Moyisi wi kunwɔ
34
1 Kona, a Moyisi wì si yiri wa Mowabu tara funwa lara falafala ti na ma saa lugu wa Nebo yanwiga ki na, wa Pisiga yanwiga ki go na, wa Zheriko ca ki yɛsinmɛ na. A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si ti a wì tara ti ni fuun ti wele jɛŋgɛ, maga lɛ wa Galaadi tara ti na fɔ ma saa gbɔn wa Dan tara ti na; 2 naa Nɛfitali tara ti ni fuun, naa Efirayimu tara, naa Manase tara konaa Zhuda tara ti ni fuun, fɔ ma saa gbɔn wa Mediterane kɔgɔje wi na; 3 naa Negɛvu tara ti ni, naa Zheriko ca gbunlundɛgɛ laga ki ni, ko ŋga pe yinri fun sɛngɛndire ca, fɔ ma saa gbɔn wa Sowari ca ki na.
4 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì suu pye fɔ: «Tara nda mìla wugu ma yɔn fɔlɔ kɔn Abirahamu, naa Izaki konaa Zhakɔbu pe yeri ma yo mi yaa ti kan pe setirige piile pe yeri tori yɛɛn. Mì ti a màri yan yɛnlɛ ni, ɛɛn fɔ ma se ye wa ti ni
5 A Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunmbyee Moyisi wì si ku wa Mowabu tara paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo we. 6 Yɛnŋɛlɛ lo jate làa wi gboo wi le wa Mowabu tara gbunlundɛgɛ ki ni, wa Bɛti Pewɔri laga ki yɛsinmɛ na. Lere suu fanga ki saga jɛn ali ma pan ma gbɔn nala. 7 Moyisi wìla ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa (120) mɛɛ ku. Wi yɛngɛlɛ ke sila te wi na, ka sila wɔ wi wire fanŋga ki ni. 8 Izirayɛli woolo pàa Moyisi kunwɔ pi gbele wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni fɔ ma saa gbɔn piliye nafa ma yiri kɛ. Kona, a wi kunwɔ gbelege kì si kɔ.
9 Nuni pinambyɔ Zhozuwe wìla pye ma yin tijinliwɛ yinnɛ ni, katugu Moyisi wìla wi kɛyɛn yi taga wi na ma yɛnri wi kan. Maga lɛ le ki na, a Izirayɛli woolo pe nɛɛ nuru wi yeri, na tanri na yala sɛnrɛ nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ti ni.
10 Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wa fa yiri wa Izirayɛli woolo pe sɔgɔwɔ ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa para wi ni gbɔgɔyi paa Moyisi wi yɛn. 11 Lere kpɛ si yala wi ni kacɛn kagbɔgɔlɔ naa kafɔnŋgɔlɔ ŋgele Yawe Yɛnŋɛlɛ làa wi tun, a wì saa pye wa Ezhipiti tara ke wogo na, wa Farawɔn wo naa wi legbɔɔlɔ konaa wi tara woolo pe ni fuun pe yɛgɛ na; 12 konaa yawa kagbɔgɔlɔ naa kagbɔgɔlɔ fyɛrɛ wogolo ŋgele wìla pye Izirayɛli woolo pe yɛgɛ na ke ni.