YAWE YƐNŊƐLƐ LI LASIRI KOŊGOLO
12–26
Yɛnŋɛlɛ li gbɔgɔsaga ki yaa pye nuŋgba wa tara ti ni
12
1 «Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye tɛlɛye pe Yɛnŋɛlɛ le, li yɛn na tara nda kaan ye yeri ti pye ye woro, ŋgasegele naa kondɛgɛŋgɛlɛ ŋgele ye yaa yigi jɛŋgɛ mbaa tanri ke na, ye yinwege piliye yi ni fuun yi ni wa ti ni, koro wɛlɛ yɛɛn.
2 «Cɛngɛlɛ ŋgele ye yaa ka ke tara ti shɔ mberi ta, ke maa ke yarisunndo ti gbogo lara nda na, wa yanwira nda ti yagara ti go na, naa wa tinndiye pe na, konaa wa tire nda fuun ti yɛn tipiire ti nɔgɔ, ye ti ni fuun ti jɔgɔ pew. 3 Ye yaa ka pe saara wɔsara ti jaanri, mbe sinndɛɛrɛ nda pè yerege na sunnu ti na ti gbɔn mberi yaari, mbe tiyagala ŋgele pe maa sunnu ke na ke sogo; yaara yanlɛrɛ nda pè tɛ mari pye yarisunndo, yeri kɔɔnlɔ kɔɔnlɔ. Ye pe mɛgɛ ki kɔ yege wɔ wa ki lara ti ni.
4 «Yaga kaa ki cɛngɛlɛ ke kapyere ti fɔrɔgi mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li gbogo. 5 Ɛɛn fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ le, li yaa ka laga ka wɔ wa ye cɛngɛlɛ ke ni fuun ke tara ti sɔgɔwɔ, mbe pye wa ki ni mbege pye li cɛnsaga; ko laga ko nuŋgba ye yaa kaa kee wa saa li gbogo. 6 Pa ye yaa kaa kee wa ye saara sogoworo ti ni, naa ye nayinmɛ saara ti ni, naa ye yaga wi ni, naa yarikanra nda ye ma lagala ye yaritara ti na ti ni, naa saara nda ye ma wɔ mbe yɔn fɔlɔ tɔn ti ni, naa ye nayinmɛ yarikanra ti ni, naa ye nɛrɛ, naa ye simbaala konaa ye sikaala pe pinambire koŋgbannda ti ni. 7 Yoro naa ye go woolo pe ni, pa ye yaa kaa ye saraga yaakara ti kaa wa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ. Lì duwaw ye na ye kɛɛ tunndo nda ni, ye yaa kaa yɔgɔri ti ni fuun ti wogo ki na, wa ki laga ki ni fun.
8 «We yɛn naga piin lagamɛ yɛgɛ ŋga na nala, ŋga ka ŋa ndanla ko ki fɔ wi ma pye, ye se ka saa we Fɔ wi gbogo ma, 9 katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa tara nda kan ye yeri kɔrɔgɔ, ye fa ye wa ti ni gbɛn mbaa ye yinwege ki piin yɛyinŋge na. 10 Ɛɛn fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn na tara nda kaan ye yeri kɔrɔgɔ, ye yaa Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe sa cɛn wa ti ni. Li yaa ye shɔ ye juguye mbele fuun pe yɛn ma ye maga pe kɛɛ, mbe ti ye cɛn yɛyinŋge na pɔw wa tara ti ni. 11 Kona Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa laga ŋga wɔ mbe pye wa ki ni, ye yaa kaa paan wa yaara nda mi yɛn nari sɛnrɛ yuun ye kan ti ni. To ti yɛn ye saara sogoworo, naa ye nayinmɛ saara, naa ye yaga, naa yarikanra nda ye ma lagala ye yaritara ti na, konaa yarijɛndɛ nda fuun ye yaa wɔ saraga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri mbe yɔn fɔlɔ tɔn. 12 Ye yaa kaa yɔgɔri Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, yoro naa ye pinambiile, naa ye sumborombiile naa ye kulonambala, naa ye kulojaala konaa Levi setirige piile mbele pe yaa ka pye mbe cɛn wa ye cara ti ni pe ni, katugu poro si laga ta, tara si kan pe yeri kɔrɔgɔ paa ye yɛn.
13 «Ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn, yaga laga o laga ŋga yan, yaga kaa ye saara sogoworo ti woo wa ki na. 14 Ɛɛn fɔ, laga ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa wɔ wa ye cɛngɛlɛ la nuŋgba ni, yaa ye saara sogoworo ti woo wa ki laga ki ni, yaa tanri ŋgasegele ŋgele fuun mì yo ye kan ke na.
15 «Konaa ki ni fuun, na ki ka ye ndanla sanga ŋa ni, ye mbe ya yaayoro ta gbo mberi ka wa ye cara ti ni fuun ti ni, mbe yala duwaw ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa tirige ye na wi ni. Lere ŋa ka pye fyɔngɔ fu konaa lere ŋa ka pye fyɔngɔ ni, pe mbe ya mbege kara ta ka paa yɛgɛ ŋga na pe ma ya na lufaa naa wolowo kara ti kaa we. 16 Ɛɛn fɔ, ye se ka ti kasanwa pa ka, ye yaa pi wo tara paa tɔnmɔ yɛn.
17 «Ye kɛrɛ yarilire, naa ye duvɛn konaa ye sinmɛ pi ni, yee daga mbaa ti yaga wi nii wa ye cara ti ni, konaa ye nɛrɛ, naa ye simbaala naa ye sikaala pe pinambire koŋgbannda ti ni, naa saara nda ye ma wɔ ma yɔn fɔlɔ tɔn ti ni, naa ye nayinmɛ yarikanra ti ni konaa yarikanra nda ye ma lagala ye kɛɛ yaara ti na ti ni. 18 Ɛɛn fɔ, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa laga ŋga wɔ, pa ye yaa kaa ki yaara ti kaa wa ki laga ki na li yɛgɛ sɔgɔwɔ, yoro naa ye pinambiile, naa ye sumborombiile, naa ye kulonambala, naa ye kulojaala konaa Levi setirige piile mbele pe yaa ka pye mbe cɛn wa ye cara ti ni pe ni. Ye yaa kaa yɔgɔri Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ ye kɛɛ yaara nda fuun yè ta ti kala na. 19 Yaga cɛn mbe mɔ yɛgɛ o yɛgɛ wa ye tara, ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn, yaga ka fɛgɛ Levi setirige piile pe na.
20 «Na Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ liga ka ye tara ti gbɔgɔ sanga ŋa ni paa yɛgɛ ŋga na làa ki yɔn fɔlɔ kɔn ye yeri, na kara la ka ye yigi, ye mbe ya mbe nda fuun ti ye ndanla ta ka. 21 Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yaa ka laga ŋga wɔ mbe pye wa ye ni, na ki ka ka lali yoro mbele ni, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa ka nɛrɛ naa simbaala, konaa sikaala mbele kan ye yeri, ye mbe ya mbege yaayogo ka gbo mbege ka wa laga ŋga ye yaa ka pye mbe cɛn, paa yɛgɛ ŋga na ki ye ndanla, mbe yala sɛnrɛ nda mì yo ma ye kan ti ni. 22 Ye yaa ki kara ti ka paa yɛgɛ ŋga na ye maa lufaa naa wolowo kara ti kaa we; lere ŋa wi yɛn fyɔngɔ fu, konaa lere ŋa wi yɛn fyɔngɔ ni, pe mbe ya pinlɛ mbege kara ti ka. 23 Ɛɛn fɔ, ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn jɛŋgɛ, yaga ka ki kasanwa pa ka, katugu pa yinwege ki yɛn wa kasanwa pi ni. Ki kala na, yaga ka kara ta ka mbe pinlɛ ti yinwege ki ni, (ko kɔrɔ wo yɛn ti kasanwa we). 24 Yaga ka kasanwa ka fyew, ɛɛn fɔ, yoo wo tara paa tɔnmɔ yɛn. 25 Ye se ka pa ka jaŋgo yoro naa ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe ni, ye pye fɛrɛwɛ na, katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn na ŋga jate sinŋge yè tanga ma yala ki ni.
26 «Ɛɛn fɔ, ye yaayoro nda yè tɛgɛ ti yɛ Yɛnŋɛlɛ kan konaa nda ye ma wɔ mbe yɔn fɔlɔ tɔn, ye yaa kari ti ni wa laga ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì wɔ ki ni. 27 Ye saara sogoworo ti kara to naa ti kasanwa pi ni, ye yaa ti wɔ saraga wa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li saraga wɔsaga ki na. Ye saara sannda to na, ye yaa ti kasanwa po wo wa li saraga wɔsaga ki na, ɛɛn fɔ ti kara to na, ye mbe ya mbe to ka.
28 «Kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ŋgele fuun mi yɛn na yuun ye kan, ye ke lɛ yaa tanri ke na; pa kona ye yaa pye fɛrɛwɛ na sanga pyew, yoro naa ye setirige piile mbele pe yaa ka yiri puŋgo na pe ni; katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li yɛn na ŋga jate sinŋge yè tanga ma yala ki ni.
Yaa ye yɛɛ kɔrɔsi yarisunndo ti ni
Yaga kaa Kana tara fɛnnɛ pe fɔrɔgi
29 «Cɛngɛlɛ ŋgele ye yaa sa ke tara ti shɔ mberi ta, na Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ liga ka ke tɔngɔ mbe ke kɔ wa ye yɛgɛ sanga ŋa ni, na yaga ke purɔ mbe cɛn wa ke tara ti ni, 30 ye ye yɛɛ yingiwɛ jɛn jɛŋgɛ, yaga kaa ki leele pe fɔrɔgi, pe fɔrɔgɔmɔ pi pye paa pɛnɛ yɛn mbe ye yigi pe tɔngɔŋgɔlɔ. Yaga ka gbogolo pe ni pe yarisunndo ti na. Pàa pye nari gbogo yɛgɛ ŋga na mbaa ki yewe mbege jɛn, mbaa ki pyelɔmɔ nuŋgba pi piin. 31 Yaga kaa pe fɔrɔgi mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ li gbogo; katugu kagala ŋgele fuun ki cɛngɛlɛ kàa pye na piin na ke yarisunndo ti gbogo, ke yɛn ma tijanga Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ na mali mbɛn. Pe yɛrɛ la pye na pe pinambiile naa pe sumborombiile pe woo saraga na pe sori pe yarisunndo ti kan.