Zhozuwe wìla malaga gbɔn ma ya Kana tara ti yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ wunlumbolo pe ni
11
1 Naa Hazɔri ca wunlunaŋa Yabini wìla kaa ki logo ma yo Zhozuwe wìla malaga ki gbɔn ma ya, a wì si leele tun wa Madɔ ca wunlunaŋa Yobabu, naa Shimirɔn ca konaa Akishafu ca wunlumbolo pe yeri. 2 Wunlumbolo mbele pàa pye ma cɛn wa yanwiga tara ti ni, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri, konaa wa Araba tara ti ni, wa Kinerɛti lɔgbɔgɔ ki yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, naa wa yanwira tigiwɛn tara ti ni, konaa wa tinndi wi na, wa Dɔri ca ki tanla, wa yɔnlɔ tosaga yeri, wìla tun pe yeri fun. 3 Kana tara fɛnnɛ mbele pàa pye ma cɛn wa yɔnlɔ yirisaga naa yɔnlɔ tosaga yeri, poro naa Amɔri cɛnlɛ woolo, naa Hɛti cɛnlɛ woolo, naa Perɛzi cɛnlɛ woolo, naa Zhebusi cɛnlɛ woolo mbele pàa pye ma cɛn wa yanwiga laga ki ni, konaa Hɛvi cɛnlɛ woolo mbele pàa pye ma cɛn wa Ɛrimɔ yanwira ti tanla, wa Mizipa tara, wìla tun pe yeri fun. 4 A ki wunlumbolo pe ni fuun pè si yiri pe maliŋgbɔɔnlɔ pe ni fuun pe ni. Pàa lɛgɛ jɛŋgɛ paa kɔgɔje yɔn taambugɔ ki yɛn. Pe shɔnye naa malaga gbɔnwotoroye pàa lɛgɛ fɔ jɛŋgɛ. 5 A ki wunlumbolo pe ni fuun pè si gbogolo nuŋgba mɛɛ kari ma saa yere malinjɛ na wa laga ŋga pàa pye na yinri Merɔmu ki tɔnmɔ pi yɔn na, mbe ta mbe to Izirayɛli woolo pe na.
6 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Zhozuwe wi pye fɔ: «Maga ka fyɛ pe yɛgɛ, katugu goto anmɛ yɛgɛ, mi yaa pe ni fuun pe le Izirayɛli woolo pe kɛɛ, pe yaa pye mbe wɛlɛgɛ mbe ku. Ma pe shɔnye pe pannda ti kɔɔnlɔ, ma pe wotoroye pe sogo.»
7 Kì pye ma, a Zhozuwe wo naa wi maliŋgbɔɔnlɔ pe ni, pè si kari mɛɛ saa pe juguye pe fo ma to pe na wa Merɔmu laga tɔnmɔ pi tanla, ma malaga gbɔn pe ni. 8 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si pe le Izirayɛli woolo pe kɛɛ. A Izirayɛli woolo pè si pe gbo, ma taga pe na, na pe puro fɔ ma saa gbɔn wa Sidɔn kagbɔgɔ ki na; fɔ wa Misirefɔti Mayimu laga ki na; fɔ ma saa gbɔn wa Mizipe tara gbunlundɛgɛ ki na. A pè si pe gbo ma pe kɔ. Pe sila lere kpɛ wo yaga pe ni. 9 Ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Zhozuwe wi kan, a wì sigi pye pe na. Wìla pe shɔnye pe pannda ti kɔɔnlɔ ma pe wotoroye pe sogo.
Zhozuwe wìla wunlumbolo mbele pàa gbogolo pe cara ti shɔ mari ta
10 Ki sanga nuŋgba wi ni, Zhozuwe wi sɔngɔrɔsaga, a wì si Hazɔri ca ki shɔ maga ta, mɛɛ ki wunlunaŋa wi gbo tokobi ni. Faa ki ca ko kìla pye ki lara ti ni fuun ti wunluwɔ ca ye. 11 A wì si ti a pè ca woolo pe gbo tokobi ni, ma pe tɔngɔ ma pe kɔ, pe sila wa kpɛ yaga. Ko puŋgo na, a wì si ca ki sogo. 12 Wunlumbolo mbele fuun pàa gbogolo, Zhozuwe wìla pe cara ti shɔ mari ta, ma wunlumbolo pe gbo tokobi ni. Wìla cara ti woolo pe tɔngɔ pew ma pe kɔ, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunmbyee Moyisi wìla ki yo we. 13 Ma si yala, cara nda tìla pye wa tinndiye pe na, Izirayɛli woolo pe sila ko ka kpɛ sogo, kaawɔ Hazɔri ca ŋga Zhozuwe wìla ti a pè sogo ko. 14 A Izirayɛli woolo pè si ki cara ti yarijɛndɛ pyew naa ti yaayoro ti koli mari ta, ɛɛn fɔ, pàa leele pe ni fuun pe gbo tokobi ni ma pe kɔ, pe sila lere kpɛ wo yaga. 15 Sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo li tunmbyee Moyisi wi kan, Moyisi wìla ti yo Zhozuwe wi kan. A Zhozuwe wì sigi pye ma. Sɛnrɛ nda fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan, wi sila ta kpɛ yaga na wii tanga ti na.
Tara nda Zhozuwe wìla shɔ ma ta
16 Pa Zhozuwe wìla tara ti ni fuun ti shɔ mari ta yɛɛn, to ti yɛn yanwiga laga ye, naa Negɛvu tara ti ni fuun, naa Goshɛni tara ti ni fuun, naa yanwira tigiwɛn tara ti ni, naa Araba tara ti ni, naa Izirayɛli yanwira tara ti ni konaa ti funwa lara falafala ti ni, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. 17 Wìla wunlumbolo pe ni fuun pe yigi ma pe gbo, poro mbele pàa pye ma cɛn wa tara nda tìla lɛ wa Alaki yanwiga ki na, wa Seyiri tara ti tanla, wa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, fɔ ma saa gbɔn wa Baali Gadi tara ti na, wa Liban tara yanwiga ki gbunlundɛgɛ ki ni, wa Ɛrimɔ yanwira ti tanla, wa yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri. 18 Zhozuwe wìla malaga ki gbɔn ki wunlumbolo pe ni, fɔ ma yɛgɛlɛ lɛgɛrɛ pye ki na. 19 Ca ka kpɛ woolo sila yɛyinŋge lagaja Izirayɛli woolo pe ni, kaawɔ Hɛvi cɛnlɛ woolo mbele pàa pye ma cɛn wa Gabawɔn ca poro. Mbe wɔ ko ca woolo poro ni, Izirayɛli woolo pàa malaga ki gbɔn ma cara sannda pyew ti shɔ mari ta. 20 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo jate làa ki tara woolo pe kotoro ti ŋgban ŋgban pe na, a paa malaga gbɔɔn Izirayɛli woolo pe ni, jaŋgo poro mbe ta pe pe gbo pe pe kɔ. Izirayɛli woolo pe pe gbo paga ka pe yinriwɛ ta, mbe pe kɔ pew mbe pe wɔ wa, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we.
21 Ki sanga nuŋgba wi ni, a Zhozuwe wì si kari ma saa Anaki setirige piile pe gbo ma pe kɔ, poro la pye ma cɛn wa yanwira ti na, wa Eburɔn ca, naa Debiri ca, naa Anabu ca konaa wa Zhuda yanwiga naa Izirayɛli yanwiga tara ti ni. Zhozuwe wìla pe gbo ma pe cara ti tɔngɔ pew. 22 Anaki setirige pyɔ wa kpɛ sila koro wa Izirayɛli tara, kaawɔ wa Gaza, naa Gati konaa Asidɔdi cara ti ni. 23 Kì pye ma, a Zhozuwe wì si fanŋga ta ma tara ti ni fuun ti shɔ, paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we. A wì siri kan Izirayɛli woolo pe yeri kɔrɔgɔ, mari yɛɛlɛ pe cɛngɛlɛ ke na, pe ni fuun naa pe tasaga. A malaga kì si kɔ wa tara ti ni, a leele paa wogo.