Sɛnrɛ puŋgo woro nda Zhozuwe wìla yo Izirayɛli woolo teele pe kan
23
1 Naa Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Izirayɛli woolo pe shɔ pe juguye mbele pàa pye ma pe maga pe kɛɛ, ma pe kan a pè cɛn yɛyinŋge na, wagati lɛgɛrɛ la toro. Kìla yala Zhozuwe wì lɛ fɔ jɛŋgɛ. 2 A wì si Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yeri: pe lelɛɛlɛ, naa pe teele, naa pe kiti kɔnfɛnnɛ konaa pe maliŋgbɔɔnlɔ teele pe ni. Wìla pe pye fɔ: «Koni mì lɛ fɔ jɛŋgɛ. 3 Yoro jate yège yan paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ làa cɛngɛlɛ ŋgele laga tara ti ni ke jɔlɔ ye kala na. Yawe Yɛnŋɛlɛ lo jate lì malaga ki gbɔn ye kan. 4 Ye wele, cɛngɛlɛ ŋgele wè malaga ki gbɔn ke ni ma ke tɔngɔ, mì pɛtɛ gbɔn ma ke tara ti yɛɛlɛ ye cɛngɛlɛ ke na kɔrɔgɔ, ma pinlɛ ŋgele kè koro we malaga gbɔn ke ni ke woro ti ni, maga lɛ wa Zhuridɛn gbaan wi na, wa yɔnlɔ yirisaga yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na, wa yɔnlɔ tosaga yeri. 5 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lo jate li yaa ki leele pe purɔ mbe pe yirige wa ye yɛgɛ. Na ye kaa yɔngɔ pe ni, li yaa ti paa fee ye yɛgɛ. Ye yaa pe tara ti shɔ mberi ta kɔrɔgɔ paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo ye kan we. 6 Ki kala na, ye bala yaa tanri yaa yala kagala ŋgele fuun ke yɛn ma yɔnlɔgɔ wa Moyisi lasiri sɛwɛ wi ni ke ni, yaga ka laga ke na mbe kari kɛɛ ka na. 7 Yaga ka pinlɛ ki leele mbele pè koro laga ye sɔgɔwɔ bere pe ni. Yaga kaa pe yarisunndo ti mɛrɛ yinri ti ye saga, yaga kaa wungu ti na, yaga kaa ti gbogo, yaga si kaa fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ mbaa ti gbogo. 8 Ɛɛn fɔ, ye koro ye mara Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li na, paa yɛgɛ ŋga na yège pye fɔ ma pan ma gbɔn nala we. 9 Yawe Yɛnŋɛlɛ lì cɛngɛlɛ purɔ ma ke yirige wa ye yɛgɛ, ŋgele kè tugbɔlɔ ma pye fanŋga ni. Ali ma pan ma gbɔn nala, lere fa ya yere mbe ye sige. 10 Ye ni, kìla pye lere nuŋgba ma ye juguye waga kele (1 000) purɔ, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ làa pye na malaga ki gbɔɔn ye kan paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo ye kan we. 11 Ki kala na, ye yɛɛ yingiwɛ jɛn jaŋgo ye ti Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le, li ye ndanla. 12 Ɛɛn fɔ, na yaga je li na mbe gbogolo ki leele mbele pè koro ma cɛn laga ye sɔgɔwɔ pe ni, na ye kaa pɔrɔgɔ piin ye yɛɛ sɔgɔwɔ, na yaga pinlɛ pe ni, 13 kona yege jɛn ye yo Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li se koro mbaa ki leele pe puro mbaa pe yinrigi wa ye yɛgɛ suyi. Ɛɛn fɔ, pe yaa pye paa pɛŋgɛlɛ naa mɛrɛ yɛn mbaa ye yinri, mbe pye paa sapige yɛn mbaa ye gbɔɔn wa ye pɔgɔlɔ, mbe pye paa wuuro yɛn mbaa ye sugulo wa ye yɛngɛlɛ ke ni, fɔ ye sa ku ye kɔ ye wɔ laga ki tara jɛndɛ nda ti ni, to nda Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì kan ye yeri we. 14 Ye wele, na wagati wì gbɔn mbe lagamɛ yaga. Ki daga yege jɛn ye kotogo ki ni fuun ki ni, naa ye jatere wi ni fuun wi ni, fɔ yɔn fɔgɔlɔ ŋgele Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì lɛ mbe kajɛŋgɛ ŋga fuun pye ye kan, ka si koro mbapyewe. Lì ki ni fuun ki pye ye kan, ka kpɛ si koro. 15 Yɔn fɔgɔlɔ ŋgele fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì lɛ mbe kajɛŋgɛ ŋga pye, yɛgɛ ŋga na lì ke pye ma ke yɔn fili, ki pyelɔmɔ nuŋgba pi na fun, jɔlɔgɔ kagala ŋgele lì yo li yaa wa ye na, li yaa ke wa ye na mbe ke yɔn fili ma fun, fɔ mbe sa ye kɔ mbe ye wɔ laga ki tara jɛndɛ nda lì kan ye yeri ti ni. 16 Yɔn finliwɛ mba Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì le ye ni, na yaga pi jɔgɔ mbe kari saa yarisunndo ta yɛgɛ gbogo, mbaa fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ mbaa ti gbogo, tara tiyɔnrɔ nda lì kan ye yeri, li yaa nawa ŋgban ye ni mbe ye tɔngɔ fyaw mbe ye wɔ wa ti ni.»