Zhɛfite naa Efirayimu cɛnlɛ woolo pe malaga kala
12
1 Kona, a Efirayimu cɛnlɛ woolo pè si pe yɛɛ gbogolo ma kari wa Zafɔn ca, ma saa Zhɛfite wi pye fɔ: «Yiŋgi na, mà si kari ma saa malaga gbɔn Amɔ cɛnlɛ woolo pe ni, mɛɛ si we yeri we pinlɛ ma ni? We yaa ma go ki sogo mbɔɔn pinlɛ mbɔɔn sogo go ki ni.» 2 A Zhɛfite wì si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Mi naa na woolo pe ni wàa pye malaga gbɔngɔ na Amɔ cɛnlɛ woolo pe ni, na mìla ye yeri ye pan yanla saga, ye sila pan mbe we saga. 3 Naa mìla kaa ki yan ye woro na paan mbanla saga, a mì silan yɛɛ go ki pɛrɛ ma kari ma saa to Amɔ cɛnlɛ woolo pe na na nuŋgba. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si pe le na kɛɛ. Yiŋgi na, a yè si pan mbe to na na nala, mbe malaga gbɔn na ni?»
4 Ko puŋgo na, a Zhɛfite wì si Galaadi tara nambala pe ni fuun pe gbogolo ma saa malaga gbɔn Efirayimu cɛnlɛ woolo pe ni, ma ya pe ni. Ma si yala Efirayimu cɛnlɛ woolo pàa pye na Galaadi tara fɛnnɛ pe piin fɔ: «Ye yɛn Efirayimu cɛnlɛ woolo mbele pè fe ma wɔ laga we ni, ma saa cɛn wa Manase cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ.» 5 Galaadi tara fɛnnɛ pàa saa Zhuridɛn gbaan wi kɔnsaga ki shɔ maga ta, ma konɔ li kɔn Efirayimu cɛnlɛ woolo pe na. Na Efirayimu cɛnlɛ woo wa ka fe mbe pan mbe gbɔn le ki laga ki na, pe maa yewe ma yo fɔ: «Ma yɛn Efirayimu cɛnlɛ woo le?» Na wiga pe yɔn sogo mbe yo fɔ: «Ayoo»; 6 kona pe mɛɛ wi pye ma yo wigi yo fɔ: «Shibolɛti.» Wi mɛɛ yo fɔ: «Sibolɛti», katugu wi saa ya mbege sɛnpyɔ wi yo wi yowo pi yɔn paa pe yɛn. Pe mɛɛ wi yigi maa gbo wa Zhuridɛn gbaan wi kɔnsaga ki ni. Ki wogo ki na pàa lere waga nafa shyɛn ma yiri shyɛn (42 000) wo gbo Efirayimu cɛnlɛ woolo pe ni.
7 Galaadi tara fɛnnɛ naŋa Zhɛfite wìla pye kiti kɔnfɔ wa Izirayɛli tara fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ kɔgɔlɔni. Ko puŋgo na, a wì si ku, a pòo le wa Galaadi tara ca ka ni.
Kiti kɔnfɛnnɛ Ibizan, naa Elɔn konaa Abidɔn pe kala
8 Zhɛfite wi kuŋgɔlɔ, a Betilɛɛmu ca fɛnnɛ naŋa Ibizan wì si pye kiti kɔnfɔ wa Izirayɛli tara. 9 Pinambiile nafa ma yiri kɛ naa sumborombiile nafa ma yiri kɛ pàa pye wi yeri. Wìla cɛngɛlɛ kele yɛgɛ sumbonɔ pɔri wi pinambiile pe kan, ma wi sumborombiile pe kan cɛngɛlɛ kele yɛgɛ pinambiile yeri, a pè pe pɔri pe jɛɛlɛ. Wìla Izirayɛli woolo pe yɛgɛ sin fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ kɔlɔshyɛn. 10 Ko puŋgo na, a Ibizan wì si ku, a pòo le wa Betilɛɛmu ca.
11 Abizan wi kuŋgɔlɔ, a Zabulɔn cɛnlɛ woolo naŋa Elɔn wì si pye kiti kɔnfɔ wa Izirayɛli tara fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ kɛ. 12 Ko puŋgo na, a Elɔn wì si ku, a pòo le wa Ayalɔn ca, wa Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe tara.
13 Wo puŋgo na, Piratɔn ca fɛnnɛ naŋa Ilɛli wi pinambyɔ Abidɔn wì si pye kiti kɔnfɔ wa Izirayɛli tara. 14 Pinambiile nafa shyɛn naa pishyɛnwoolo nambala nafa ma yiri kɛ pàa pye wi yeri. Sofile nuŋgba nuŋgba la pye pe ni fuun pe yeri, a paa nuru pe na. Wìla Izirayɛli tara ti yɛgɛ sin fɔ ma saa gbɔn yɛlɛ kɔlɔtaanri. 15 Naa Piratɔn ca fɛnnɛ naŋa Ilɛli wi pinambyɔ Abidɔn wìla kaa ku, a pè suu le wa Piratɔn ca, wa Efirayimu tara, wa Amalɛki setirige piile pe yanwiga ki na.