Zhedewɔn wìla ya Madiyan tara fɛnnɛ pe ni
7
1 Ki goto pinliwɛ pi ni Yerubaali wo ŋa pe yinri Zhedewɔn wì si yiri wo naa wi woolo pe ni fuun pe ni, ma kari ma saa pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kan ma cɛn wa Arɔdi ca pulugo ki tanla. Madiyan tara fɛnnɛ poro la pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kan ma cɛn wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, wa More tinndi wi yeri, wa gbunlundɛgɛ ki ni. 2 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Zhedewɔn wi pye fɔ: «Ma woolo pè lɛgɛ ma toro, mi se ya Madiyan tara fɛnnɛ pe le ma kɛɛ, nakoma Izirayɛli woolo pe yaa la pe yɛɛ gbogo mbaa ki jate fɔ pe yɛɛ fanŋga ko kì pe shɔ. 3 Koni ki sɛnrɛ nda ti yo leele pe kan ma pe pye fɔ: ‹Ye ni, lere ŋa fuun wi yɛn na fyɛ konaa na seri, wo mbe sɔngɔrɔ wi yiri laga Galaadi tara yanwiga ki na wila kee.› Kì pye ma, a lere waga nafa ma yiri shyɛn (22 000) wò si sɔngɔrɔ maliŋgbɔɔnlɔ pe ni, a pè si koro lere waga kɛ (10 000).»
4 Ɛɛn fɔ, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Zhedewɔn wi pye naa fɔ: «Leele pè lɛgɛ bere ma toro. Tigi pe ni wa lafogo ki yɔn na, mi yaa pe cɔnri wa ki laga ki na. Mbele mi yaa yo pe pinlɛ ma ni poro yaa pinlɛ ma ni. Ɛɛn fɔ mbele mi yaa yo paga ka pinlɛ ma ni, poro se pinlɛ ma ni.» 5 A Zhedewɔn wì si tigi leele pe ni wa lafogo ki yɔn na. Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu pye fɔ: «Mbele fuun pe yaa la tɔnmɔ pi laala la woo paa pyɔn yɛn, ma pe tɛgɛ pe yɛ. Mbele fuun pe yaa kanŋguuro kan mbaa woo, ma pe tɛgɛ pe yɛ.» 6 Leele mbele pàa tɔnmɔ pi ko kɛɛ ni maa laala, poro la pye lere cɛnmɛ taanri (300); ɛɛn fɔ leele sanmbala poro la kanŋguuro kan ma wɔ. 7 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Zhedewɔn wi pye fɔ: «Ki nambala cɛnmɛ taanri (300) mbele pè tɔnmɔ pi koko pe kɛyɛn yi ni maa laala pe ŋgayinŋgele ke ni, poro mi yaa tɛgɛ mbe ye shɔ Madiyan tara fɛnnɛ pe kɛɛ, mbe ti ye ya pe ni. Leele sanmbala poro na, pe sɔngɔrɔ paa kee pe yinrɛ.» 8 A nambala cɛnmɛ taanri (300) wele pè si sanmbala pe yaakara naa pe mbaanra ti lɛ. Ko puŋgo na, a Zhedewɔn wì si Izirayɛli woolo sanmbala pe yaga ma yo pe sɔngɔrɔ paa kee. Nambala cɛnmɛ taanri (300) poro pàa koro wi ni. Madiyan tara fɛnnɛ pe paara yinrɛ cɛnsaga kìla pye wa gbunlundɛgɛ ki ni wa Zhedewɔn wogo ki nɔgɔ.
9 Ki yembinɛ li ni, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Zhedewɔn wi pye fɔ: «Yiri ma kari wa Madiyan tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki ni, katugu mì pe le ma kɛɛ. 10 Na kaa pye maa fyɛ mbe kari wa, kari gbɛn mboro naa ma tunmbyee Pura wi ni wa pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki ni. 11 Ma sa sɛnrɛ nda paa yuun wa ti logo. Ko puŋgo na, ma yaa kotogo ta mbe sa to pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki na.» Kona, a Zhedewɔn wì si kari wi tunmbyee Pura wi ni fɔ ma saa gbɔn wa pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki yɔn na. 12 Madiyan tara fɛnnɛ, naa Amalɛki setirige piile konaa leele mbele wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, pàa pye ma jaraga wa gbunlundɛgɛ ki ni ma lɛgɛ paa gbatɔ yɛn. Pe yɔngɔmɛye pàa lɛgɛ paa kɔgɔje yɔn taambugɔ ki yɛn, ŋga lere se ya jiri.
13 Naa Zhedewɔn wìla kaa gbɔn wa, a wì si saa yala naŋa wa yɛn naa wɔɔnrɔ yuun wi nimbye wa kan na yuun fɔ: «Wele, mì wɔɔnrɔ wɔnlɔ ma buru ŋa pè gbegele ɔrizhi ni wa yan wila koŋgi na toro laga Madiyan tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki nawa; naa wì ka saa gbɔn wa paraga go ki na, a wì sigi gbɔn maga jan, maga wa maga kanŋga, fɔ a kì koro le tara.» 14 A wi nimbye wì sho fɔ: «Ma wɔɔnrɔ ti woro na kala la yɛgɛ nari, kaawɔ Izirayɛli woolo naŋa Zhowasi wi pinambyɔ Zhedewɔn wi tokobi wo. Yɛnŋɛlɛ lì Madiyan tara fɛnnɛ poro naa pe maliŋgbɔɔnlɔ pe ni fuun pe le wi kɛɛ.»
15 Naa Zhedewɔn wìla kaa wɔɔnrɔ ti logo naa ti kɔrɔ wi ni, a wì si fɔli maa yɛgɛ ki jiile wa tara ma Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔ. Ko puŋgo na, a wì si sɔngɔrɔ wa Izirayɛli woolo pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga mɛɛ yo fɔ: «Ye yiri ye ni fuun, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lì Madiyan tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ pe le ye kɛɛ.»
16 A Zhedewɔn wì si nambala cɛnmɛ taanri (300) pe walagi tɛgɛsaga taanri, mɛɛ mbaanra nuŋgba nuŋgba kankan pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yeri, naa cɔgɔlɔ nuŋgba nuŋgba ni, kàa pye waga. Pàa yangambɔgɔlɔ kasɔnrɔ mu ma lele wa ke ni. 17 Ko puŋgo na, a wì si pe pye fɔ: «Yaa na wele, mi ka kala na pye, yege pye ma fun cɛ. Na mi ka kari sa gbɔn wa pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki yɔn na sanga ŋa ni, yaa piin paa na yɛn. 18 Na mi ka ka mbanlaga ki win sanga ŋa ni mbe pinlɛ mbele pe yɛn na ni pe ni, yoro mbele fuun ye yɛn wa pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki kɛyɛn yi ni fuun yi na, yoro fun ye ye mbaanra ti win, ye jɔrɔgɔ ŋgbanga ye yo fɔ: ‹We yɛn na malaga ki gbɔɔn Yawe Yɛnŋɛlɛ lo kala na konaa Zhedewɔn kala na.› »
19 Sanni yige ki sa lɛ, Zhedewɔn wo naa leele cɛnmɛ taanri (300) mbele pàa pye wi ni pè si gbɔn wa Madiyan tara fɛnnɛ pe maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki na. Kìla yala cɛnsaga ki kɔrɔsifɛnnɛ pè tigi, a pèle yɛgɛ cɛn wa pe yɔnlɔ. A pè si mbaanra ti win mɛɛ cɔgɔlɔ ŋgele kàa pye pe kɛɛ ke yaari. 20 Ki leele tɛgɛsaga taanri pàa pe mbaanra ti win ma pe cɔgɔlɔ ke yaari. Pàa yangambɔgɔlɔ kasɔnrɔ ti yigi pe kamɛndɛ ti ni, ma mbaanra ti yigi pe kalire ti ni nari wiin. Kona, a pe nɛɛ jɔrɔgi na yuun fɔ: «Ye ye tokobiye pe lɛ ye malaga ki gbɔn Yawe Yɛnŋɛlɛ li kala na konaa Zhedewɔn wi kala na.» 21 Pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pàa koro wa pe yeresaga ma cɛnsaga ki maga. A Madiyan tara fɛnnɛ pe nɛɛ fee, na gbele, na fee mbe shɔ. 22 Nambala cɛnmɛ taanri (300) pàa pe mbaanra ti win. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si ti a Madiyan tara fɛnnɛ pè pe tokobiye pe lɛ na pe yɛɛ kuun wa maliŋgbɔɔnlɔ cɛnsaga ki ni. Kì kaa ŋgban, a pè si fe fɔ ma saa gbɔn wa Bɛti Shita ca ki na, wa Zerera ca ki yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Abɛli Mehola ca ki yɔn na, wa Tabati ca ki tanla. 23 Ki pye ma, a Izirayɛli woolo pè si pe yɛɛ gbogolo. Poro wɛlɛ Nɛfitali cɛnlɛ woolo, naa Asɛri cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ woolo pe ni fuun; a pè si yiri ma taga Madiyan tara fɛnnɛ pe na na pe puro.
24 A Zhedewɔn wì si leele tun wa Efirayimu yanwira tara ti ni fuun ti ni ma yo pe saga yo nambala pe kan, fɔ pe pan pe konɔ li kɔn Madiyan tara fɛnnɛ pe na pe tɔnmɔ lara ti shɔ pe yeri, fɔ sa gbɔn wa Bɛti Bara ca ki na konaa Zhuridɛn gbaan wi kɔnsara ti na. A Efirayimu cɛnlɛ woolo pè si pe yɛɛ gbogolo mɛɛ kari ma saa tɔnmɔ lara ti ni fuun ti shɔ, fɔ ma saa gbɔn wa Bɛti Bara ca konaa Zhuridɛn gbaan wi kɔnsara ti na. 25 Pàa Madiyan tara fɛnnɛ teele shyɛn yigi, pàa pye na nuŋgba yinri Orɛbu na sanŋa wi yinri Zɛɛbu. Pàa Orɛbu wi gbo wa Orɛbu walaga ki na, ma Zɛɛbu wi gbo wa Zɛɛbu wi ɛrɛzɛn pire ti tɔnmɔ wɔsaga ki na. Pàa Madiyan tara fɛnnɛ pe purɔ mɛɛ saa Orɛbu naa Zɛɛbu pe yinrɛ ti kan Zhedewɔn wi yeri, wo la pye wa Zhuridɛn gbaan wi kɛɛ ŋga na, wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri.