolo yeri pe kari ti ni Izirayɛli tara ti lagapyew ki ni, pe sari kan leele pe yeri, pe pe pye fɔ: «Na lere ŋa ka je mbe yo wi se taga Sawuli naa Samiyɛli pe na, mbe sa malaga ki gbɔn, pa wi nɛrɛ ti yaa pye yɛɛn.» A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si fyɛrɛ gbɔrɔ leŋge Izirayɛli woolo pe ni.
A pè si pe yɛɛ gbogolo ma pye paa lere nuŋgba yɛn. 8 A Sawuli wì si pe jiri wa Bezɛki ca. Izirayɛli cɛngɛlɛ woolo mbele pàa pye wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri pàa pye lere waga cɛnmɛ taanri (300 000). Zhuda cɛnlɛ woolo poro la pye lere waga nafa ma yiri kɛ (30 000). 9 A pè sigi yo pitunmbolo mbele pàa yiri wa Yabɛshi ca pe kan ma yo pe saga yo pe sefɛnnɛ pe kan fɔ: «Goto yɔnlɔ ŋgbanga na, ye yaa shɔ.» A pitunmbolo pè si saa ki sɛnrɛ ti yo pe sefɛnnɛ pe kan. A pe nawa pì si yinŋgi fɔ jɛŋgɛ. 10 A Yabɛshi ca fɛnnɛ pè si Amɔ cɛnlɛ woolo pe pye fɔ: «Goto we yaa we yɛɛ le ye kɛɛ, kona ye we pye paa yɛgɛ ŋga na ki ye ndanla we.»
11 Ki goto, a Sawuli wì suu woolo pe walagi, a pè yiri tɛgɛsaga taanri. Sanni laga ki sa laga, a pè si kari wa Amɔ cɛnlɛ woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki ni ma saa to pe na. Pàa Amɔ cɛnlɛ woolo pe gbo fɔ ma saa gbɔn yɔnlɔ ŋgbanga ki na. Mbele pàa ta ma shɔ, pè si gbɔn ma jaraga, fɔ yɛrɛ leele shyɛn sila ya mbe pinlɛ pe yɛɛ ni konɔ nuŋgba.
12 Kona, a Izirayɛli woolo pè si Samiyɛli wi pye fɔ: «Leele mbele pàa yo Sawuli wi se cɛn we go na wunluwɔ, pe yɛn se yeri? Ye pe le we kɛɛ we yaa pe gbo.» 13 Ɛɛn fɔ, a Sawuli wì sho fɔ: «Lere si daga mbe gbo ki nala pilige ŋga ki na, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì Izirayɛli woolo pe shɔ nala.»
14 A Samiyɛli wì si leele pe pye fɔ: «Ye pan we kari wa Giligali ca, we sa Sawuli wi tɛgɛ wunluwɔ pi na naa fɔnŋgɔ.» 15 A leele pe ni fuun pè si kari wa Giligali ca, ma saa Sawuli wi tɛgɛ wunluwɔ naa fɔnŋgɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. A pè si nayinmɛ saara wɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Ko puŋgo na, a Sawuli wo naa Izirayɛli woolo pe ni fuun pe ni, pe nɛɛ yɔgɔri fɔ jɛŋgɛ.