MOYISI WI KAPYEGELE PUŊGO WOGOLO
31–34
Moyisi wi sɛnrɛ puŋgo woro naa Zhozuwe wi tɛgɛwɛ wa Moyisi wi yɔnlɔ
31
1 Moyisi wìla ki sɛnrɛ nda ti yo Izirayɛli woolo pe ni fuun pe kan ma yo fɔ: 2 «Koni mì ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa (120), mi se ya mbaa ye yɛgɛ sinni naa. Yawe Yɛnŋɛlɛ lìgi yo na kan fɔ mi sege Zhuridɛn gbaan ŋa wi kɔn mbe yiri. 3 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lo jate li yaa la ye yɛgɛ sinni. Li yaa ka cɛngɛlɛ ŋgele ke yɛn ma cɛn wa ke tɔngɔ wa ye yɛgɛ, jaŋgo ye pe tara ti shɔ yeri ta. Zhozuwe wo wi yaa kaa ye yɛgɛ sinni paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo we. 4 Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ki cɛngɛlɛ ke tɔngɔ paa yɛgɛ ŋga na làa Amɔri cɛnlɛ woolo pe wunlumbolo Sihɔn naa Ɔgi pe tɔngɔ ma pinlɛ pe tara ti ni. 5 Li yaa pe le ye kɛɛ ye ya pe ni, ye pe pye paa yɛgɛ ŋga na mìla ki yo ye kan we. 6 Ye kotogo le ye yɛɛ ni, ye yere jɛŋgɛ. Yaga ka fyɛ yaraga ka kpɛ na, ye sunndo wiga si ka kɔn ye na pe kala na, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lo jate li yaa pinlɛ ye ni. Li se laga ye na, li se si je ye na.»
7 Ko puŋgo na, a Moyisi wì si Zhozuwe wi yeri Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yɛgɛ na, ma suu pye fɔ: «Fanŋga le ma yɛɛ ni, ma kotogo ta, katugu mboro ma yaa sa ye ki leele mbele pe ni wa tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu mbe kan pe tɛlɛye pe yeri ti ni, mberi yɛɛlɛ pe na. 8 Yawe Yɛnŋɛlɛ, lo jate li yaa lɔɔn yɛgɛ sinni. Li yaa pye ma ni, li se laga ma na, li se si je ma na. Maga ka fyɛ yaraga ka kpɛ na, ma sunndo wiga si ka kɔn ma na
Lasiri sɛwɛ wi daga mbaa kara yɛlɛ kɔlɔshyɛn kɔlɔshyɛn pyew
9 Moyisi wìla ki lasiri sɛnrɛ nda ti yɔnlɔgɔ mari kan Izirayɛli lelɛɛlɛ pe yeri naa saraga wɔfɛnnɛ mbele pe yɛn Levi setirige piile pe yeri, poro mbele pe maa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi tungu we. 10 A Moyisi wì sigi tunŋgo ki kan pe yeri ma yo fɔ: «Yɛlɛ kɔlɔshyɛn kɔlɔshyɛn pyew, fɔrɔ ti kala yagawa yɛlɛ li lɛsanga wi ni, Gbataala nɔgɔ fɛti wi nɔgɔ na, 11 na Izirayɛli woolo pe ni fuun paga ka sa yere Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na sanga ŋa ni, wa laga ŋga li yaa ka wɔ ki ni, yege lasiri sɛnrɛ nda ti kara pe kan. 12 Ye leele pe ni fuun pe gbogolo: Nambala, naa jɛɛlɛ, naa piile konaa nambanmbala mbele pe yɛn ma cɛn wa ye ni pe ni, jaŋgo pege lasiri sɛnrɛ ti logo; jaŋgo paa ki fɔrɔgi paa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ, pege lasiri sɛnrɛ ti ni fuun ti yigi paa tanri ti na. 13 Ki ka pye ma, pe piile mbele pe faga lasiri sɛnrɛ ti jɛn, pe yaa ti logo. Pa pe yaa laga fɔrɔgi mbaa fyɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ wagati ŋa fuun ye yaa pye mbe cɛn wa tara nda yaa kee sa shɔ mbe ta ti ni, Zhuridɛn gbaan wi kɔnŋgɔlɔ we.»
Izirayɛli woolo pe yaa ka Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti kɛ
14 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa Moyisi wi pye fɔ: «Wele, ma kusanga wì yɔngɔ. Zhozuwe wi yeri ye pan laga filisaga paraga go ki ni, mi yaa tunndo kan wi yeri le ki laga ki na.» A Moyisi naa Zhozuwe pè si kari ma saa ye wa filisaga paraga go ki ni. 15 A Yawe Yɛnŋɛlɛ lì sili yɛɛ naga pe na kambaaga titɔnlɔgɔ yerege ka ni, kìla pye ma yere le paraga go ki yɔn na.
16 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para naa Moyisi wi ni ma yo fɔ: «Wele, sanni jɛnri, ma yaa ku mbe taga wa ma tɛlɛye pe na. Ma kuŋgɔlɔ, ki leele mbele paa kee sa ye tara nda ni, pe yaa ka laga na na mbe saa nanjara piin mbaa yarisunndo ta yɛgɛ gbogo, mbe yɔn finliwɛ mba mì le pe ni pi jɔgɔ. 17 Ki kala na, mi yaa ka nawa ŋgban pe ni ki wagati wi ni, mbe je pe na, mbe puŋgo le pe ni. Cɛngɛlɛ sanŋgala ke yaa ka pe koli mbe kari pe ni. Jɔlɔgɔ lɛgɛrɛ naa kaŋgbangala lɛgɛrɛ yaa ka to pe na. Ki wagati wi ni, pe yaa ka yo fɔ: ‹Kaselege ko na, we Yɛnŋɛlɛ li woro laga we sɔgɔwɔ, ko ki ti ki jɔlɔgɔ ŋga ki yɛn na we taa.› 18 Mi wo na, mi yaa puŋgo wa pe yeri ki wagati wi ni, kapege ŋga fuun pe yaa pye ki kala na, katugu pe kanŋga na kee yarisunndo ta yɛgɛ yeri. 19 Koni, yege yurugo ŋga ki yɔnlɔgɔ. Ma Izirayɛli woolo pe fɔrɔgɔ ki ni, ma ti paa ki koo jaŋgo ki pye na sɛrɛfɔ pe wogo ki na. 20 Katugu mì yɔn fɔlɔ kɔn pe tɛlɛye pe yeri ma wugu pe kan tara nda wogo na, mi yaa ye pe ni wa ti ni; ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ni fɔ na fuun. Pe yaa kaa kaa mbaa tinni mbaa tɔrɔ. Kona pe yaa kanŋga mbaa kee yarisunndo ta yɛgɛ kɔrɔgɔ mbe saa ti gbogo. Pe yaa na tifaga mbanla yɔn finliwɛ pi jɔgɔ. 21 Jɔlɔgɔ lɛgɛrɛ naa kaŋgbangala yaa to pe na. Pa kona ki yurugo ŋga ki yaa pye sɛrɛfɔ, pe se ka fɛgɛ ki na, pe yaa kaa ki koo suyi. Nala pe jatere wi yɛn yɛgɛ ŋga na mùu jɛn, sanni mbe sa ye pe ni wa tara ti ni, to nda mìla yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu mberi kan pe yeri.»
22 Ki pilige ki ni, a Moyisi wì sigi yurugo ŋga ki yɔnlɔgɔ ma Izirayɛli woolo pe fɔrɔgɔ ki ni. 23 Ko puŋgo na, a Yawe Yɛnŋɛlɛ li sigi sɛnrɛ nda ti yo Nuni pinambyɔ Zhozuwe wi kan fɔ: «Fanŋga le yɛɛ ni, ma kotogo ta, katugu mìla yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu Izirayɛli woolo pe kan mbe tara nda kan pe yeri, mboro ma yaa ye pe ni wa ti ni. Mi jate mi yaa pye ma ni 24 Naa Moyisi wìla kaa ki lasiri sɛnrɛ nda ti ni fuun ti yɔnlɔgɔ sɛwɛ wa ni ma kɔ, 25 a wì sigi sɛnrɛ nda ti yo Levi setirige piile mbele pe maa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi tungu pe kan ma yo fɔ: 26 «Yege lasiri sɛwɛ ŋa wi lɛ yoo tɛgɛ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn finliwɛ kɛsu wi tanla. Wi yaa koro wa mbe pye sɛrɛfɔ Izirayɛli woolo pe wogo na. 27 Katugu mìgi jɛn ma yo ye yɛn leele mbele pè yiri ma je konaa ma pye nuŋgboŋgbanla fɛnnɛ. Mbanla ta mi yɛn go na laga ye ni bere, ye yɛn na yinrigi na jege Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, na kuŋgɔlɔ ko si wɛ?
28 «Koni, ye ye cɛngɛlɛ lelɛɛlɛ naa ye kagala yɛgɛ wɔfɛnnɛ pe ni fuun pe gbogolo laga na tanla. Mi yaa ki sɛnrɛ nda ti yo pe kan, mbe naayeri wo naa tara ti pye na sɛrɛfɛnnɛ pe wogo na. 29 Katugu mìgi jɛn ma yo na kuŋgɔlɔ, ye yaa ye yɛɛ jɔgɔ; konɔ na mì naga ye na ye yaa kɛ mbe wɔ wa li ni. Kona jɔlɔgɔ yaa to ye na wagati ŋa wila paan wi ni, katugu ŋga ki yɛn kapege Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na ko ye yaa pye, mbeli nawa pi ŋgban ye kapyere ti kala na.»
Moyisi wi yurugo
30 Kona, a Moyisi wì sigi yurugo ŋga ki sɛnrɛ ti yo fɔ ma saa ti kɔ Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe ni fuun pe kan.