Ŋgasegele kɛ ŋgele Yɛnŋɛlɛ làa kan
5
1 Moyisi wìla Izirayɛli woolo pe ni fuun pe yeri ma pe pye fɔ: «Izirayɛli woolo, ŋgasegele naa kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ŋgele mi yɛn na yuun ye kan nala, ye ke logo; yaa ke fɔrɔgi, ye ke lɛ yaa tanri ke na. 2 Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ làa yɔn finliwɛ le we ni wa Horɛbu yanwiga ki na. 3 Yawe Yɛnŋɛlɛ li sila ki yɔn finliwɛ pi le we teele poro cɛ ni, ɛɛn fɔ, lùu le woro mbele fuun we yɛn yinwege na laga nala we ni. 4 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para ye ni gbɔgɔyi wa kasɔn ki nandogomɔ, wa yanwiga ki na. 5 Ki sanga wi ni, mìla pye ma yere yoro naa Yawe Yɛnŋɛlɛ li ni ye sɔgɔwɔ, nali sɛnrɛ ti yuun ye kan; katugu yàa pye na fyɛ ki kasɔn ki na, ye sila lugu wa yanwiga ki na. Sɛnrɛ nda làa yo ti nda:
6 «Muwi mi yɛn Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, mɔ̀ɔ yirige mɔɔ wɔ wa Ezhipiti tara, to nda màa pye wa ti ni kulo we.
7 «Maga ka yarisunndo ta yɛgɛ gbɔgɔ mi puŋgo na.
8 «Maga ka yarisunŋgo ka tɛ ma yɛɛ kan. Maga si ka yaraga ka yanlɛɛ gbegele ma yɛɛ kan ki yiri yaara nda wa naayeri, wa yɛnŋɛlɛ na ka kɔrɔgɔ, nakoma nda laga tara na ka kɔrɔgɔ, nakosima nda wa tɔnmɔ pi ni, wa tara ti nɔgɔ ka kɔrɔgɔ. 9 Maga ka fɔli ki yarisunndo ti yɛgɛ sɔgɔwɔ, maga si kari gbɔgɔ, katugu mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, mi yɛn Yɛnŋɛlɛ na laa li yenjɔ wi yaga. Teele mbele mi yɛn ma pe mbɛn, mi ma pe kapege ki fɔgɔ tɔn pe piile pe na fɔ sa gbɔn pe setirige piile pe yirisaga taanri wogo naa tijɛrɛ wogo ki na. 10 Ɛɛn fɔ, mbele mi yɛn ma pe ndanla, a paa tanri na ŋgasegele ke na, mi maa kajɛŋgɛ piin pe setirige piile pe yirisaga lɛgɛrɛ woolo kan.
11 «Maga kaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ li mɛgɛ ki yinri waga, katugu lere ŋa wi maa mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na mɛgɛ ki yinri waga, mi se kaa yaga mbajɔlɔwɔ.
12 «Maa nawa tuun cɛnpilige ki na maga tɛgɛ ki yɛ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan, paa yɛgɛ ŋga na mìla ki yo ma kan we. 13 Ma yaa la tunŋgo piin piliye kɔgɔlɔni ni, mbaa tunndo nda fuun ma yaa la piin ti piin. 14 Ɛɛn fɔ, pilige kɔlɔshyɛn wogo ko ki yɛn cɛnpilige ye, maga tɛgɛ ki yɛ mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, na kan. Maga ka tunŋgo pye ki pilige ki ni, mboro naa ma pinambyɔ, naa ma sumborombyɔ, naa ma kulonaŋa, naa ma kulojɔ, naa ma nɛgɛ, naa ma sofile, naa ma yaayoro sannda ti ni, naa nambanŋa ŋa wi yɛn ma cɛn wa ma yeri wi ni, jaŋgo ma kulonaŋa wo nɔɔ kulojɔ wi ni pe ta pe wogo paa ma yɛn. 15 Maa nawa tuun ki na fɔ màa pye kulo wa Ezhipiti tara. Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ mì pan mɔɔ yirige wa ti ni na yawa pi ni. Ko kala ki ti mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, mìgi yo maga ŋgban ma ni ma yo maa cɛnpilige ki cɛɛn.
16 «Ta ma to naa ma nɔ pe gbogo paa yɛgɛ ŋga na mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, mìgi yo ma kan we; jaŋgo mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, tara nda mi yɛn na kaan ma yeri, ma yinwetɔnlɔgɔ naa yɛyinŋge ta wa ti ni.
17 «Maga ka lere gbo.
18 «Maga ka jataga pye.
19 «Maga ka yu.
20 «Maga ka yagbolo sɛrɛya yo mbe taga ma lewee yɛnlɛ na.
21 «Ma yɛgɛ ka ka yiri ma lewee yɛnlɛ wa jɔ na. Ma yɛgɛ ka ka yiri ma lewee yɛnlɛ wa go na, nakoma wi kɛrɛ na, nakoma wi kulonaŋa na, nakoma wi kulojɔ na, nakoma wi nɛgɛ na, nakoma wi sofile na, nakoma wi kɛɛ yaraga ka kpɛ na
22 Ki sɛnrɛ nda to Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo ŋgbanga wa kasɔn konaa kambaaga wɔgɔ ki nandogomɔ, leele mbele fuun pàa gbogolo le yanwiga ki nɔgɔ pe kan. Li sila ta taga to na. Làa ti yɔnlɔgɔ sinndɛɛrɛ papara papara shyɛn na mari kan na yeri.
Moyisi wìla pye Yɛnŋɛlɛ yɔn sɛnrɛ yofɔ
23 «Naa yàa kaa ki magala li logo ma yiri wa wɔwɔ pi ni, maga ta kasɔn kìla pye wa yanwiga ki na lagapyew, a yè si fulo na tanla yoro naa ye cɛngɛlɛ ke lelɛɛlɛ konaa mbele pe yɛn teele ye go na pe ni. 24 Yàa yo fɔ: ‹Wele, Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ lìli gbɔgɔwɔ yanwa naa li gbemɛ pi naga we na. Wèli magala li logo ma yiri wa kasɔn ki nandogomɔ. Wège yan nala fɔ Yɛnŋɛlɛ li mbe ya para lere ni wi koro yinwege na. 25 Koni yiŋgi na wee we yɛɛ kan kunwɔ pi yeri? Ki kasɔn gbɔgɔ ŋga ki mbe ya mbe we sogo mbe we kɔ pew. Na waga si koro mbaa Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li magala li nuru, pa we yaa ku. 26 Katugu lewee wiwiin wi yɛn wa, ŋa wila Yɛnŋɛlɛ na yinwege wolo li magala li logo li yɛn na para wi ni wa kasɔn ki nandogomɔ paa woro yɛn, a ki fɔ wì koro yinwege na? 27 Ki kala na, mboro Moyisi, fulo wa Yawe Yɛnŋɛlɛ, we Yɛnŋɛlɛ li tanla ma yɛ, mali sɛnrɛ ti logo kona mɛɛ pan mari yo we kan. We yaa li sɛnrɛ ti logo mbaa tanri ti na.›
28 «Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ye sɛnyoro ti logo sanga ŋa ni yàa ti yo na kan we. Làa na pye fɔ: ‹Sɛnrɛ nda leele pè yo ma kan mìri logo. Mì yɛnlɛ ti na. 29 Ndɛɛ ki pye pe mbe ja koro ma, mbaa fyɛ na yɛgɛ, mbaa tanri na ŋgasegele ke na sanga pyew, jaŋgo poro naa pe setirige piile pe ni pe pye fɛrɛwɛ na suyi, ki jɛn nala ndanla. 30 Kari ma saga yo pe kan fɔ pe sɔngɔrɔ wa pe paara yinrɛ ti ni. 31 Mboro wo na, koro laga na ni, mi yaa ŋgasegele ke ni fuun, naa kondɛgɛŋgɛlɛ koro naa kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ yo ma kan ma saa pe nari ke ni, jaŋgo paa tanri ke na wa tara nda mi yɛn na kaan pe yeri ti pye pe woro ti ni.›
32 «Ki kala na, Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì ŋga yo ye kan, yege yigi yaa tanri ki na. Yaga ka laga ki na mbe kari kalige na nakoma kamɛŋgɛ na. 33 Konɔ na Yawe Yɛnŋɛlɛ, ye Yɛnŋɛlɛ lì naga ye na, yaa tanri li na cɛcɛcɛ, jaŋgo ye pye fɛrɛwɛ na, ye yinwetɔnlɔgɔ ta wa tara nda ye yaa sa shɔ mbe ta ti ni.