Sawuli wìla saa fili Samiyɛli wi ni
9
1 Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo naŋa wà la pye wa, pàa pye naa yinri Kishi. Kishi to wo lawi ŋa Abiyɛli. Abiyɛli to wo lawi ŋa Zerɔri. Zerɔri to wo lawi ŋa Bekorati. Bekorati to wo lawi ŋa Afya. Kishi wìla pye malaga gbɔnfɔ wɛlɛwɛ. 2 Kishi wi pinambyɔ wà la pye wa, pàa pye naa yinri Sawuli, lefɔnŋɔ tiyɔɔn lawi. Izirayɛli woolo pe ni, wa kpɛ sila yɔn paa wo yɛn. Wìla si tɔnlɔ ma wɛ pe ni fuun pe na.
3 Pilige ka, a wi to Kishi wi sofile nɛɛlɛ pè si puŋgo. A wì suu pinambyɔ Sawuli wi pye fɔ: «Yiri ma tunmbyee wa lɛ wi pinlɛ ma ni, ma kari ma sa sofile nɛɛlɛ pe lagaja.» 4 A Sawuli wì si saa Efirayimu tara yanwira ti yanri, ma Shalisha tara ti yanri, wii sofile nɛɛlɛ pe yan wa. A wì si Shalimu tara ti kɔn ma yiri, ma saa Bɛnzhamɛ tara ti kɔn ma yiri, wii pe yan wa fun. 5 Naa pàa ka saa gbɔn wa Zufu tara, a Sawuli wì suu tunmbyee ŋa wìla pinlɛ wi ni wi pye fɔ: «Pan we sɔngɔrɔ, nakoma na to wi yaa kanŋga mbaa jatere piin woro wogo ko na mbe fɛgɛ sofilele nɛɛlɛ poro wogo ko na.»
6 A wi tunmbyee wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Wele, Yɛnŋɛlɛ lere yɛn laga ki ca ŋga ki ni. Wi yɛn lere ŋa pe maa jate. Wiga sɛnrɛ nda fuun yo, ti mari yɛɛ yɔn fili. Shokari we saa yan, kana konɔ na we yaa lɛ, wi yaa li naga we na.»
7 A Sawuli wì suu pye fɔ: «Mìgi logo, ɛɛn fɔ na waga kari, yiŋgi we yaa sa kan Yɛnŋɛlɛ lere wi yeri? We yaakara tì kɔ wa we kashara ti ni. Yarikanga woro we yeri we sa kan Yɛnŋɛlɛ lere wi yeri. Yiŋgi kì koro we yeri?» 8 A tunmbyee wì si sɛnrɛ ti lɛ ma Sawuli wi pye fɔ: «Wele, warifuwe pyɔ yɛn laga na yeri, mi yaa wi kan Yɛnŋɛlɛ lere wi yeri, jaŋgo konɔ na we yaa lɛ wili naga we na.» 9 Fafafa wa Izirayɛli tara, na pe kaa kee sa Yɛnŋɛlɛ li yewe pe ma yo fɔ: «Yoo kari wa lere ŋa wi maa yariyanra yaan wi yeri.» Nala mbele pe maa yinri Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ, pa pàa pye na pe yinri ma. 10 A Sawuli wì suu pye fɔ: «Ma jatere wi yɛn jɛŋɛ. Shokari.» A pè si yiri na kee wa ca ŋga Yɛnŋɛlɛ lere wìla pye ki ni.
11 Naa paa kaa na tinndi wi nuru na kee wa ca ki yeri sanga ŋa ni, a pè si fili sumborombiile pele ni paa yinrigi mbe pan mbe ko. A pè si pe yewe ma yo fɔ: «Naŋa ŋa wi maa yariyanra yaan wi wa le?» 12 A sumborombiile pè si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Ee, wi yɛn wa ye yɛgɛ. Wì pan laga ca, katugu nala ca woolo paa saraga woo wa Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔsaga ŋga wa tinndi wi na ki na. Yaa fyɛɛlɛ.» 13 Na yaga sa ye wa ca ki ni, ye yaa wi yan wa, sanni wi sa kari wa Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔsaga ŋga wa tinndi wi na ki na, mbe sa saraga suro ti li. Leele pe se ya mbaa nii na wi fa gbɔn wa gbɛn, katugu wo wi yaa duwaw saraga ki na, ko puŋgo na leele mbele pè yeri, pee jɛn paa nii. Na yaga kari fɔɔnfɔɔn ŋga, ye yaa saa tɔn le. 14 A pè si kari wa ca ki ni. Pe yesaga wa ca, a pè si fili Samiyɛli wi ni wila yinrigi wa ca na kee wa Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔsaga.
15 Ma si yala, ki pilige ki yɛgɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki naga Samiyɛli wi na, sanni Sawuli wi sa pan ma yo fɔ: 16 «Goto anmɛ yɛgɛ, mi yaa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo naŋa wa torogo laga ma yeri. Ma sinmɛ kpoyi wo wi na maa tɛgɛ to Izirayɛli, na woolo pe go na. Wi yaa ka Izirayɛli woolo pe shɔ Filisiti tara fɛnnɛ pe kɛɛ; katugu mìlan woolo pe jɔlɔgɔ ki yan, ma pe gbelege ki logo.»
17 Naa Samiyɛli wìla kaa Sawuli wi yan sanga ŋa ni, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu pye fɔ: «Wele, naŋa ŋa wo mìla wi sɛnrɛ yo ma kan ma yo wi yaa ka cɛn na woolo pe go na.» 18 A Sawuli wì si fulo wa Samiyɛli wi tanla, wa ca ki mbogo yeyɔngɔ ki na, mɛɛ wi pye fɔ: «Ma yɛɛ yaga, ma naŋa ŋa wi maa yariyanra yaan wi go ki naga na na.»
19 A Samiyɛli wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Muwi mi yɛn yariyanra yanfɔ we. Toro laga na yɛgɛ, we kari wa Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔsaga ki na. Mboro naa ma tunmbyee wi ni ye yaa pinlɛ mbe li laga na ni nala. Kagala ŋgele fuun maa ma yɛɛ yewe ke ni, goto pinliwɛ ni, mi yaa ke yɛgɛ yo ma kan mbɔɔn yaga maa kee. 20 Sofile nɛɛlɛ mbele pè puŋgo, nala yɛn ki piliye taanri, pè pe yan, maga ka ma jatere wi piri ma yɛɛ na poro wogo ko na. Ɛɛn fɔ, Izirayɛli woolo pe yarijɛndɛ ti ni fuun ti yɛn ambɔ woro? Ma sigi jɛn mbe jɛn mbe yo ti yɛn mboro naa ma to go woolo pe ni yoro woro wi le?» 21 A Sawuli wì sho fɔ «Mi yo Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo naŋa wo wawi mi? Ko cɛnlɛ lo lì kologo Izirayɛli cɛngɛlɛ ke ni fuun ke ni. Na sege woolo poro pè kologo ma wɛ Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo seye woolo pe ni fuun pe ni. Yiŋgi na ma nɛɛ ko sɛnrɛ nda to yuun na ni?» 22 A Samiyɛli wì si kari Sawuli wo naa wi tunmbyee wi ni, ma ye pe ni wa go ŋga pe yaa li ki ni. A wì si legbɔɔlɔ cɛnsaga kan pe yeri wa yɛgɛ, wa leele mbele pàa yeri pe sɔgɔwɔ; poro la pye na kee lere nafa ma yiri kɛ yeri. 23 A Samiyɛli wì si sɔgɔfɔ wi pye fɔ: «Kayinnɛ na mìla kan ma yeri ma yo mali tɛgɛ li yɛ, pan li ni.» 24 A sɔgɔfɔ wì si pan jele lo naa nda ti ma taga li na ti ni, mari tɛgɛ Sawuli wi yɛgɛ sɔgɔwɔ. A Samiyɛli wì si Sawuli wi pye fɔ: «Ki kala na li nɔgɔ, naa mìla leele pe yeri, tasaga ŋga kì tɛgɛ ma kan koyi we. Ta kɔn maa kaa.» Kì pye ma, a Sawuli wì si li Samiyɛli wi ni ki pilige ki ni. 25 Ko puŋgo na, a pè si yiri wa Yɛnŋɛlɛ gbɔgɔsaga ki na ma sɔngɔrɔ wa ca. A Samiyɛli wì si para Sawuli wi ni wa wi birigo ki go na.
Samiyɛli wìla Sawuli wi tɛgɛ wunluwɔ
26 Ki goto yirifaga ki na, a Samiyɛli wì si Sawuli wi yeri wa wi birigo ki go na maa pye fɔ: «Yiri maa kee, mi yaa sɔɔn torogo.» A Sawuli wì si yiri na kee, a Samiyɛli wì si pinlɛ wi ni. 27 Naa pàa ka saa gbɔn wa ca ki kɔsaga, a Samiyɛli wì si Sawuli wi pye fɔ: «Ki yo ma tunmbyee wi kan wi keli we yɛgɛ.» A tunmbyee wì si keli pe yɛgɛ ma lali pe ni.
A Samiyɛli wì si Sawuli wi pye fɔ: «Koni yere namɛna, sɛnrɛ nda Yɛnŋɛlɛ lì yo, mi yaa ti yo ma kan.»