Ŋga Izirayɛli woolo pe sila daga mbaa piin kunwɔ gbelege na
14
1 «Ye yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li piile. Ki kala na, yaga ka ye witire lara ta kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ, nakoma mbe ye walɛrɛ sire ti kulu mbege naga fɔ yaa kunwɔ gbele. 2 Katugu ye yɛn cɛnlɛ na li yɛn kpoyi Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li kan. A lì ye wɔ cɛngɛlɛ sanŋgala ŋgele fuun ke yɛn laga tara na ke sɔgɔwɔ, jaŋgo ye pye li woolo mbele pe kala li yɛn ma gbɔgɔ li yeri jɛŋgɛ.
Fyɔngɔ yaara naa fyɔngɔ fu yaara
3 «Yaraga ŋga fuun ki yɛn fyɔngɔ ni yaga ka ka ka. 4 Yaayoro naa woŋgaala mbele ye mbe ya mbaa kaa pe mbele: Nɛgɛ, naa sumbyɔ, naa sugbɔ, 5 naa wolowo, naa lufaa, naa sawɔɔ, naa gbɔlɔ, naa woŋgoli, naa likatɔlɔ, 6 konaa mbele fuun pe yenjoro ti yɛn ma wali pe na shyɛn, pe ma sila yaakara nda pè ka ti sɔngɔrɔ nari sanga pe ni. 7 Ɛɛn fɔ, mbele pe yenjoro ti yɛn ma wali pe na shyɛn ko cɛ, nakoma mbele pe maa yaakara nda pè ka ti sɔngɔrɔ nari sanga ko cɛ, yaga kaa pe kaa. Ki pye ma, yaga kaa yɔngɔmɛ, naa polo konaa woŋgbɔ dama pe kaa; katugu pe maa yaakara nda pè ka ti sɔngɔrɔ nari sanga. Ɛɛn fɔ, pe yenjoro ti si woro ma wali pe na shyɛn. Yaa pe jate fyɔngɔ ni. 8 Yaga kaa cɛlɛ wi kaa, katugu wi yenjoro ti yɛn ma wali wi na shyɛn, ɛɛn fɔ, wila ya mbe yaakara nda wì ka ti sɔngɔrɔ mbaa ti sanga. Yaa wi jate fyɔngɔ ni. Yaga kaa kara ta ka, yaga si ka jiri wi kugo na.
9 «Tɔnmɔ yaara ti ni, nda fuun ye mbe ya mbaa kaa tori nda yɛɛn: Nda fuun wuuro yɛn ti kanŋgara ti na paa kanwira yɛn konaa ma pye kɔɔrɔ ni. 10 Ɛɛn fɔ, nda fuun wuuro woro ti kanŋgara ti na paa kanwira yɛn konaa kɔɔrɔ woro ti na, ye saa ti kaa; ye yaa lari jate fyɔngɔ ni.
11 «Sannjɛrɛ nda fuun ti yɛn fyɔngɔ fu, ye mbe ya mbaa ti kaa. 12 Sannjɛrɛ nda yee daga mbaa kaa ti mɛrɛ ti nda: Yɔn, naa pɛtɛ, naa yɔn ŋa wi ma pye wa kɔgɔje wi ni, 13 naa kagbɔŋgɔ, naa tufara konaa duwaye pe cɛnlɛ li ni fuun, 14 naa kaankaanye pe cɛnlɛ li ni fuun, 15 naa kɔnrɔsogolo, naa kuwege, naa kuwefige konaa gbinlɛlɛ pe cɛnlɛ li ni fuun, 16 naa kuwegbɔgɔ, naa gbinŋgbin, naa laŋgolo, 17 naa lɔgɔ sumbyɔ, naa tɔnmɔ sannjɛgɛ, naa kara kasannjɛgɛ, 18 naa jagapan, naa gɔgɔ ki cɛnlɛ li ni fuun, naa sannjɛgɛ ŋga pe yinri hupi konaa ndirige.
19 «Yaawere nda fuun ti maa yinrigi sire na, yaa ti jate fyɔngɔ ni, yaga kaa ti kaa. 20 Ɛɛn fɔ, nda ti maa yinrigi sire na ma pye fyɔngɔ fu, ye mbe ya mbaa to kaa. 21 Yaga ka yarikugo ka kara ka. Ye mbe ya mberi kan nambannjɛɛnlɛ mbele wa ye ni pe yeri peri ka, nakoma mberi pɛrɛ tara ta yɛgɛ woolo yeri; katugu yoro wo na, ye yɛn leele mbele pe yɛn ma tɛgɛ pe yɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li kan. Yaga ka sikapige ka sɔgɔ wa ki nɔ yinriwɛ pi ni.
Ŋgasele na lì tɛgɛ yaga wɔmɔ pi wogo na
22 «Yɛlɛ pyew, yaara nda fuun ye yaa la taa wa ye kɛɛrɛ ti ni, yaa ti ni fuun ti yaga wi woo. 23 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa laga ŋga wɔ mbaa li yɛɛ nari wa, pa ye yaa ka saa ye yarilire, naa ye duvɛn fɔnŋɔ, naa ye sinmɛ yaga yaara ti kaa wa, mbe pinlɛ ye nɛrɛ ŋgbeleye, naa ye simbaala konaa ye sikaala ŋgbeleye yi pinambire koŋgbannda ti ni. Ye yaa laga piin ma, mbaa ki fɔrɔgi la fyɛ sanga pyew Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ. 24 Na Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ liga ka duwaw ma na sanga ŋa ni, laga ŋga li yaa ka wɔ mbaa li yɛɛ nari wa, na kiga pye mbe lali ma ni, mbege kan ma se ya mbɔɔn yaga wi lɛ mbe kari wi ni wa, 25 pa kona, mɔɔ yaga wi pɛrɛ, maga penjara ti lɛ ma pan ti ni wa laga ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yaa ka wɔ ki ni. 26 Na maga ka gbɔn wa, yaraga ŋga fuun kɔɔn ndanla, nɛgɛ yi o, sumbyɔ wi o, duvɛn wi o, nakoma sinmɛ wɛlɛwɛ pa yɛgɛ wi o, ko kɔrɔ wo yɛn yaraga ŋga fuun la ka pye ma na, maga lɔ ki penjara ti ni. Mboro naa ma go woolo pe ni yege ka wa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, yaa yɔgɔri. 27 Ki sanga wi ni, yaga ka fɛgɛ Levi setirige piile mbele pe yaa ka pye mbe cɛn wa ye cara ti ni pe na, katugu poro si laga ta, tara si kan pe yeri kɔrɔgɔ paa ye yɛn.
28 «Yɛlɛ taanrindaanri pyew, ye yaa la ye kɛrɛ yaara ti yaga wi woo yɛlɛ taanri wolo li ni, mbaa wi gbogolo wa ye cara ti ni. 29 Ki ka pye ma, Levi setirige piile, poro mbele pee laga ta, tara si kan pe yeri kɔrɔgɔ paa ye yɛn, poro naa nambannjɛɛnlɛ pe ni, naa pijiriwele konaa naŋgunjaala pe ni, poro mbele pe yɛn ma cɛn wa ye cara ti ni, pe yaa pan mbe ka mbe tin. Pa kona Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa duwaw ye na ye kɛɛ tunndo ti ni fuun ni.