Tara nda tìla kan Manase cɛnlɛ li walaga sanŋga ki woolo pe yeri
17
1 Kona, a pè si pɛtɛ gbɔn ma Manase cɛnlɛ woolo pe tara kan pe yeri. Manase wo wìla pye Zhozɛfu wi pinambyɔ koŋgbanŋa we. Manase pinambyɔ koŋgbanŋa Makiri ŋa wìla pye Galaadi wi to, konaa ma pye malaga gbɔnfɔ wɛlɛwɛ, wo wìla Galaadi naa Bazan tara ti ta. 2 Pàa tara kan fun Manase setirige piile sanmbala pe yeri ma yala pe setiriye yi ni. Poro wɛlɛ Abiyezɛri setirige piile, naa Elɛki setirige piile, naa Asiriyɛli setirige piile, naa Sishɛmu setirige piile, naa Efɛri setirige piile konaa Shemida setirige piile pe ni. Poro pàa pye Zhozɛfu wi pinambyɔ Manase wi pinambiile wele.
3 Efɛri pinambyɔ Zelofadi wo sila pinambiile se. Sumborombiile wìla se, pe mɛrɛ to lari nda: Mala, naa Nowa, naa Ogila, naa Milika konaa Tiriza. Ɔrima to wo lawi ŋa Galaadi; Galaadi to wo lawi ŋa Makiri; Makiri to wo lawi ŋa Manase. 4 A ki sumborombiile pè si kari ma saa saraga wɔfɔ Eleyazari wi yan, naa Nuni pinambyɔ Zhozuwe wo naa Izirayɛli woolo teele pe ni, mɛɛ pe pye fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki konɔ kan Moyisi wi yeri ma yo wi tara ta kan we yeri kɔrɔgɔ, paa we cɛnlɛ woolo nambala pe wogo ki yɛn.»
Kì kaa pye ma, a pè si tara ta kan pe yeri kɔrɔgɔ, paa pe to wi nɔsepiile nambala pe wogo ki yɛn, ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ làa konɔ na kan li ni. 5 Manase cɛnlɛ woolo pàa ta tasaga kɛ ma taga Galaadi tara naa Bazan tara nda tìla pye wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga yeri ti ni, 6 katugu Manase wi setirige piile jɛɛlɛ pàa tara ta ta kɔrɔgɔ wa wi setirige piile nambala pe sɔgɔwɔ. A Galaadi tara to pye Manase wi setirige piile sanmbala poro woro.
7 Manase tara tìla lɛ wa Asɛri ca ki na ma saa gbɔn wa Mikimetati ca ki na, wa Sishɛmu ca ki yɛsinmɛ na. Kona, a tara ti kɔnlɔ lì si kari yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, mɛɛ saa gbɔn wa Eni Tapuwa ca woolo pe na. 8 Tapuwa tara to la pye Manase setirige piile poro woro, ɛɛn fɔ, Tapuwa ca jate, ko ŋga kìla pye wa Manase tara kɔnlɔ li na, pàa ki kan Efirayimu setirige piile poro yeri. 9 Kona, a tara ti kɔnlɔ lì si tigi wa lafogo ŋga pàa pye na yinri Kana ki ni, mɛɛ kari wa ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ koŋgo ki yeri. Cara nda tìla pye wa ki laga ki na tìla pye Efirayimu cɛnlɛ woolo poro woro, ma si yala pa tìla pye wa Manase cɛnlɛ woolo pe woro ti sɔgɔwɔ. Manase cɛnlɛ woolo pe tara kɔnlɔ làa toro wa lafogo ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ ki yeri, mɛɛ kari ma saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na. 10 Kì pye ma, tara nda tìla pye wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, to la pye Efirayimu cɛnlɛ woolo poro woro, nda tìla pye wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, a to pye Manase cɛnlɛ woolo poro woro. Kɔgɔje wo wìla pye tara shyɛn ti kɔnlɔ le. Manase cɛnlɛ woolo pe tara kɔnlɔ làa saa gbɔn wa Asɛri cɛnlɛ woolo pe tara ti na, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, ma saa gbɔn wa Isakari cɛnlɛ woolo pe tara ti na wa yɔnlɔ yirisaga yeri. 11 Wa Isakari cɛnlɛ lo naa Asɛri cɛnlɛ woolo pe tara ti ni, Manase cɛnlɛ woolo poro pàa Bɛti Sheyan ca ki ta konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, ma Yibileyamu ca ki ta konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, ma taga Dɔri ca naa ki ca woolo konaa ki kanŋgara na kapire ti ni; naa Eni Dɔri ca naa ki ca woolo konaa ki kanŋgara na kapire ti ni; naa Taanaki ca naa ki ca woolo konaa ki kanŋgara na kapire ti ni; naa Megido ca naa ki ca woolo konaa ki kanŋgara na kapire ti ni, a tì pye tara taanri. 12 Ma si yala Manase cɛnlɛ woolo pe sila ya mbege cara ti woolo pe purɔ mbe pe yirige. Ki Kana tara woolo pàa koro ma cɛn wa tara ti ni. 13 Ali naa Izirayɛli woolo pàa kaa fanŋga ta sanga ŋa ni, pe sila Kana tara woolo pe purɔ mbe pe yirige, ɛɛn fɔ, jɔlɔgɔ tunndo Izirayɛli woolo pàa kan pe yeri.
14 A Zhozɛfu setirige piile pè si pan ma Zhozuwe wi pye fɔ: «Yiŋgi na, a mà si tara ti laga nuŋgba kan we yeri kɔrɔgɔ, woro mbele Yawe Yɛnŋɛlɛ lì duwaw we na fɔ ma pan ma gbɔn nala, a wè lɛgɛ we?»
15 A Zhozuwe wì si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Na kaa pye ye lɛgɛ, a Efirayimu yanwira tara tì kologo ye na, ye kari wa Perɛzi cɛnlɛ naa Erefayi cɛnlɛ woolo pe tara kɔɔrɔ ti ni, ye sa laga ka kɔn ye yɛɛ kan.»
16 A Zhozɛfu setirige piile pè sho fɔ: «Ki yɛn kaselege fɔ yanwira tara tì kologo we na, ɛɛn fɔ, Kana tara fɛnnɛ mbele pe yɛn ma cɛn wa Bɛti Sheyan ca naa ki kanŋgara na cara ti ni, naa mbele pe yɛn ma cɛn wa Zhizireyɛli gbunlundɛgɛ ki ni, tugurɔn wotoroye yɛn pe yeri mbaa malaga gbɔɔn, we se ya mbe pe purɔ.» 17 Kona, a Zhozuwe wì sigi yo Zhozɛfu setirige piile pe kan, poro mbele pàa pye Efirayimu naa Manase cɛngɛlɛ woolo, ma yo fɔ: «Ye yɛn ma lɛgɛ konaa ma pye fanŋga ni jɛŋgɛ. Ki kala na, laga nuŋgba ma ye yaa ta wa tara ti ni. 18 Ɛɛn fɔ, yanwira tara ti yaa pye ye woro, ali mbege ta kɔlɔgɔ yi o. Ye yaa ki kɔn mbe ki ni fuun ki ta, fɔ sa gbɔn wa ki kɔsara ti na. Ye yaa Kana tara fɛnnɛ pe purɔ mbe pe yirige wa, ali mbege ta tugurɔn wotoroye yɛn pe yeri, konaa ali mbege ta pe yɛn fanŋga ni.»