Moyisi wìla duwaw pye Izirayɛli cɛngɛlɛ kɛ ma yiri shyɛn ke kan
33
1 Duwaw ŋa Yɛnŋɛlɛ li lere Moyisi wìla pye Izirayɛli woolo pe kan sanni wi sa ku wi ŋa:
2 Wìla pe pye fɔ: «Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yiri wa Sinayi yanwiga ki na ma pan.
Làa pan ma yiri wa Seyiri tara ti ni paa yɔnlɔ ma kaa na yinrigi fɔnŋgɔ we.
Mali ta wa Paran yanwira ti na, làa yanwa yirige.
Làa pan li woolo pe kɔrɔgɔ mɛrɛgɛye kpoyi lɛgɛrɛ la pye mali maga.
Li ŋgasegele kàa pye li kɛɛ na yɛngɛlɛ.
3 Cɛngɛlɛ ke yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla.
Li maa li leele kpoyi pe go singi.
Pe ma pan ma gbogolo wa li jegele nali sɛnrɛ ti nuru.
4 Woro kala kì ti làa lasiri wi kan Moyisi wi yeri.
Wi yɛn woro Zhakɔbu setirige piile woro kɔrɔgɔ.
5 Naa leele pe teele pàa gbogolo konaa Izirayɛli cɛngɛlɛ ke ni,
Yawe Yɛnŋɛlɛ lo làa pye wunluwɔ wa Yeshuruni tara.»
 
6 A wì sho naa fɔ: «Urubɛn cɛnlɛ woolo pe koro go na,
paga ka kɔ fyew, poro mbele pe woro ma lɛgɛ we.»
 
7 Zhuda cɛnlɛ woolo poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ, nuŋgbolo jan ma logo Zhuda cɛnlɛ woolo pe yeri.
Sɔngɔrɔ ma kari pe ni pe woolo pe kɔrɔgɔ,
pe pe yɛɛ go kala li yigi kɛyɛn shyɛn.
Na pe mbɛnfɛnnɛ paga to pe na, mboro jate ma pye pe sagafɔ.»
 
8 Levi setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Mà Urimu naa Tumimu ti kan ma tunmbyeele Levi setirige piile mbele pe yɛn tagawa ni pe yeri.
Poro wɛlɛ màa wa ma wele wa Masa laga ki ni,
konaa ma win pe ni wa Meriba tɔnmɔ laga ki ni we.
9 Pàa ki yo pe teele naa pe nɛɛlɛ pe kanŋgɔlɔ fɔ:
‹We woro na yoro wele.
Pe sila pe nɔsepiile pe jate.
Pe sila pe piile pe jɛn yɛrɛ,
katugu pàa pye na tanri ma sɛnrɛ ti na
konaa mɔɔ yɔn finliwɛ pi yigi.
10 Poro pe maa Zhakɔbu woolo pe nari ma kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ke ni,
na poro mbele Izirayɛli woolo pe kara ma lasiri wi ni.
Poro pe maa wusuna nuwɔ taan wi sori ma ti wi nuwɔ pi maa yiin ma ni,
na saara sogoworo ti sori wa ma saraga wɔsaga ki na.
11 Ee, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ŋga fuun paa piin duwaw ki na,
ma yɛnlɛ pe kɛɛ tunndo ti na.
Pe winfɛnnɛ pe sɛnŋgɛlɛ ke kɔn pe na,
pe panrafɛnnɛ paga ka ya yiri naa.› »
 
12 Bɛnzhamɛ setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Bɛnzhamɛ setirige piile pe yɛn ma Yawe Yɛnŋɛlɛ li ndanla,
pe yaa cɛn yɛyinŋge na pɔw wa li tanla.
Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa pye pe go na la pe go singi,
li yaa pye mbe cɛn wa pe sɔgɔwɔ.»
 
13 Zhozɛfu setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Yawe Yɛnŋɛlɛ lì duwaw pe tara ti na,
ma naayeri fɔɔngɔ jɛŋgɛ ki tirige ti na,
ma tɔnmɔ gbɔɔ mba pi yɛn wa tara ti nɔgɔna pi kan pe yeri;
14 naa yarilire jɛndɛ nda yɔnlɔ ki mari lɛ mari yanlaga ti ni,
naa yarilire jɛndɛ tiyɔnrɔ nda ti maa taa yeŋge pyew ti ni,
15 naa yarilire nda ti maa taa wa yanwira lɛrɛlɛrɛ ti na ti ni,
konaa yarijɛndɛ nda ti maa taa wa tinndiye lɛɛlɛ lɛɛlɛ pe na ti ni;
16 naa tara to naa ti nawa yarijɛndɛ ti ni.
Tipile na làa pye na yiin kasɔn, Yɛnŋɛlɛ na làa li yɛɛ naga wa li ni,
li duwaw tirige Zhozɛfu wi na,
wo ŋa wi yɛn wi to seyɛɛnlɛ pe go na,
duwaw mbe tigi wi na.
17 Fanŋga yɛn wi ni paa napɔlɔ fanŋga yɛn.
Wi yɛnŋgɛlɛ ke yɛn paa yannɔ yɛnŋgɛlɛ yɛn.
Yɛnnɛ nuŋgba yɛn paa Efirayimu setirige piile mbele pe yɔn ki se jɛn mbe kɔ pe yɛn;
yɛnnɛ sanna lo yɛn paa Manase setirige piile pe waga lɛgɛrɛ lɛgɛrɛ pe yɛn.
Wi yɛn na cɛngɛlɛ ke gbɔɔn ke ni fɔ sa gbɔn wa dunruya wi kɔsaga.»
 
18 Zabulɔn setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Zabulɔn setirige piile, yaa yɔgɔri ye kondangala kapyegele ke na.
Isakari setirige piile, mbe ye ta wa ye paara yinrɛ ti ni, yoro fun yaa yɔgɔri.
19 Pe yaa kaa cɛngɛlɛ kele yinri la kee wa yanwiga ki na.
Pe yaa kaa saara woo wa mbe yala ti kondɛgɛŋgɛlɛ ke ni.
Pe yaa kaa yarijɛndɛ lɛgɛrɛ lɛgɛrɛ taa wa kɔgɔje wi ni,
naa penjagbɔrɔ ni, to nda ti yɛn ma lara wa kɔgɔje wi taambugɔ ki ni.»
 
20 Gadi setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Sɔnmɔ yɛn we Fɔ wi woo, wo ŋa wi yɛn na tara gbende kaan Gadi setirige piile pe yeri!
Pè sinlɛ paa jara yɛn, ŋa wì gbɛgɛlɛ mboo kagboro ti kɔɔnlɔ,
mbege lɛ wa go na fɔ wa tɔɔrɔ ti na.
21 Tara ti lajɛŋgɛ ko pàa kan pe yɛɛ yeri,
Tasaga ŋga ki daga yɛkelewe ni ko pè wɔ pe yɛɛ kan.
Pàa keli leele pe yɛgɛ, na tanri kaselege na paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ laa ki jaa we,
na kasinŋge piin ma yala ŋga làa yo Izirayɛli woolo pe kanŋgɔlɔ ki ni.»
 
22 Dan setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Dan setirige piile pe yɛn paa jara yirifɔnŋɔ yɛn,
ŋa wì yiri wa Bazan tara ma yew ma kan.»
 
23 Nɛfitali setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Nɛfitali setirige piile, yè tin Yawe Yɛnŋɛlɛ li kajɛŋgɛ ki ni,
a lì duwaw lɛgɛrɛ tirige ye na.
Ye ye tara ti gbɔgɔ ye kari wa yɔnlɔ tosaga naa yɔnlɔparawa kalige kɛɛ ki yeri.»
 
24 Asɛri setirige piile poro wogo ko na, wìla yo fɔ:
«Duwaw yɛn Asɛri setirige piile pe woo Zhakɔbu pinambiile sanmbala pe sɔgɔwɔ!
Yɛnŋɛlɛ sa ti pe nɔsepiile paa kajɛŋgɛ piin pe kan!
Paa oliviye tire pire sinmɛ lɛgɛrɛ taa fɔ ndɛɛ pe yaa la pe tɔɔrɔ ti jogo wa pi ni.
25 Ye cara ti yeyɔnrɔ kɔɔrɔ ti sɔgɔyaara ti pye tuguwɔrɔ naa tuguyɛnrɛ woro.
Ye fanŋga kiga ka kɔ fɔ sa gbɔn ye yinwege ki kɔpilige ki na.
 
26 «Ee, Yeshuruni! Ma Yɛnŋɛlɛ li yɔngɔ woro wa.
Li ma naayeri wi kɔn ma yiri mbe pan mbɔɔn saga.
Lì lugu kambaara ti na ma pan gbɔgɔwɔ ni.
27 Yɛnŋɛlɛ na li yɛn kɔsaga fu li yɛn ye larasaga.
Li yɛn ye kɛɛ kansaga sanga pyew laga tara ti na.
Li ma ti ye mbɛnfɛnnɛ pe maa fee ye yɛgɛ.
Li ma yo fɔ: ‹Ye pe tɔngɔ.›
28 Izirayɛli woolo pe yɛn ma cɛn yɛyinŋge na pɔw.
Poro mbele Zhakɔbu setirige piile, pè kɔn ma saa cɛn pe yɛ tara nda ni,
bile naa ɛrɛzɛn tiire maa fiin wa ti ni;
fɔɔngɔ maa yinrigi wa naayeri lɛgɛrɛ na wuun ti na.
29 Izirayɛli woolo, fɛrɛwɛ yɛn ye woo!
Ambɔ wi yɛn paa yoro yɛn?
Ye yɛn cɛnlɛ na Yawe Yɛnŋɛlɛ lì shɔ.
Li yɛn paa ye tugurɔn sigeyaraga yɛn mbe ye saga,
konaa paa ye tokobi yɛn mbe cew kan ye yeri.
Ye mbɛnfɛnnɛ pe yaa ka pan mbe ye fanla mbe pe yɛɛ kan ye yeri.
Kona, pe tara lara nda tì yagara, a paa pe yɛɛ gbogo ti kala na, yeri tangala yeri jaanri.»