Zhuda cɛnlɛ woolo pe tara re
15
1 Tara nda pàa pɛtɛ gbɔn ma kan Zhuda cɛnlɛ woolo pe yeri, ma yala pe setiriye yi ni, tìla lɛ ma gbɔgɔ ma kari wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki yeri, ma saa gbɔn fɔ wa Edɔmu tara ti kɔnlɔ li na, wa Zɛn gbinri wi na, wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, fɔ wa tara nda wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri ti kɔsaga ki na. 2 Pe tara ti kɔnlɔ na wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, làa lɛ wa tara ti laga ŋga kì kunnu ma ye wa Kɔgɔje kuwo wi ni ki na, wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, 3 mɛɛ toro ma yiri wa Akirabimu tinndi wi yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, ma sin wa Zɛn gbinri wi ni, ma saa toro wa Kadɛshi Barineya tara ti yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, mɛɛ kari wa Hɛzirɔn ca ki yeri fɔ ma saa gbɔn wa Adari ca ki na; kona mɛɛ kɛ ma kari wa Karika ca ki yeri. 4 Mbe lɛ lema, a lì si toro ma yiri wa Azimɔ ca, ma saa gbɔn wa Ezhipiti tara lafogo ki na, mɛɛ toro ma saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na. Pe tara ti kɔnlɔ lo lali yɛɛn wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki yeri.
5 Wa yɔnlɔ yirisaga yeri, Kɔgɔje kuwo wo wìla pye tara ti kɔnlɔ le, fɔ ma saa gbɔn wa laga ŋga Zhuridɛn gbaan wi maa fuun na yiin wa wi ni ki na.
Wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, tara kɔnlɔ làa lɛ wa Zhuridɛn gbaan wo naa Kɔgɔje kuwo wi ni pe filisaga ki na, 6 mɛɛ toro ma kari wa Bɛti Ogila ca ki yeri, ma saa toro wa Bɛti Araba ca ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, fɔ ma saa gbɔn wa sinndɛlɛgɛ ŋga pàa pye na yinri Bohan ki na. Bohan wo la pye Urubɛn setirige pyɔ. 7 Ko puŋgo na, a tara ti kɔnlɔ lì si lɛ wa Akɔri gbunlundɛgɛ ki ni ma kari wa Debiri ca ki yeri, mɛɛ sin ma kari wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, wa Giligali ca ki yeri, wa tinndi ŋa pàa pye na yinri Adumimu wi yɛsinmɛ na, ma wa lafogo ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri. Kona, a lì si toro wa Eni Shemɛshi ca tɔnmɔ laga ki tanla ma saa gbɔn wa Eni Oroguwɛli ca ki na, 8 mɛɛ toro wa Bɛni Hinɔmu gbunlundɛgɛ ki ni, wa Zhebusi cɛnlɛ woolo pe yanwiga ki tigiwɛn pi yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki yeri, wa laga ŋga Zheruzalɛmu ca ki yɛn we. A lì si lugu ma kari wa yanwiga ki go na, ma wa Hinɔmu gbunlundɛgɛ ki yɔnlɔ tosaga yeri, ma saa gbɔn Erefayi cɛnlɛ woolo pe funwa laga falafala ki kɔsaga ki na, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ ki yeri. 9 A tara kɔnlɔ lì si lɛ wa ko yanwiga ko go na, ma kɛ ma kari wa Nɛfitowa ca puluyo yi yeri, mɛɛ saa gbɔn wa cara nda tìla pye wa Efirɔn yanwiga ki na ti na, mɛɛ jɛn ma kɛ ma kari wa Baala ca ki yeri, pàa pye naga yinri fun Kiriyati Yeyarimu. 10 A lì si lɛ le Baala mɛɛ kɛ ma kari wa yɔnlɔ tosaga yeri, wa Seyiri yanwiga ki yeri, mɛɛ toro wa Yeyarimu yanwiga gbunlundɛgɛ ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, pàa pye naga yanwiga ki yinri fun Kesalɔn yanwiga; kona, a lì si tigi ma kari wa Bɛti Shɛmɛshi ca, mɛɛ saa toro ma kari wa Timina ca. 11 A lì si lɛ lema ma kari wa Ekirɔn ca gbunlundɛgɛ ki yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, mɛɛ kɛ ma kari wa Shikirɔn ca ki yeri, ma saa toro wa Baala yanwiga ki na, mɛɛ kari wa Yabineyɛli ca, ma saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na.
12 Wa yɔnlɔ tosaga yeri Mediterane kɔgɔje wo wìla pye tara ti kɔnlɔ le.
Tara nda tìla kan Zhuda cɛnlɛ woolo pe yeri, ma yala pe setiriye yi ni, pa ti kɔngɔlɔ kàa torotoro yɛɛn.
Kalɛbu wìla wi tara ti shɔ mari ta
13 Pàa tara ta kan Yefune pinambyɔ Kalɛbu wi yeri wa Zhuda cɛnlɛ woolo pe tara ti ni, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki konɔ kan Zhozuwe wi yeri. Eburɔn ca ko pàa kan wi yeri, pàa pye naga yinri fun Kiriyati Ariba. Ariba wo wìla pye Anaki setirige piile pe tɛlɛ we. 14 A Kalɛbu wì si saa Anaki setirige piile taanri pe purɔ ma pe yirige wa; pe mɛrɛ to lari nda Sheshayi, naa Ahima konaa Talimayi. 15 A wì si kaa yiri lema mɛɛ saa to Debiri ca woolo pe na. Faa pàa pye na Debiri ca ki yinri Kiriyati Sefɛri. 16 Kona, a Kalɛbu wì sho fɔ: «Lere ŋa ka ya mbe Kiriyati Sefɛri ca woolo pe purɔ mbege shɔ, mi yaa na sumborombyɔ Akisa wi kan ki fɔ wi yeri wuu pɔri wi jɔ.» 17 A Kalɛbu wi nɔsepyɔ Kenazi wi pinambyɔ Otiniyɛli wì si saa ya ca woolo pe ni maga shɔ. A Kalɛbu wì suu sumborombyɔ Akisa wi kan wi yeri, a wùu pɔri. 18 Naa Akisa wìla ka saa gbɔn wa Otiniyɛli wi tanla, a wì si Otiniyɛli wi pye ma yo wi kɛrɛ laga ka yɛnri wi to Kalɛbu wi yeri. Kona, a Akisa wì si yiri wa wi sofile wi na ma tigi. A wi to Kalɛbu wì suu yewe ma yo fɔ: «Yiŋgi maa jaa?» 19 A wì suu yɔn sogo ma yo fɔ: «Kajɛŋgɛ pye mala kan, ma puluyo ya kan na yeri, katugu tara laga ŋga mà kan na yeri wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki yeri, tɔnmɔ woro wa ti ni.»
Zhuda cɛnlɛ woolo pe tara cara
Kona, a Kalɛbu wì si gona puluyo yo naa nɔgɔna puluyo yi kan wi yeri. 20 Tara nda Zhuda cɛnlɛ woolo pàa ta, ma yala pe setiriye yi ni, to lari nda yɛɛn. 21 Cara nda tìla pye wa Zhuda cɛnlɛ woolo pe tara ti yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, wa Edɔmu tara kɔnlɔ li tanla, to lari nda: Kabiseyɛli, naa Edɛri, naa Yaguri, 22 naa Kina, naa Dimona, naa Adada, 23 naa Kedɛshi, naa Hazɔri, naa Itan, 24 naa Zifu, naa Telɛmu, naa Beyalɔti, 25 naa Hazɔri Hadata, naa Keriyɔti Hɛzirɔn, pàa pye naga ca ki yinri naa fun Hazɔri, 26 naa Amamu, naa Shema, naa Molada, 27 naa Hazari Gada, naa Ɛshimɔ, naa Bɛti Palɛti, 28 naa Hazari Shuwali, naa Bɛrisheba, naa Biziyotiya, 29 naa Baala, naa Iyimu, naa Azɛmu, 30 naa Ɛlitoladi, naa Kesili, naa Ɔrima, 31 naa Zikilagi, naa Madimana, naa Sansana, 32 naa Lebayɔti, naa Shilimu, naa Ayini konaa Irimɔ. Ki cara ti ni fuun tìla pye nafa ma yiri kɔlɔjɛrɛ, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
33 Cara nda tìla pye wa Shefela tara ti ni, to lari nda: Ɛshitawɔli, naa Zoreya, naa Ashina, 34 naa Zanowa, naa Eni Ganimu, naa Tapuwa, naa Enamu, 35 naa Yarimuti, naa Adulamu, naa Soko, naa Azeka, 36 naa Shaarayimu, naa Aditayimu, naa Gedera konaa Gederotayimu. Ki cara tìla pye kɛ ma yiri tijɛrɛ, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
37 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Zena, naa Hadasha, naa Migidali Gadi, 38 naa Dileyan, naa Mizipe, naa Yokiteyɛli, 39 naa Lakishi, naa Bozikati, naa Egilɔn, 40 naa Kabɔn, naa Lamasi, naa Kitilishi, 41 naa Gederɔti, naa Bɛti Dagɔn, naa Naama konaa Makeda. Ki cara tìla pye kɛ ma yiri kɔgɔlɔni, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
42 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Libina, naa Etɛri, naa Ashan, 43 naa Yifita, naa Ashina, naa Nezibu, 44 naa Keyila, naa Akizibu konaa Maresha. Ki cara tìla pye kɔlɔjɛrɛ, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
45 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Ekirɔn ca kìla pye wa fun ma pinlɛ ki kanŋgara na cara naa ki kapire ti ni. 46 Naa Asidɔdi ca ki kanŋgara na cara ti ni fuun konaa ki kapire ti ni fuun ti ni; tìla pye Ekirɔn ca ko naa Mediterane kɔgɔje wi sɔgɔwɔ pi ni. 47 Naa Asidɔdi konaa Gaza ma pinlɛ ti cagbɔrɔ naa ti kapire ti ni, fɔ ma saa gbɔn wa Ezhipiti tara gbaan njege ki na, fɔ ma saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na, wo ŋa wìla pye tara ti kɔnlɔ le.
48 Cara nda tìla pye wa yanwira tara lara ti ni, to lari nda: Shamiri, naa Yatiri, naa Soko, 49 naa Dana, naa Kiriyati Sana, pàa pye naga ca ki yinri fun Debiri, 50 naa Anabu, naa Eshitemo, naa Animu, 51 naa Goshɛni, naa Olɔn konaa Gilo. Ki cara tìla pye kɛ ma yiri nuŋgba, ma pinlɛ ti kapire ti ni.
52 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Arabu, naa Duma, naa Esheyan, 53 naa Yanumu, naa Bɛti Tapuwa, naa Afeka, 54 naa Umeta, naa Kiriyati Ariba ca ŋga pàa pye na yinri fun Eburɔn konaa Ziyɔri. Ki cara tìla pye kɔlɔjɛrɛ ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
55 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Mawɔn, naa Karimɛli, naa Zifu, naa Yuta, 56 naa Zhizireyɛli, naa Yokideyamu, naa Zanowa, 57 naa Kayɛn, naa Gibeya konaa Timina. Ki cara tìla pye kɛ, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
58 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Aluli, naa Bɛti Zuri, naa Gedɔri, 59 naa Maarati, naa Bɛti Anɔti, naa Ɛlitekɔn. Ki cara tìla pye kɔgɔlɔni, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
60 Cara nda tìla taga wa naa, to lari nda: Kiriyati Baali ca ŋga pàa pye na yinri fun Kiriyati Yeyarimu konaa Araba. Ki cara tìla pye shyɛn, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
61 Cara nda tìla pye wa gbinri wi ni, to lari nda: Bɛti Araba, naa Midɛn, naa Sekaka, 62 naa Nibishan, naa Iri Amela konaa Eni Gedi. Ki cara tìla pye kɔgɔlɔni, ma pinlɛ ti kanŋgara na kapire ti ni.
63 Zhuda setirige piile pe sila ya mbe Zhebusi cɛnlɛ woolo mbele pàa pye ma cɛn wa Zheruzalɛmu ca pe purɔ mbe pe yirige. Zhebusi cɛnlɛ woolo pe yɛn ma cɛn wa Zhuda cɛnlɛ woolo pe ni, wa Zheruzalɛmu ali ma pan ma gbɔn nala.