Wunlumbolo mbele Izirayɛli woolo pàa malaga ki gbɔn ma ya pe ni
12
1 Wunlumbolo mbele Izirayɛli woolo pàa malaga ki gbɔn ma ya pe ni wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga yeri, ma pe tara ti shɔ pe yeri, maga lɛ wa Arinɔ lafogo ki na fɔ ma saa gbɔn wa Ɛrimɔ yanwira ti na, ko kɔrɔ wo yɛn Araba tara ti ni fuun wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, pe mɛrɛ ti nda: 2 Wi koŋgbanŋa wo lawi ŋa Amɔri cɛnlɛ woolo pe wunlunaŋa Sihɔn. Pa wìla pye ma cɛn wa Ɛshibɔn ca. Wìla pye wunluwɔ pi na tara nda go na, tìla lɛ wa Aroyɛri ca ki na, ma pinlɛ Arinɔ gbunlundɛgɛ ki walaga ni, naa Galaadi tara ti walaga ni, fɔ ma saa gbɔn wa Yabɔki lafogo ki na, ko ŋga kìla pye na Amɔ cɛnlɛ woolo pe tara ti kɔnlɔ li nari we. 3 Wìla pye wunluwɔ pi na fun Araba tara ti go na wa yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, maga lɛ wa Zhenezarɛti lɔgbɔgɔ ki na, fɔ ma saa gbɔn wa Kɔgɔje kuwo wi na, ma wa wa Bɛti Yeshimɔti ca ki yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Pisiga yanwiga ki tigiwɛn pi na, wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri.
4 Izirayɛli woolo pàa Bazan tara wunlunaŋa Ɔgi wi tara ti shɔ fun. Erefayi cɛnlɛ woolo mbele pàa koro, wo wa lawi. Pa wìla pye ma cɛn wa Ashitarɔti ca konaa Edireyi ca ki ni. 5 Wìla pye wunluwɔ pi na tara nda go na, to tìla pye Ɛrimɔ yanwira to naa Salika tara, naa Bazan tara ti ni fuun, fɔ ma saa gbɔn wa Geshuri tara fɛnnɛ naa Maaka tara fɛnnɛ pe tara kɔngɔlɔ ke na, naa Galaadi tara ti walaga ni, fɔ ma saa gbɔn wa Ɛshibɔn ca wunlunaŋa Sihɔn wi tara kɔnlɔ li na. 6 Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunmbyee Moyisi wo naa Izirayɛli woolo pe ni, pàa malaga gbɔn ma ya ki wunlumbolo pe ni. A Moyisi wì si pe tara ti kan Urubɛn cɛnlɛ woolo, naa Gadi cɛnlɛ woolo konaa Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe yeri ti pye pe woro.
7 Wunlumbolo mbele pàa pye wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ tosaga yeri, a Zhozuwe wo naa Izirayɛli woolo pe ni, pè malaga gbɔn ma ya pe ni, poro wɛlɛ yɛɛn. Pa pe tara tìla lɛ wa Baali Gadi ca ki na, wa Liban tara yanwiga gbunlundɛgɛ ki ni, fɔ ma saa gbɔn wa Alaki yanwiga ki na, ko ŋga kì lɛ ma yagara ma kari wa Seyiri tara ti yeri we. A Zhozuwe wì sigi tara ti kan Izirayɛli cɛngɛlɛ ke yeri ti pye ke woro, ma siri yɛɛlɛ cɛngɛlɛ ke ni fuun nuŋgba nuŋgba ke na. 8 Ko tara to tìla pye yanwira tara re, naa yanwira tigiwɛn tara ti ni, naa Araba tara ti ni, naa yanwiga tigiwɛn lara ti ni, naa Zhuda tara gbinri wi ni konaa Negɛvu tara ti ni. Hɛti cɛnlɛ woolo, naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Kana tara fɛnnɛ, naa Perɛzi cɛnlɛ woolo, naa Hɛvi cɛnlɛ woolo konaa Zhebusi cɛnlɛ woolo pa pàa pye ma cɛn wa ki tara ti ni. 9 Pàa ya wunlumbolo mbele ni, poro la wɛlɛ Zheriko ca wunlunaŋa we, naa Ayi ca wunlunaŋa wi ni, wa Betɛli ca ki tanla; 10 naa Zheruzalɛmu ca wunlunaŋa wi ni, naa Eburɔn ca wunlunaŋa wi ni; 11 naa Yarimuti ca wunlunaŋa wi ni, naa Lakishi ca wunlunaŋa wi ni; 12 naa Egilɔn ca wunlunaŋa wi ni, naa Gezɛri ca wunlunaŋa wi ni; 13 naa Debiri ca wunlunaŋa wi ni, naa Gedɛri ca wunlunaŋa wi ni; 14 naa Ɔrima ca wunlunaŋa wi ni, naa Aradi ca wunlunaŋa wi ni; 15 naa Libina ca wunlunaŋa wi ni, naa Adulamu ca wunlunaŋa wi ni; 16 naa Makeda ca wunlunaŋa wi ni, naa Betɛli ca wunlunaŋa wi ni; 17 naa Tapuwa ca wunlunaŋa wi ni, naa Efɛri ca wunlunaŋa wi ni; 18 naa Afɛki ca wunlunaŋa wi ni, naa Lasharɔn ca wunlunaŋa wi ni; 19 naa Madɔ ca wunlunaŋa wi ni, naa Hazɔri ca wunlunaŋa wi ni; 20 naa Shimirɔn Merɔn ca wunlunaŋa wi ni, naa Akishafu ca wunlunaŋa wi ni; 21 naa Taanaki ca wunlunaŋa wi ni, naa Megido ca wunlunaŋa wi ni; 22 naa Kedɛshi ca wunlunaŋa wi ni, naa Yokineyamu ca wunlunaŋa wi ni, wa Karimɛli yanwira ti na; 23 naa Dɔri ca wunlunaŋa wi ni, wa Dɔri tinndi wi na, naa Goyimu ca wunlunaŋa wi ni, wa Giligali ca ki tanla; 24 konaa Tiriza ca wunlunaŋa wi ni. Ki wunlumbolo pe ni fuun pàa pye wunlumbolo nafa ma yiri kɛ ma yiri nuŋgba.