7
1 A Kiriyati Yeyarimu ca woolo pè si pan ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi lɛ ma kari wi ni wa Abinadabu go, wa tinndi wi na. A pè suu pinambyɔ Eleyazari wi tɛgɛ wìla Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi kɔrɔsi.
Samiyɛli wìla pye Izirayɛli woolo pe kiti kɔnfɔ
2 Kìla mɔ, yɛlɛ nafa lo la toro, naa pàa kari Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi ni wa Kiriyati Yeyarimu ca we. A Izirayɛli woolo pè si kaa naga lagajaa mbe pan Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɔrɔgɔ. 3 Kona, a Samiyɛli wì si Izirayɛli woolo pe ni fuun pe pye fɔ: «Na kaa pye ye yɛn na jaa mbe sɔngɔrɔ mbe pan Yawe Yɛnŋɛlɛ li kɔrɔgɔ ye kotogo ki ni fuun ni, pa kona yarisunndo nda ti yɛn ye yeri ma yiri cɛngɛlɛ kele yɛgɛ ni, yeri wa konaa yarisunndo Asitarite ti ni. Ye mara Yawe Yɛnŋɛlɛ li na ye kotogo ki ni fuun ni, yaa tunŋgo piin lo nuŋgba kan. Pa kona, li yaa ye shɔ Filisiti tara fɛnnɛ pe kɛɛ.» 4 A Izirayɛli woolo pè si yarisunndo Baali naa Asitarite ti wa mari wɔ wa pe yɛɛ sɔgɔwɔ, nɛɛ tunŋgo piin Yawe Yɛnŋɛlɛ lo nuŋgba kan.
5 Ko puŋgo na, a Samiyɛli wì si pe pye fɔ: «Ye Izirayɛli woolo pe ni fuun pe gbogolo wa Mizipa ca, mi yaa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri ye kan 6 A pè si gbogolo wa Mizipa ca, mɛɛ tɔnmɔ ko ma wo tara le Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. Pàa yeŋge le ki pilige ki ni, ma pe kapere ti yo ma yo fɔ: «Wè kapege pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li na.» Samiyɛli wìla pye Izirayɛli woolo pe kiti kɔnfɔ wa Mizipa ca.
7 Naa Filisiti tara fɛnnɛ pàa kaa ki logo ma yo Izirayɛli woolo pè gbogolo wa Mizipa ca, a Filisiti tara teele pè si kari sa to Izirayɛli woolo pe na. Naa Izirayɛli woolo pàa kaa ki wogo ki logo, a pè si fyɛ Filisiti tara fɛnnɛ pe yɛgɛ. 8 A pè si Samiyɛli wi pye fɔ: «Maga ka Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li yɛnrɛwɛ pi yaga we kan, jaŋgo li we shɔ Filisiti tara fɛnnɛ pe kɛɛ.» 9 A Samiyɛli wì si simbapyɔ ŋa wi fa laga yinnɛ na wa yigi maa pye saraga sogowogo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. Kona, a wì si Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛnri Izirayɛli woolo pe kan. A lì suu yɛnrɛwɛ pi logo. 10 Ma Samiyɛli wi ta wìla pye na saraga sogowogo ki woo sanga ŋa ni, a Filisiti tara fɛnnɛ pè si pan mbe to Izirayɛli woolo pe na. Ɛɛn fɔ ki pilige ki ni, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si yɛnŋɛlɛ gbanlaga pye ŋgbanga Filisiti tara fɛnnɛ pe na, a pe sunndo wì si kɔn pe na, fɔ a Izirayɛli woolo pè ya pe ni. 11 A Izirayɛli woolo pè si yiri wa Mizipa ca ma Filisiti tara fɛnnɛ pe purɔ, fɔ ma saa gbɔn wa Bɛti Kari ca ki puŋgo na, ma ya pe ni pew.
12 A Samiyɛli wì si sinndɛlɛgɛ ka lɛ maga yerege wa Mizipa naa Sheni ca sɔgɔwɔ pi ni, maga mɛgɛ taga naga yinri Ebɛni Ezɛri, ma yo fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ lì we saga fɔ ma pan ma gbɔn namɛna.» 13 A Filisiti tara fɛnnɛ pè si go sogo, pe sila ka pan mbe ye naa wa Izirayɛli tara. Katugu ma Samiyɛli wi ta yinwege na, Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pye na malaga gbɔɔn Filisiti tara fɛnnɛ pe ni. 14 Cara nda Filisiti tara fɛnnɛ pàa shɔ Izirayɛli woolo pe yeri, a tì si sɔngɔrɔ Izirayɛli woolo pe na, maga lɛ wa Ekirɔn ca ki na fɔ ma saa gbɔn wa Gati ca ki na, ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni. Izirayɛli woolo pàa pe tara ti ni fuun ti shɔ Filisiti tara fɛnnɛ pe yeri. A yɛyinŋge si ye Izirayɛli woolo naa Amɔri cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ.
15 Samiyɛli wìla pye Izirayɛli woolo pe kiti kɔnfɔ wi yinwege piliye yi ni fuun yi ni. 16 Kìla pye, yɛlɛ pyew wi ma yiri mbe kari wa Betɛli ca, mbe toro wa Giligali ca konaa wa Mizipa ca, na Izirayɛli woolo pe kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo wa ki cara ti ni fuun ti ni. 17 Ko puŋgo na, wi mɛɛ sɔngɔrɔ ma kari wa wi go, wa Arama ca. Pa wìla pye na Izirayɛli woolo pe kiti kɔnkagala ke yɛgɛ woo wa. Wìla saraga wɔsaga ka kan wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan.