Tara nda Simeyɔn cɛnlɛ woolo pàa ta
19
1 Pàa pɛtɛ wi gbɔn tara ti tɛgɛsaga shyɛn wogo ŋga na pàa ki kan Simeyɔn cɛnlɛ woolo poro yeri, ma yala pe setiriye yi ni. Pe tara tìla pye wa Zhuda cɛnlɛ woolo pe woro ti nandogomɔ. 2 Pe tara ti cara to lari nda yɛɛn: Bɛrisheba, naa Sheba, naa Molada, 3 naa Hazari Shuwali, naa Bala, naa Azɛmu, 4 naa Ɛlitoladi, naa Betuli, naa Ɔrima, 5 naa Zikilagi, naa Bɛti Marikabɔti, naa Hazari Suza, 6 naa Bɛti Lebayɔti konaa Sharuhɛni. Tìla pye ca kɛ ma yiri taanri ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni. 7 Naa Ayini, naa Irimɔ, naa Etɛri konaa Ashan. Tìla pye ca tijɛrɛ naa ti kanŋgara na kapire ti ni; 8 naa kapire nda tìla ki cara ti maga ti ni, fɔ ma saa gbɔn wa Baalati Bɛri ca, ko ca ko pàa pye na yinri fun Aramati, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. To ti ni fuun nda to la pye Simeyɔn cɛnlɛ woolo poro kɔrɔgɔ, ma yala pe setiriye yi ni. 9 Pe tara pa tìla pye wa Zhuda setirige piile pe woro ti nawa, katugu Zhuda setirige piile pe tasaga kìla gbɔgɔ ma wɛ pe na. Ko ki ti Simeyɔn setirige piile pe tara tìla pye wa Zhuda woolo pe woro ti nandogomɔ.
Tara nda Zabulɔn cɛnlɛ woolo pàa ta
10 Pàa pɛtɛ wi gbɔn tara ti tɛgɛsaga taanri wogo ŋga na pàa ki kan Zabulɔn cɛnlɛ woolo poro yeri, ma yala pe setiriye yi ni. Pe tara tìla lɛ ma saa gbɔn fɔ wa Saridi ca. 11 Mbe lɛ lema, a pe tara ti kɔnlɔ lì si kari wa yɔnlɔ tosaga yeri ma saa gbɔn wa Mareyala ca ki na, mɛɛ saa gbɔn wa Dabeshɛti ca ki na konaa wa lafogo ŋga ki yɛn wa Yokineyamu ca yɛsinmɛ na ki na. 12 A lì si lɛ wa Saridi ca mɛɛ yɛgɛ le wa yɔnlɔ yirisaga yeri ma saa gbɔn wa Kisilɔti Tabɔri tara ti na, kona, a lì si yɛgɛ le wa Dabirati ca ki yeri, mɛɛ toro ma kari wa Yafiya ca. 13 Kona, a lì si yiri wa mɛɛ toro ma kari wa yɔnlɔ yirisaga yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Gati Efɛri ca konaa laga ŋga pàa pye na yinri Ɛti Kazɛn ki na, mɛɛ toro ma kari wa Irimɔ ca, ma kɛ ma saa gbɔn wa Neya ca ki na. 14 Wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, tara ti kɔnlɔ làa Hanatɔn ca ki sɔlɔgɔ ma toro mɛɛ saa kan wa Yifita Ɛli gbunlundɛgɛ ki na. 15 Tara ti cara tìla pye kɛ ma yiri shyɛn ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni. To ta lari nda Katati, naa Nahalali, naa Shimirɔn, naa Yideyali konaa Betilɛɛmu. 16 Ki cara nda to naa ti kanŋgara na kapire ti ni, tìla pye Zabulɔn cɛnlɛ woolo poro kɔrɔgɔ, ma yala pe setiriye yi ni.
Tara nda Isakari cɛnlɛ woolo pàa ta
17 Pàa pɛtɛ wi gbɔn tara ti tɛgɛsaga tijɛrɛ wogo ŋga na pàa ki kan Isakari cɛnlɛ woolo poro yeri, ma yala pe setiriye yi ni. 18 Cara nda tìla pye wa pe tara ti ni to lari nda Zhizireyɛli, naa Kesulɔti, naa Sunɛmu, 19 naa Hafarayimu, naa Shiyɔn naa Anaharati, 20 naa Arabiti, naa Kishiyɔn, naa Abɛzi, 21 naa Eremɛti, naa Eni Ganimu, naa Eni Ada konaa Bɛti Pazɛzi. 22 Tara ti kɔnlɔ làa saa gbɔn cara nda na to lari nda Tabɔri, naa Shahazima konaa Bɛti Shɛmɛshi, mɛɛ saa gbɔn wa Zhuridɛn gbaan wi na. Tìla pye ca kɛ ma yiri kɔgɔlɔni ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni. 23 Ki cara to naa ti kanŋgara na kapire ti ni, tìla pye Isakari cɛnlɛ woolo poro kɔrɔgɔ, ma yala pe setiriye yi ni.
Tara nda Asɛri cɛnlɛ woolo pàa ta
24 Pàa pɛtɛ wi gbɔn tara ti tɛgɛsaga kaŋgurugo wogo ŋga na pàa ki kan Asɛri cɛnlɛ woolo poro yeri, ma yala pe setiriye yi ni. 25 Pe tara ti cara to lari nda Ɛlikati, naa Hali, naa Betɛn, naa Akishafu, 26 naa Alamelɛki, naa Ameyadi konaa Misheyali. Wa yɔnlɔ tosaga yeri, tara ti kɔnlɔ làa saa gbɔn wa Karimɛli yanwiga ki na konaa Shikɔri Libinati lafogo ki na. 27 Kona, a lì si kɛ ma kari yɔnlɔ yirisaga yeri, wa Bɛti Dagɔn ca ki yeri, mɛɛ saa gbɔn Zabulɔn tara to naa Yifita Ɛli gbunlundɛgɛ ki na, wa Bɛti Emɛki ca naa Neyiyɛli ca ti yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. Kona, a lì si yɛgɛ kan wa Kabuli ca ki yeri, ma wa kamɛŋgɛ na, 28 mɛɛ toro wa Eburɔn, naa Erehɔbu, naa Hamɔ konaa Kana cara ti yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Sidɔn kagbɔgɔ ki na. 29 Kona, a tara ti kɔnlɔ lì si kɛ ma kari wa Arama ca naa Tiri ca ki yeri, ko ŋga pàa malaga sigembogo kan maga maga we. Kona lì si yɛgɛ kan wa Hosa ca ki yeri, ma toro ma yiri wa Mahalɛbu ca, ma saa toro wa Akizibu tara mɛɛ saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na. 30 Mbe taga wa ko na, làa toro fun wa Uma, naa Afɛki konaa Erehɔbu cara ti ni. Ca nafa ma yiri shyɛn tìla pye wa tara ti ni ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni. 31 Ki cara to naa ti kanŋgara na kapire ti ni, tìla pye Asɛri cɛnlɛ woolo poro kɔrɔgɔ, ma yala pe setiriye yi ni.
Tara nda Nɛfitali cɛnlɛ woolo pàa ta
32 Pàa pɛtɛ wi gbɔn tara ti tɛgɛsaga kɔgɔlɔni wogo ŋga na pàa ki kan Nɛfitali cɛnlɛ woolo poro yeri, ma yala pe setiriye yi ni. 33 Pe tara ti kɔnlɔ làa lɛ wa Elɛfu ca konaa Zaananimu ca tigbɔgɔ ki na, kona mɛɛ toro wa Adami Nekɛbu ca naa Yabineyɛli ca ki ni, ma kari wa Lakumi ca, mɛɛ saa gbɔn wa Zhuridɛn gbaan wi na. 34 A lì si kɛ wa yɔnlɔ tosaga yeri ma kari wa Azinɔti Tabɔri ca ki yeri, mɛɛ lɛ lema ma yɛgɛ kan wa Hukɔki ca ki yeri; a lì si saa gbɔn Zabulɔn cɛnlɛ woolo pe tara ti na, wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri; konaa ma gbɔn wa Asɛri cɛnlɛ woolo naa Zhuda cɛnlɛ woolo pe woro ti na, wa yɔnlɔ tosaga yeri. Wa yɔnlɔ yirisaga yeri, Zhuridɛn gbaan wo wìla pye tara ti kɔnlɔ le. 35 Cara nda pàa malaga sigemboro kan mari maga, to lari nda Zidimu, naa Zɛri, naa Hamati, naa Arakati, naa Kinerɛti, 36 naa Adama, naa Arama, naa Hazɔri, 37 naa Kedɛshi, naa Edireyi, naa Eni Hazɔri, 38 naa Yireyɔni, naa Migidali Ɛli, naa Horɛmu, naa Bɛti Anati konaa Bɛti Shɛmɛshi. Tìla pye ca kɛ ma yiri kɔlɔjɛrɛ ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni. 39 Ki cara to naa ti kanŋgara na kapire ti ni tìla pye Nɛfitali cɛnlɛ woolo poro kɔrɔgɔ, ma yala pe setiriye yi ni.
Tara nda Dan cɛnlɛ woolo pàa ta
40 Pàa pɛtɛ wi gbɔn tara ti tɛgɛsaga kɔlɔshyɛn wogo ŋga na pàa ki kan Dan cɛnlɛ woolo poro yeri, ma yala pe setiriye yi ni. 41 Tara nda pàa ta kɔrɔgɔ, cara nda tìla pye wa ti ni, to lari nda yɛɛn: Zoreya, naa Ɛshitawɔli, naa Irishemɛshi; 42 naa Shaalabɛn, naa Ayalɔn, naa Yitila; 43 naa Elɔn, naa Timina, naa Ekirɔn; 44 naa Ɛliteke, naa Gibetɔn, naa Baalati; 45 naa Yehudi, naa Bene Beraki, naa Gati Irimɔ; 46 naa Yarikɔn lafogo ki ni konaa Arakɔn, ma pinlɛ tara nda tìla pye Zhafa ca yɛsinmɛ pi na ti ni. 47 Ɛɛn fɔ, a Dan cɛnlɛ woolo pe tara tì si kaa shɔ pe yeri. Kona, a pè si saa to Leshɛmu ca ki na maga shɔ maga ta, ma ca woolo pe gbo, mɛɛ ki pye pe wogo, ma cɛn wa ki ni. A pè si pe tɛlɛ mɛgɛ ki taga Leshɛmu ca ki na naga yinri Dan. 48 Ki cara nda to naa ti kanŋgara na kapire ti ni, tìla pye Dan cɛnlɛ woolo poro kɔrɔgɔ, ma yala pe setiriye yi ni.
Tara nda pàa kan Zhozuwe wi yeri
49 Naa Izirayɛli woolo pàa kaa tara ti yɛɛlɛ pe yɛɛ na mari kɔngɔlɔ ke gbɔn ma kɔ, a pè si tara ta kan Nuni pinambyɔ Zhozuwe wi yeri kɔrɔgɔ wa pe yɛɛ sɔgɔwɔ. 50 Ca ŋga wìla yɛnri, ko ŋga pàa pye na yinri Timinati Sera, wa Efirayimu yanwira tara ti ni, a pè sigi kan wi yeri, ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni. A Zhozuwe wì sigi ca ki kan naa fɔnŋgɔ, mɛɛ cɛn wa.
51 Saraga wɔfɔ Eleyazari, naa Nuni pinambyɔ Zhozuwe konaa Izirayɛli cɛngɛlɛ ke seye teele pe ni, pa pàa pɛtɛ gbɔn ma tara ti yɛɛlɛ yɛɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, wa Silo ca, wa filisaga paraga go ki yɔn na. Pa pàa tara ti yɛɛlɛ mari kɔ yɛɛn.