Zhozɛfu cɛnlɛ woolo pe tara re
16
1 Pàa pɛtɛ wi gbɔn ma tara nda kan Zhozɛfu setirige piile pe yeri, ti kɔnlɔ na làa pye wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, làa lɛ wa Zhuridɛn gbaan wi na, wa Zheriko ca ki tanla, wa ca ki puluyo yi yɔnlɔ yirisaga yeri. A lì si lɛ wa Zheriko ca ki ni, ma lugu yanwiga ki na wa gbinri wi ni, ma wa Betɛli ca ki yeri, 2 kona mɛɛ lɛ le Betɛli ma saa gbɔn wa Luzi ca ki na, mɛɛ toro Ariki cɛnlɛ woolo pe tara ti kɔnlɔ li tanla wa Atarɔti ca. 3 Ko puŋgo na, a lì si tigi ma kari wa yɔnlɔ tosaga yeri, wa Yafelɛti setirige piile pe tara kɔnlɔ li yeri, ma saa gbɔn wa Bɛti Horɔn ca tara ti na, wa tigiwɛn pi ni, fɔ ma saa gbɔn wa Gezɛri ca ki na, mɛɛ saa kan wa Mediterane kɔgɔje wi na. 4 Tara nda tìla kan Zhozɛfu pinambiile Manase naa Efirayimu pe setiriye piile pe yeri, to lari yɛɛn.
Efirayimu cɛnlɛ woolo pe tara re
5 Efirayimu setirige piile pe tara tori nda yɛɛn, ma yala pe setiriye yi ni. Pe tara ti yɔnlɔ yirisaga yeri, tara ti kɔnlɔ làa lɛ wa Atarɔti Adari ca ki na, fɔ ma saa gbɔn wa Bɛti Horɔn ca, wa go na, 6 fɔ ma saa gbɔn wa Mediterane Kɔgɔje wi na. Wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, làa toro wa Mikimetati ca mɛɛ kɛ ma kari yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, ma wa Taanati Silo ca ki yeri, mɛɛ yɛgɛ le wa Yanowa ca ki yeri. 7 A lì si lɛ wa Yanowa mɛɛ tigi ma kari wa Atarɔti ca naa Naara ca ki ni, ma saa gbɔn Zheriko ca ki na, mɛɛ saa gbɔn Zhuridɛn gbaan wi na. 8 A lì si lɛ wa Tapuwa ca ma kari wa yɔnlɔ tosaga yeri wa Kana lafogo ki ni, mɛɛ saa gbɔn wa kɔgɔje wi na. Efirayimu cɛnlɛ woolo pe tara to lari yɛɛn, ma yala pe setiriye yi ni, 9 ma pinlɛ ti cagbɔrɔ naa ti kapire ti ni; to la wɔ wa Manase cɛnlɛ woolo pe tara ti ni ma kan pe yeri. 10 Efirayimu cɛnlɛ woolo pe sila ya mbe Kana tara fɛnnɛ mbele pàa pye ma cɛn wa Gezɛri ca pe purɔ mbe pe yirige. Ki woolo pàa koro ma cɛn wa Efirayimu cɛnlɛ woolo pe sɔgɔwɔ ali ma pan ma gbɔn nala, a Efirayimu cɛnlɛ woolo pè si jɔlɔgɔ tunndo kan pe yeri.