Cara nda tìla kan Levi setirige piile pe yeri
35
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para naa Moyisi wi ni wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi yɔn na, wa Zheriko ca ki yɛsinmɛ na. Làa wi pye fɔ: 2 «Ki yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ pe cara ta wɔ wa tara nda pè ta kɔrɔgɔ ti ni peri kan Levi setirige piile pe yeri, pe cɛn wa ti ni. Pe yaa ki cara ti kanŋgara na lara ti kan pe yeri paa pe yaayoro ti koro wa. 3 Levi setirige piile pe yaa cɛn wa ki cara ti ni, ti kanŋgara na lara ti yaa pye pe woro paa pe nɛrɛ naa yaayoro sannda pyew ti koro wa, konaa mbaa pe yarijɛndɛ ti teri wa. 4 Cara ti kanŋgara na lara nda ye yaa kan Levi setirige piile pe yeri, ye yaa ti lɛ le ca ki mbogo ki na mbege taanla sa gbɔn mɛtɛrɛ cɛnmɛ kaŋgurugo (500) mbe ca ki maga mbege fili. 5 Wa ca ki puŋgo na mbege maga, ye yaa mɛtɛrɛ wagakele (1 000) taanla mbe kari yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, mbe mɛtɛrɛ wagakele (1 000) taanla mbe kari yɔnlɔparawa kalige kɛɛ yeri, mbe mɛtɛrɛ wagakele (1 000) taanla mbe kari yɔnlɔ tosaga kɛɛ yeri, mbe mɛtɛrɛ wagakele taanla (1 000) mbe kari yɔnlɔparawa kamɛŋgɛ kɛɛ yeri; ca ki yaa pye wa ki laga ki nandogomɔ. Ko lara nda to ti yaa pye pe cara ti kanŋgara na lara re. 6 Ye yaa cara kɔgɔlɔni wɔ mberi pye cara nda lere mbe ya fe sa karafa wa, ye yaa ti kan Levi setirige piile pe yeri; na lere ka lere gbo, na wi sigi siligi, wi mbe ya fe sa karafa ka ni. Ye yaa cara nafa shyɛn ma yiri shyɛn kan pe yeri naa mbe taga wa. 7 Cara nda fuun ye yaa kan Levi setirige piile pe yeri, ti yaa pye ca nafa shyɛn ma yiri kɔlɔtaanri naa ti kanŋgara na lara ti ni. 8 Ye yaa ki cara ti wɔ wa Izirayɛli woolo sanmbala pe kɔrɔgɔ ki ni mberi kan. Cɛnlɛ na woolo cara ka lɛgɛ, li yaa cara lɛgɛrɛ kan. Cɛnlɛ na woolo cara si lɛgɛ, lo yaa cara jɛnri kan. Cɛnlɛ nuŋgba nuŋgba pyew li yaa cara ta kan Levi setirige piile pe yeri mbe yala kɔrɔgɔ ŋga li yaa ta ki gbemɛ pi ni
Cara nda na lere ka lere gbo, na wi sigi siligi, wi mbe ya sa karafa ka ni
9 Yawe Yɛnŋɛlɛ làa para Moyisi wi ni ma yo 10 wigi yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ: «Na yaga ka Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe ye wa Kana tara ti ni, 11 ye yaa cara ta wɔ, nda lere mbe ya fe sa karafa ka ni. Na lere ka lere gbo, na wi sigi siligi, wi mbe ya fe sa karafa ka ni. 12 Ki cara ti yaa pye cara nda lere mbe ya fe sa karafa wa, mbe shɔ lere ŋa wi yaa kufɔ wi gbowo pi kayaŋga wɔ wi yeri; jaŋgo legbolere paga kaa gbo na kiti kɔnfɛnnɛ gbogolomɔ pi fa kiti kɔn wi na gbɛn. 13 Ye yaa cara kɔgɔlɔni wɔ, nda lere mbe ya fe sa karafa ka ni. 14 Ye yaa taanri wɔ wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri, mbe taanri wɔ wa Kana tara. 15 Lere ŋa fuun wi yɛn Izirayɛli woo, naa nambanŋa konaa nambannjɛɛn laga yoro Izirayɛli woolo ye sɔgɔwɔ, na wa ka lere gbo, na wi sigi siligi, wi mbe ya fe sa karafa ki cara kɔgɔlɔni ka ni.
16 «Na lere ka lere gbɔn tugurɔn yaraga ni, na ki fɔ wi ka ku, ŋa wì gbɔnrɔ ti pye, wì pye legbolere. Wi daga poo gbo. 17 Na wi ka sinndɛlɛgɛ tɛgɛ mboo gbɔn ki ni, ŋga ki mbe ya lere gbo, na ki fɔ wi ka ku, ŋa wì gbɔnrɔ ti pye, wi yɛn legbolere. Wi daga poo gbo. 18 Na wi ka si kanŋgaga tɛgɛ mboo gbɔn ki ni, ŋga ki mbe ya mbe lere gbo, na ki fɔ wi ka ku, ŋa wì gbɔnrɔ ti pye, wi yɛn legbolere. Wi daga poo gbo. 19 Lere ŋa wi yaa kufɔ wi gbowo pi kayaŋga wɔ, wi ka legbolere wi yan sanŋa ŋa ni, wuu gbo. 20 Na lere wa ka wi lewee yɛnlɛ wa panra mboo wɔnrɔgɔ nakoma mbe lara mboo sige mboo wa yaraga ka ni, na ki fɔ wi ka ku, 21 nakoma na wi ka wi gbɔn kɛŋgunɔ ni, mbɛnwɛ jatere ni, na wi ka ku, ŋa wì gbɔnrɔ ti pye, wi daga poo gbo, katugu wi yɛn legbolere. Lere ŋa wi yaa kufɔ wi gbowo pi kayaŋga wɔ, wiga wi yan sanga ŋa ni, wuu gbo. 22 Ɛɛn fɔ, na lere wa ka wi lewee yɛnlɛ wa wɔnrɔgɔ mboo gbo na wi sigi siligi, na wi sigi pye mbɛnwɛ ni, nakoma na wi ka wi wa yaraga ka ni mboo gbo, na wi sigi siligi, 23 nakoma wi ka sinndɛlɛgɛ wa wi na, na wi suu yan, na wi ka ku mbege ta wi suu panra, wi si woro na kapege jate wi ni, 24 pa kona kiti kɔnfɛnnɛ gbogolomɔ pi yaa kiti kɔn ŋa wì lere wi gbo wo naa ŋa wi yaa kufɔ wi gbowo pi kayaŋga wɔ pe sɔgɔwɔ, mbe yala kakɔnndɛgɛŋgɛlɛ ŋgele kè tɛgɛ ki wogo ki na ke ni. 25 Kiti kɔnfɛnnɛ gbogolomɔ pi yaa ŋa wì lere wi gbo wi shɔ lere ŋa wi yaa kufɔ wi gbowo pi kayaŋga wɔ wi yeri, mboo pye wi sɔngɔrɔ wa ca ŋga wìla fe ma saa karafa ki ni.
«Ŋa wì lere wi gbo wi daga mbe koro wa ki ni, fɔ saraga wɔfɛnnɛ to wi sa ku, wo ŋa pàa sinmɛ kpoyi pi wo wi na we. 26 Ɛɛn fɔ, pe ma fe ma saa karafa ca ŋga ni, wì saa karafa ŋga ni, na wi ka yiri wa ki ni mbege kɔngɔlɔ ke toro, 27 naŋa ŋa wi yaa kufɔ wi gbowo pi kayaŋga wɔ, na wiga wi yan wa ca ŋga pe ma fe ma saa karafa wa ki puŋgo na, wi yaa wi gbo, pa ki se jate wi kapege pye ma lere gbo. 28 Katugu ŋa wì lere wi gbo, wì fe ma saa karafa ca ŋga ni, wi daga mbe koro wa ki ca ki ni fɔ saraga wɔfɛnnɛ to wi sa ku. Ko puŋgo na, wi mbe ya sɔngɔrɔ wa wi tara nda tì kan wi yeri ti ni.
29 «Ki kagala ŋgele ke yɛn kondɛgɛlɛ yoro naa ye setirige piile mbele fuun pe yaa yiri ye puŋgo na ye kan, na yaga sa cɛn laga o laga.
30 «Na lere ka lere gbo sanga o sanga, ŋa wì lere wi gbo pe mbe ya mboo gbo sɛrɛfɛnnɛ lɛgɛrɛ sɛnyoro kala na. Ɛɛn fɔ, sɛrɛfɔ nuŋgba sɛnyoro se ya ti poo gbo. 31 Legbolere ŋa wi daga poo gbo, yee daga mbe penjara shɔ mbe wa go shɔ. Wi daga poo gbo. 32 Pe ma fe ma saa karafa ca ŋga ni, legbolere ŋa wì fe ma saa karafa wa ki ni, ye se ka penjara shɔ mboo go shɔ mbe ti wi sɔngɔrɔ wi pan wa wi tara, na saraga wɔfɛnnɛ to wi fa ku gbɛn. 33 Tara nda ye yaa sa cɛn wa ti ni, yaga kari tɛgɛ fyɔngɔ ni; katugu legbogo ki ma tara ti tɛgɛ fyɔngɔ ni. Na paga lere gbo wa tara ti na, ti se ya pye kpoyi yaraga ka yɛgɛ ni, kaawɔ ŋa wì lere wi gbo poo gbo. 34 Ye yaa ka cɛn tara nda ni, yaga kari tɛgɛ fyɔngɔ ni Yɛnŋɛlɛ konɔ li ni, to nda mi yaa ka pye mbe cɛn wa ti ni we, katugu mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, mi yɛn ma cɛn laga yoro Izirayɛli woolo ye sɔgɔwɔ.»