Tasaga ŋga ki daga mbe kan Levi setirige piile pe yeri
18
1 «Levi setirige piile mbele saraga wɔfɛnnɛ, poro naa Levi cɛnlɛ woolo sanmbala pe ni, pe se ka tasaga nakoma kɔrɔgɔ ta wa tara ti ni paa Izirayɛli woolo sanmbala pe yɛn. Saara sogoworo nda pe yaa la woo Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri, to naa yarijɛndɛ sannda nda ti yɛn li woro, to ti yaa pye pe yaakara re. 2 Pe se ka tara ta kɔrɔgɔ wa pe sefɛnnɛ pe sɔgɔwɔ. Yawe Yɛnŋɛlɛ li tunŋgo ko ki yaa pye pe kɔrɔgɔ ye, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo pe kan we.
3 «Izirayɛli woolo pe yaa la nɛrɛ nakoma simbaala nakoma sikaala mbele woo saraga, nda ti yaa pye saraga wɔfɛnnɛ pe tasaga mbe yiri wa ti ni, tori nda: Pɔgɔ, naa tugbila konaa fuŋgbogo ki ni. 4 Ye yarilire fɔnndɔ koŋgbannda, naa ye duvɛn fɔnŋɔ, naa ye sinmɛ, konaa ye simbasire koŋgbannda nda ye ma kɔn, ye yaa ti kan pe yeri fun; 5 katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì Levi naa wi setirige piile pe wɔ Izirayɛli cɛngɛlɛ sanŋgala ke sɔgɔwɔ, jaŋgo paa tunŋgo piin li mɛgɛ na wa li cɛnsaga paraga go ki ni sanga pyew.
6 «Na ki la ka pye Levi setirige pyɔ wa na wi yiri Izirayɛli ca ka ni mbe kari sa cɛn wa laga ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka wɔ ki ni, 7 wi mbe ya mbaa wi tunŋgo ki piin wa ki laga ki ni Yawe Yɛnŋɛlɛ, wi Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ na paa Levi setirige piile sanmbala mbele pe yɛn wa cɛnsaga paraga go ki ni pe yɛn. 8 Sanmbala pe yɛn na yaakara nda si taa, to nuŋgba to ti daga mbaa kaan wi yeri fun. To yaa pye ti yɛ kɔrɔgɔ ŋga wì li wa wi sege ki ni ma yarijɛndɛ nda pɛrɛ ti penjara ti ni.
Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ jɛmbɛlɛ naa Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɛnnɛ yagboyoolo
9 «Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn na tara nda kaan ye yeri, na yaga ka sa ye wa ti ni sanga ŋa ni, leele mbele pe yɛn ma cɛn wa ti ni pe yɛn na katijangara nda piin, ye se kaa ti fɔrɔgi mbaa ti piin. 10 Lere ŋa wi maa pinambyɔ nakoma wi sumborombyɔ wɔ saraga mboo sogo, wa kpɛ si daga mbe pye wa ye sɔgɔwɔ, nakoma tarabu gbɔnfɔ, nakoma jɛlɛfɔ, nakoma leele go welefɔ, nakoma lekaa; 11 nakoma yariwara wafɔ, nakoma gboshugulo fɔ naa kajɛnmɛ pyefɔ, nakoma kuulo yewefɔ. 12 Katugu mbele pe maa ki kapyere ti piin pe yɛn katijangara pyefɛnnɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na. Ko katijangara to kala na, na yaga ka sa ye tara ti ni, wi yaa leele mbele pe yɛn ma cɛn wa pe purɔ mbe pe yirige wa ye yɛgɛ. 13 Ɛɛn fɔ, yoro wo na, ye daga mbe pye jɛrɛgisaga fu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li kanŋgɔlɔ.
14 «Cɛngɛlɛ ŋgele ye yaa sa purɔ mbe yirige, ke maa nuru mbele pe maa kajɛnmɛ piin poro naa jɛlɛfɛnnɛ pe yeri. Ɛɛn fɔ, yoro wo na, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lii yɛnlɛ yaa ki kapyere cɛnlɛ li piin. 15 Li yaa ka Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wa yirige ye kan paa na yɛn, wa ye ni, mbe yiri wa ye woolo pe sɔgɔwɔ; yaa nuru wi yeri. 16 Ko yaa pye mbe yala ŋga yàa yɛnri Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yeri ki ni, pilige ŋga ni yàa gbogolo wa Horɛbu yanwiga ki nɔgɔ we. Yàa yo fɔ: ‹We woro na jaa mbe Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li magala li logo. We woro na jaa mbege kasɔn gbɔgɔ ki yan naa. We woro na jaa mbe ku.› 17 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì silan pye fɔ: ‹Mì yɛnlɛ ŋga paa yuun ki na.› 18 Mi yaa na yɔn sɛnrɛ yofɔ wa yirige paa ma yɛn wi yaa pye pe sefɛnnɛ wo wa, mi yaa na sɛnrɛ ti le wi yɔn; ŋga fuun mi yaa yo wi kan, wi yaa laga yuun pe kan. 19 Sɛnrɛ nda wi yaa yo na mɛgɛ ni, na lere wa ka je mbe yo wi seri logo, mi jate mi yaa ki fɔ wi yewe ki wogo ki ni. 20 Ɛɛn fɔ, Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ na wa kaa yɛɛ gbɔgɔ mbe sɛnrɛ ta yo na mɛgɛ na, nda mi si le wi yɔn, nakoma mbaa para yarisunndo ta mɛgɛ na, wi daga poo gbo.
21 «Kana ye yaa kaa ye yɛɛ yewe mbaa yuun fɔ: ‹Sɛnrɛ nda ti woro Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɔn sɛnrɛ, we yaa to jɛn mɛlɛ?› 22 Ye daga mbege jɛn fɔ na Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wa ka sɛnrɛ ta yo Yawe Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ na, na ki kala lii li yɛɛ yɔn fili, kona Yawe Yɛnŋɛlɛ lo ma ligi sɛnrɛ ti yo. Ɛɛn fɔ, ko Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ wo wuu yɛɛ gbɔgɔ maga sɛnrɛ ti yo. Yaga ka fyɛ wi yɛgɛ.