Cara nda tìla kan Levi setirige piile pe yeri ti kala
21
1 Koni, Levi setirige piile pe seye teele pè si kari ma saa saraga wɔfɔ Eleyazari, naa Nuni pinambyɔ Zhozuwe konaa Izirayɛli cɛngɛlɛ sanŋgala ke seye teele pe yan. 2 Wa Silo ca, wa Kana tara, mɛɛ pe pye fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ làa konɔ kan Moyisi wi yeri ma yo wi cara ta kan we yeri we cɛn wa ti ni, mbe pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni, we ta waa we yaayoro ti kaan tila kaa wa.»
3 Kì kaa pye ma, a Izirayɛli woolo pè si cara ta wɔwɔ to naa ti kanŋgara na lara ti ni wa tara nda pàa ta ta kɔrɔgɔ ti ni, mberi kan Levi setirige piile pe yeri, ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni.
4 A pè si pɛtɛ koŋgbanŋa wi gbɔn a wì Kehati setirige seye woolo pe wɔ. Wa pe ni, Levi setirige piile mbele pàa yiri wa saraga wɔfɔ Arɔn wi setirige ki ni, pàa ta ca kɛ ma yiri taanri pɛtɛ gbɔngɔ ki fanŋga na. Pa ki cara tìla pye wa Zhuda cɛnlɛ, naa Simeyɔn cɛnlɛ konaa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe tara ti ni. 5 Kehati setirige piile sanmbala pàa ta ca kɛ pɛtɛ gbɔngɔ ki fanŋga na ma yiri wa Efirayimu cɛnlɛ, naa Dan cɛnlɛ konaa Manase cɛnlɛ li walaga ki woolo pe tara ti ni. 6 Gɛrishɔn setirige piile pàa ta ca kɛ ma yiri taanri pɛtɛ gbɔngɔ ki fanŋga na ma yiri wa Isakari cɛnlɛ, naa Asɛri cɛnlɛ, naa Nɛfitali cɛnlɛ konaa Manase cɛnlɛ li walaga sanŋga ki woolo pe tara ti ni wa Bazan tara. 7 Merari setirige piile pàa ta ca kɛ ma yiri shyɛn ma yala pe setiriye yi ni. Pa tìla pye wa Urubɛn cɛnlɛ, naa Gadi cɛnlɛ konaa Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe tara ti ni. 8 Izirayɛli woolo pàa ki cara to naa ti kanŋgara na lara ti kan Levi setirige piile pe yeri pɛtɛ gbɔngɔ ki fanŋga na, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan wigi yo we.
Cara nda tìla kan saraga wɔfɔ Arɔn wi setirige piile pe yeri
9 Cara nda pàa wɔ wa Zhuda cɛnlɛ naa Simeyɔn cɛnlɛ woolo pe tara ma kan, ti mɛrɛ ti nda. 10 Tìla pye Arɔn setirige piile poro woro, poro mbele pàa pye Levi pinambyɔ Kehati wi setirige piile pe seye woolo wele. Poro wɛlɛ pɛtɛ gbɔngɔ koŋgbanŋga kìla wɔ. 11 A pè si Kiriyati Ariba ca ki kan pe yeri naa ki kanŋgara na lara ti ni, ko ca ko pàa pye na yinri fun Ariba; Ariba wìla pye Anaki setirige piile poro tɛlɛ. Ki ca pàa pye naga yinri fun Eburɔn, kìla pye wa Zhuda yanwira tara ti ni. 12 Ki ca ki kanŋgara na lara naa ki kanŋgara na kapire ti ni pàa ti kan Yefune pinambyɔ Kalɛbu wo yeri. 13 Cara nda pàa kan saraga wɔfɔ Arɔn wi setirige piile pe yeri, ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni, to lari nda yɛɛn: Eburɔn, ko la pye ca ŋga legboleele pe yaa la karafa wa ki ni, naa Libina 14 naa Yatiri, naa Ɛshitemowa 15 naa Olɔn, naa Debiri, 16 naa Ayini, naa Yuta konaa Bɛti Shɛmɛshi. Tìla pye ca kɔlɔjɛrɛ naa ti kanŋgara na lara ti ni, ma yiri wa Zhuda cɛnlɛ naa Simeyɔn cɛnlɛ woolo pe tara ti ni. 17 Wa Bɛnzhamɛ cɛnlɛ woolo pe tara ti ni, cara nda pàa ta ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni, to lari nda yɛɛn: Gabawɔn, naa Geba, 18 naa Anatɔti, konaa Alimɔ. Tìla pye ca tijɛrɛ. 19 Saraga wɔfɛnnɛ mbele pàa pye Arɔn wi setirige piile, cara nda fuun pàa ta, ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni, tìla pye ca kɛ ma yiri taanri.
Cara nda tìla kan Kehati setirige piile sanmbala pe yeri
20 Levi setirige piile sanmbala mbele pàa pye Kehati wi setirige piile pàa cara ta ta pɛtɛ gbɔngɔ ki fanŋga na, wa Efirayimu cɛnlɛ woolo pe tara. 21 Pàa Sishɛmu ca ki kan pe yeri naa ki kanŋgara na lara ti ni, ko la pye ca ŋga legboleele pe yaa la karafa wa ki ni, wa Efirayimu yanwira tara ti ni, naa Gezɛri ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 22 naa Kibizayimu ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Bɛti Horɔn ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 23 Wa Dan cɛnlɛ woolo pe tara, cara nda pàa kan pe yeri, to lari nda Ɛliteke ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, naa Gibetɔn ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 24 naa Ayalɔn ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Gati Irimɔ ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 25 Wa Manase cɛnlɛ li walaga ki woolo pe tara, cara nda pàa kan pe yeri, to lari nda Taanaki ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Gati Irimɔ ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. To la pye ca shyɛn. 26 Cara nda fuun Kehati setirige piile sanmbala pe seye yìla ta, tìla pye ca kɛ, ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni.
Cara nda tìla kan Gɛrishɔn setirige piile pe yeri
27 Levi setirige piile mbele pàa pye Gɛrishɔn setirige piile, pàa Golan ca ki kan pe yeri naa ki kanŋgara na lara ti ni, wa Bazan tara, wa Manase cɛnlɛ li walaga sanŋga ki woolo pe tara. Ko la pye ca ŋga legboleele pe yaa la karafa wa ki ni, konaa Beeshitira ca naa ki kanŋgara lara ti ni. Tìla pye ca shyɛn. 28 Wa Isakari cɛnlɛ woolo pe tara, cara nda pàa kan pe yeri, to lari nda Kishiyɔn ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, naa Dabirati ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 29 naa Yarimuti ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Eni Ganimu ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 30 Wa Asɛri cɛnlɛ woolo pe tara, cara nda pàa kan pe yeri, to lari nda Misheyali ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, naa Abidɔn ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 31 naa Ɛlikati ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Erehɔbu ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 32 Wa Nɛfitali cɛnlɛ woolo pe tara, cara nda pàa kan pe yeri, to lari nda Kedɛshi ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, wa Galile tara, ko la pye ca ŋga legboleele pe yaa la karafa wa ki ni, naa Hamɔti Dɔri ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Karitan ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca taanri. 33 Cara nda fuun Gɛrishɔn setirige piile pàa ta, ma yala pe setiriye yi ni, tìla pye ca kɛ ma yiri taanri, ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni.
Cara nda tìla kan Merari setirige piile pe yeri
34 Levi setirige piile sanmbala mbele pàa pye Merari setirige piile, cara nda pàa kan pe yeri, wa Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe tara, to lari nda Yokineyamu ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, naa Karita ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 35 naa Dimina ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Nahalali ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 36 Wa Urubɛn cɛnlɛ woolo pe tara ti ni, cara nda pàa kan pe yeri, to lari nda Bezɛri ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, (ko la pye ca ŋga legboleele pe yaa la karafa wa ki ni), naa Yaza ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 37 naa Kedemɔti ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Mefaati ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 38 Wa Gadi cɛnlɛ woolo pe tara, cara na pàa kan pe yeri, to lari nda Aramɔti ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, wa Galaadi tara, ko la pye ca ŋga legboleele pe yaa la karafa wa ki ni, naa Mahanayimu ca naa ki kanŋgara na lara ti ni, 39 naa Ɛshibɔn ca naa ki kanŋgara na lara ti ni konaa Yayezɛri ca naa ki kanŋgara na lara ti ni. Tìla pye ca tijɛrɛ. 40 Cara nda fuun Levi setirige piile sanmbala mbele pàa pye Merari setirige piile pàa ta pɛtɛ gbɔngɔ ki fanŋga na, ma yala pe setiriye yi ni, tìla pye ca kɛ ma yiri shyɛn.
41 Cara nda fuun Levi setirige piile pàa ta, ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni wa Izirayɛli woolo sanmbala pe tara ti ni, tìla pye ca nafa shyɛn ma yiri kɔlɔtaanri. 42 Ki cara ti ni fuun nuŋgba nuŋgba tìla kan pe yeri ma pinlɛ ti kanŋgara na lara ti ni. Ti cɛnlɔmɔ pìla si pye nuŋgba.
43 Kì pye ma, tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa wugu ma yo li yaa kan Izirayɛli woolo pe tɛlɛye pe yeri, a lì si ti ni fuun ti kan Izirayɛli woolo pe yeri. A pè siri shɔ mari pye pe woro, mɛɛ cɛn wa ti ni. 44 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si yɛyinŋge kan pe yeri pe tara ti kɛɛ ki ni fuun ki na, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yɔn fɔlɔ kɔn pe tɛlɛye pe yeri ma wugu pe kan we. Làa fanŋga kan pe yeri, a pè ya pe juguye pe ni fuun pe ni. Wa kpɛ sila ya mbe yere mbe pe sige. 45 Kì pye ma, yɔn fɔgɔlɔ ŋgele fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa lɛ mbe kajɛŋgɛ ŋga fuun pye Izirayɛli woolo pe kan, ka kpɛ sila koro na lii ŋga pye. Ke ni fuun kàa pye ma yɔn fili.