Yɛnŋɛlɛ làa Izirayɛli woolo pe koro wa gbinri wi ni
8
1 «Ŋgasegele ŋgele fuun mila yuun ye kan nala, ye ke lɛ yaa tanri ke na, jaŋgo ye koro yinwege na, ye se ye lɛgɛ, konaa tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ làa wugu mberi kan ye tɛlɛye pe yeri, ye ye wa ti ni yeri shɔ yeri ta.
2 «Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ lɔ̀ɔn yɛgɛ sin, a mà toro konɔ na ni wa gbinri wi ni yɛlɛ nafa shyɛn ni, maa nawa tuun li ni fuun li na. Làa ko pye, mbe ti ma fyɔnwɔ pi jɛn konaa mbɔɔn wa mbe wele; jaŋgo mbege jɛn na kaa pye ma mbe yɛnlɛ mbaa tanri li ŋgasegele ke na nakoma ma se yɛnlɛ mbaa tanri ke na. 3 Làa fyɔnwɔ wa ma na, ma ti a fuŋgo kɔ̀ɔn gbɔn. Kona, a lì si yaakara nda pe yinri manɛ ti kan ma yeri, to nda ma sila ti jɛn we; ma tɛlɛye fun pe sila ti jɛn. Làa ko pye ma, mbege naga ma na fɔ yaakara to cɛ ma ti ma sɛnwee wi baro. Ɛɛn fɔ, sɛnrɛ nda fuun Yawe Yɛnŋɛlɛ li maa yuun to ti mbe ya mboo baro. 4 Ki yɛgɛlɛ nafa shyɛn ke ni, ma yaripɔrɔ ti sila lɛ mbe kɔɔnlɔ ma yɔlɔgɔ, ma tɔɔrɔ ti sila si tinndi ma na. 5 Ma daga mbege jɛn fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yɛn nɔɔ koro paa yɛgɛ ŋga na tofɔ maa wi pinambyɔ koro we.
6 «Ki kala na, ma Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li ŋgasegele ke yigi jɛŋgɛ maa tanri li kondɛgɛŋgɛlɛ ke na, maa fyɛ li yɛgɛ. 7 Katugu Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yaa ti ye ye tara tiyɔnrɔ ta ni. Laforo naa puluyo lɛgɛrɛ yɛn wa ti ni, konaa tara ti nɔgɔna tɔnmɔ ni, mba pi maa janri na yinrigi na fuun wa gbunlundɛrɛ to naa yanwira ti na. 8 Yarilire bile naa ɔrizhi to tara ri, naa ɛrɛzɛn tiire ni, naa figiye tire ni, naa girenadi tire ni, naa oliviye tire nda ti maa sinmɛ kaan konaa sɛnrɛgɛ tara ri. 9 Ma yaa kaa yaakara lɛgɛrɛ taa wa ki tara ti ni; yaraga ka kpɛ se kɔɔn la wa. Wa ki tara ti ni, tugurɔn yaa la taa wa waara ti ni; Ma yaa la tuguyɛnrɛ woo wa yanwira ti ni. 10 Na maga ki yarijɛndɛ ti ta mbaa nii mbaa tinni sanga ŋa ni, maa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li sɔnni, tara jɛndɛ nda li yaa kan ma yeri ti kala na.
11 «Mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn maga ka fɛgɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li na. Li ŋgasegele naa li kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ konaa li kondɛgɛŋgɛlɛ ŋgele mila yuun ma kan nala, maga ka je ke yingiwɛ pi na. 12 Na maga li mbe tin, mbe yinrɛ tiyɔnrɔ kankan mbe cɛn wa ti ni sanga ŋa ni, 13 na ma nɛrɛ naa ma simbaala konaa ma sikaala paga ka se mbe lɛgɛ, ma penjara naa ma tɛ wi ni tiga ka lɛgɛ, na ma kɛɛ yaara ti ni fuun tiga ka lɛgɛ sanga ŋa ni, 14 mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn, maga kaa ma yɛɛ gbogo mbe fɛgɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li na. Lo na lɔ̀ɔn yirige wa Ezhipiti tara ti ni, to nda màa pye wa ti ni kulo we. 15 Lo làa ma yɛgɛ sin ma toro ma ni wa ki gbinri gbɔlɔ ŋa wi yɛn fyɛrɛ ni wi ni; wo ŋa wi yɛn ma yin wɔɔrɔ nda ti yɛn shɔnrɔ ni to naa naala ni, konaa lawara ni, ma pye tɔnmɔ fu. Làa ti a tɔnmɔ janri ma yiri ma kan wa walaga ŋga kì sheli ma wɛ ti ni fuun na ki ni. 16 Wa ki gbinri nuŋgba wi ni, làa pye na manɛ wi kaan ye yeri yaakara; ma tɛlɛye pe sila wi jɛn. Làa ko ki ni fuun ko pye ma, ma ta ma fyɔnwɔ pi jɛn konaa mbɔɔn wa mbe wele, ko puŋgo na mbe si kajɛŋgɛ pye ma kan. 17 Ki kala na, mɔɔ yɛɛ yingiwɛ jɛn, maga ka yo fɔ ki yarijɛndɛ nda ti ni fuun mari ta ma yɛɛra fanŋga naa ma yawa po ni. 18 Maa nawa tuun ki na fɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lo lì fanŋga kan ma yeri, a mà yarijɛndɛ ta. Li yɛn naga piin ma nala, jaŋgo làa wugu ma yɔn finliwɛ mba le ma tɛlɛye pe ni, ligi wogo ki pye ligi yɔn fili ma kan.
19 «Na maga fɛgɛ Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li na, mbaa yarisunndo ta yɛgɛ gbogo, mbaa tunŋgo piin ti kan konaa mbaa fɔli ti yɛgɛ sɔgɔwɔ, mi yaa ki yo mbege filige ma kan nala, fɔ ma yaa kɔ mbe wɔ wa pew. 20 Pa ma yaa kɔ mbe wɔ wa paa cɛngɛlɛ ŋgele Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li yaa tɔngɔ wa ye yɛgɛ ke yɛn, katugu yee logo li yeri.