Yarilire koŋgbannda nda ti yaa kan Yɛnŋɛlɛ yeri
26
1 «Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn na tara nda kaan ye yeri ti pye ye kɔrɔgɔ, na yaga ka sa ye wa ti ni mberi shɔ mberi ta, mbe cɛn wa ti ni sanga ŋa ni, 2 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn na tara nda kaan ye yeri, yarilire fɔnndɔ koŋgbannda nda ye yaa ka kɔn wa ti ni, lere nuŋgba nuŋgba pyew wi yaa ka ta lagala ti ni fuun ti na, mberi le kanja pige ni mbe kari ti ni wa laga ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa wɔ mbe pye wa ye ni ki ni. 3 Wi yaa kari saraga wɔfɔ ŋa wi yɛn tunŋgo ki na ki sanga wi ni wi kɔrɔgɔ, mbe saa pye fɔ: ‹Mi yɛn naga yuun nala Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na, fɔ tara nda làa yɔn fɔlɔ kɔn we tɛlɛye pe yeri ma wugu pe kan mberi kan we yeri, mì ye laga ti ni.› 4 Saraga wɔfɔ wi yaa ki kanja pige ki shɔ wi kɛɛ mbe saga tɛgɛ wa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li saraga wɔsaga ki yɛgɛ. 5 Kona ki lerefɔ wi yaa sɛnrɛ ti lɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, wi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ mbe yo fɔ: ‹Na tɛlɛ wìla pye Aramu tara fɛnnɛ woo; wìla pye yanrifɔ. Wìla kari ma saa cɛn wa Ezhipiti tara, leele mbele pàa pinlɛ wi ni pe sila lɛgɛ. A pè si kaa lɛgɛ ma pye cɛnlɛ gbenɛ na li yɛn fanŋga ni. 6 Ɛɛn fɔ, Ezhipiti tara fɛnnɛ pàa pye na we jɔlɔ, na we tege, ma we le kulowo tunndo ŋgbanra ŋgbanra ni. 7 Kì pye ma, a wè si gbele ma Yawe Yɛnŋɛlɛ, we tɛlɛye Yɛnŋɛlɛ li yeri li we saga. Làa we gbeere ti logo ma we fyɔnwɔ, naa we tere konaa we jɔlɔgɔ ki yan. 8 A lì si we yirige wa Ezhipiti tara li fanŋga ki ni; làa kafɔnŋgɔlɔ naa kagbɔgɔlɔ pye ma fyɛrɛ gbɔrɔ wa Ezhipiti tara fɛnnɛ pe na. 9 Kona, a lì si pan we ni fɔ lagamɛ, ma pan maga tara nda ti kan we yeri waga, to nda ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ni fɔ na fuun. 10 Ki kala na, wele, Yawe Yɛnŋɛlɛ, tara nda mà kan na yeri, mi yɛn na paan yiŋgɔ ti yarilire fɔnndɔ koŋgbannda ti ni ma kan.›
«Kona, lerefɔ wi yaa kanja pige ki tɛgɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, wi Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, mbe fɔli li yɛgɛ sɔgɔwɔ mbeli gbɔgɔ. 11 Ko puŋgo na, ye yaa la yɔgɔri yoro naa Levi setirige piile pe ni, naa nambanmbala mbele pe yɛn ma cɛn wa ye sɔgɔwɔ pe ni, yarijɛndɛ nda fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ lì kan mboro naa ma go woolo ye yeri ti kala na.
Yaga ŋa wi yaa la woo yɛlɛ taanrindaanri pyew
12 «Yɛlɛ taanrindaanri pyew, taanri wolo li yaa pye yaga wɔyɛlɛ. Ki yɛlɛ li ni, yaara nda fuun mà ta, na maga ti yaga wi wɔ sanga ŋa ni, maa kan Levi setirige piile, naa nambanmbala, naa pijiriwele, konaa naŋgunjaala pe yeri, jaŋgo pe yaakara ta paa kaa paa tinni wa ma ca. 13 Kona ma yaa ki sɛnrɛ nda ti yo Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na fɔ: ‹Yaraga ŋga fuun mì tɛgɛ ki yɛ ma kan, mii ka kpɛ yaga wa na go. Mì ti ni fuun ti kan Levi setirige piile, naa nambanmbala, naa pijiriwele konaa naŋgunjaala pe yeri, ma yala ŋga mà yo na kan ki ni. Mi sɔɔn kondɛgɛŋgɛlɛ la jɔgɔ, mii si la yigi sambalawa ni. 14 Mi sila ki yaga wa li na lere wa kunwɔ nɔgɔ. Mi sila yaraga kpɛ wɔ wa wi ni sanga ŋa ni mi yɛn fyɔngɔ ni. Mi sila yaraga ka wɔ wa wi ni mboo pye saraga gboo kala na. Mì Yawe Yɛnŋɛlɛ, na Yɛnŋɛlɛ li sɛnrɛ ti logo, ma tanga ma yala li ŋgasegele ke ni. 15 Ki kala na, mbɔɔn ta wa ma cɛnsaga kpoyi ki ni, wa yɛnŋɛlɛ na, wele laga tara, ma duwaw ma woolo pe na, Izirayɛli woolo wele, konaa tara nda mà kan we yeri ti na, paa yɛgɛ ŋga na màa ki yɔn fɔlɔ kɔn ma wugu we tɛlɛye pe kan we, to nda ti yɛn ma yin nɔnɔ naa sɛnrɛgɛ ni fɔ na fuun.›
Izirayɛli woolo pe yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ li woolo
16 «Nala Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn naga yuun ye kan fɔ yaa tanri li kondɛgɛŋgɛlɛ naa li kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ke na. Ye ke yigi yaa tanri ke na ye kotogo ki ni fuun konaa ye nawa pi ni fuun ni. 17 Nala yège yo maga filige Yawe Yɛnŋɛlɛ li kanŋgɔlɔ ma yo li yɛn ye Yɛnŋɛlɛ, fɔ ye yaa la tanri li koŋgolo ŋgele lì naga ye na ke na, mbaa tanri li kondɛgɛŋgɛlɛ naa li kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ konaa li ŋgasegele ke na, mbaa nuru li yeri. 18 Nala Yawe Yɛnŋɛlɛ lìgi yo maga filige ye kan fɔ ye yaa pye li woolo, mbele pe kala li yɛn ma gbɔgɔ li yeri, a paa tanri li ŋgasegele ke ni fuun ke na, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo ye kan we. 19 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn na jaa mbe ye yirige mbe wɛ cɛngɛlɛ ŋgele fuun lì da ke na, mbe ti ye gbɔgɔwɔ ta, naa mɛgbɔgɔ ni konaa paa ye jate. Laa jaa ye pye cɛnlɛ na li yɛn kpoyi paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo we.»