Yɛnŋɛlɛ li mɛrɛgɛ wìla para Izirayɛli woolo pe ni
2
1 Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛrɛgɛ wìla yiri wa Giligali ca ma kari wa Bokimu ca ma saa ki yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: «Mì ye yirige wa Ezhipiti tara ma pan ye ni laga tara nda mìla yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu mbe kan ye tɛlɛye pe yeri ti ni. Mìla ki yo ma yo mi sanla yɔn finliwɛ pi jɔgɔ ye ni fyew; 2 fɔ yoro fun, yaga ka yɔn finliwɛ le ki tara woolo pe ni, fɔ ye pe saara wɔsara ti jaanri. Ɛɛn fɔ, ye sila logo na yeri. Yiŋgi na yàa si ko pye ma? 3 Kì pye ma, mi se tara woolo pe purɔ mbe pe yirige wa ye yɛgɛ, ɛɛn fɔ pe yaa pye ye maliwiinle, pe yarisunndo ti yaa pye paa pɛnɛ yɛn mbe ye yigi.» 4 Naa Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛrɛgɛ wìla kaa ki sɛnrɛ ti yo Izirayɛli woolo pe kan ma kɔ, a leele pe ni fuun pe nɛɛ gbele ŋgbanga. 5 A pè sigi laga ki mɛgɛ taga naga yinri Bokimu. Pàa saara wɔ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri wa ki laga ki na.
YƐNŊƐLƐ LAA KITI KƆNFƐNNƐ TOROGO IZIRAYƐLI WOOLO PE KAN
2.6–16.31
Zhozuwe wi kunwɔ sɛnrɛ
6 Naa Zhozuwe wìla kaa Izirayɛli woolo pe yaga ma yo paa kee, tara lara nda tìla kan pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe yeri kɔrɔgɔ, a pè si sɔngɔrɔ ma saa cɛn wa ti ni mberi ta. 7 Izirayɛli woolo pàa tunŋgo pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan Zhozuwe yinwege piliye yi ni fuun yi ni konaa wi kuŋgɔlɔ, lelɛɛlɛ pe yinwege piliye yi ni fuun yi ni, poro mbele pàa Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunmbyege ki yan Izirayɛli woolo pe kan we. 8 Nuni pinambyɔ Zhozuwe, Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunmbyee we, wìla ta yɛlɛ cɛnmɛ ma yiri kɛ (110) mɛɛ ku. 9 Pàa wi le wa tara laga ŋga kìla kan wi yeri kɔrɔgɔ ki ni, wa Timinati Herɛzi ca, wa Efirayimu yanwira tara ti ni, ma wa wa Gaashi yanwiga ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri.
Kiti kɔnfɛnnɛ pe kagala
10 Ko puŋgo na, a Zhozuwe wi wagati woolo pe ni fuun pè si kaa ku ma taga pe tɛlɛye pe na. A wagati wa fɔnŋɔ woolo si yiri. Poro sila Yawe Yɛnŋɛlɛ li jɛn, pe sila si kagala ŋgele làa pye Izirayɛli woolo pe kan ke jɛn. 11 Kona, Izirayɛli woolo pe nɛɛ ŋga ki yɛn kapege Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na ki piin. Pàa pye na yarisunndo nda pe yinri Baali ti gbogo. 12 Yawe Yɛnŋɛlɛ, pe tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ le, lo na làa pe yirige wa Ezhipiti tara, pàa je li na ma taga yarisunndo ta yɛgɛ na, cɛngɛlɛ ŋgele ke yɛn ma pe maga ke yarisunndo re, nari gbogo, na fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ, ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li nawa pi ŋgban. 13 Pa pàa je Yawe Yɛnŋɛlɛ li na yɛɛn, na yarisunndo Baali naa Asitarite ti gbogo.
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa nawa ŋgban Izirayɛli woolo pe ni. Làa pe le mbele pe maa leele yaara koli pe kɛɛ, a poro pe kɛɛ yaara ti ni fuun ti koli. Làa pe le pe mbɛnfɛnnɛ mbele pàa pye ma pe maga pe kɛɛ, maga kan pe sila ya yere mbe pe sige. 15 Sanga o sanga pe kaa kee malaga gbɔnsaga, Yawe Yɛnŋɛlɛ li ma yiri pe kɔrɔgɔ mbe tipege pye pe na, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo konaa ma wugu ki na pe kan we. Kì pye ma, jɔlɔgɔ gbɔgɔ la to pe na fɔ jɛŋgɛ.
16 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si kiti kɔnfɛnnɛ yirige pe kan, a poro si pe shɔ mbele pe maa leele kɛɛ yaara koli pe kɛɛ. 17 Konaa ki ni fuun, Izirayɛli woolo pe sila logo ki kiti kɔnfɛnnɛ pe yeri, ɛɛn fɔ pàa pye na tunŋgo piin yarisunndo ta yɛgɛ kan, na fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ nari gbogo. Pe tɛlɛye pàa pye na tanri konɔ na na, ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ŋgasegele ke lɛ na tanri ke na, pàa kɛ ma wɔ wa li ni fyaw. Pe sila tanga ma. 18 Kìla pye, Yawe Yɛnŋɛlɛ li ka kiti kɔnfɔ wa yirige pe kan sanga o sanga, li ma pye ki kiti kɔnfɔ wi ni, mbaa pe shoo pe mbɛnfɛnnɛ pe kɛɛ ki kiti kɔnfɔ wi yinwege piliye yi ni fuun yi ni. Na Yawe Yɛnŋɛlɛ li ka pe yan paa jɔlɔ, ma jori pe mbɛnfɛnnɛ pe kɛɛ sanga ŋa ni, li ma pe yinriwɛ ta. 19 Ko puŋgo na, na ko kiti kɔnfɔ wo ka ku, pe ma sɔngɔrɔ naa ma pe yɛɛ tɛgɛ fyɔngɔ ni ma wɛ pe tɛlɛye pe na, ma taga yarisunndo ta yɛgɛ na, na tunŋgo piin ti kan, na fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ nari gbogo. Pe sila yɛnlɛ mbe pe kapyere tijangara ti yaga nakoma mbe pe kotoŋgbanga tangalɔmɔ pi yaga.
Yɛnŋɛlɛ làa Izirayɛli woolo pe wa ma wele
20 Kì pye ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban Izirayɛli woolo pe ni, ma sho fɔ: «Ki cɛnlɛ na lìlan yɔn finliwɛ mba mìla le pe tɛlɛye pe ni pi jɔgɔ. Pee logo na yeri. 21 Ki kala na, Zhozuwe wì ku ma cɛngɛlɛ ŋgele yaga wa tara ti ni mbapurɔwɔ, mi se la kpɛ purɔ mbeli yirige wa pe yɛgɛ. 22 Poro mi yaa tɛgɛ mbe Izirayɛli woolo pe wa mbe wele, mbege jɛn na kaa pye pe yaa tanga na konɔ li na konaa mbe logo na yeri, paa yɛgɛ ŋga na pe tɛlɛye pàa ki pye we, nakosima na kaa pye pe sege pye ma.»
23 Kì pye ma, cɛngɛlɛ ŋgele Yawe Yɛnŋɛlɛ li sila le Zhozuwe wi kɛɛ, a lì si ke yaga, a kè cɛn wa tara ti ni; li sila fyɛɛlɛ mbe ke purɔ.