IZIRAYƐLI WOOLO PE YƐƐ GBƐGƐLƐMƐ SANNI PE SA KANA TARA TI SHƆ
33–36
Izirayɛli woolo pàa yiri wa Ezhipiti tara ma cɛncɛn ma toro lara nda na
33
1 Izirayɛli woolo pàa yiri wa Ezhipiti tara ma yala pe maliŋgbɔɔnlɔ ŋgbeleye yi ni. Moyisi naa Arɔn poro pàa pye na pe yɛgɛ sinni. Pàa pye na tanri na cɛɛn na toro lara nda na ti nda: 2 Pàa pye na pe paara yinrɛ ti kanni na cɛɛn na toro lara nda ni, Moyisi wìla ti yɔnlɔgɔ ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni. Pe cɛnsara ti nda mbe yala pe tangala li ni:
3 Yɛlɛ li yeŋge koŋgbanŋga ki pilige kɛ ma yiri kaŋgurugo wogo ki na, Paki fɛti wi toroŋgɔlɔ, ki goto, a Izirayɛli woolo pè si yiri wa Aramisɛsi ca ki ni, wa Ezhipiti tara. Pàa yiri ma kari pe yɔlɔgɔ ki ni caw Ezhipiti tara fɛnnɛ pe yɛgɛ na. 4 Kìla yala Ezhipiti tara fɛnnɛ pe yɛn na pe pinambiile koŋgbanmbala pe gboolo pe nii, poro mbele Yawe Yɛnŋɛlɛ làa pe ni fuun pe gbo we. Làa ko pye ma, ma jɔlɔgɔ wa pe yarisunndo ti na. 5 A Izirayɛli woolo pè si yiri wa Aramisɛsi ca ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Sukɔti ca. 6 Pè kaa yiri le Sukɔti, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Etamu laga ki na, wa gbinri wi koŋgo na. 7 Pè kaa yiri le Etamu, a pè si kɛ ma kari wa Pi Ayirɔti laga ki yeri, wa laga ŋga pàa pye na yinri Baali Zefɔn ki yɔnlɔ yirisaga yeri, ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Migidɔli laga ki yɛsinmɛ na. 8 Pè kaa yiri le Pi Ayirɔti, a pè si Kɔgɔje yɛɛn wi kɔn ma yiri. A pè si kari wa gbinri wi ni, ma yɔnlɔ taanri tangala tanga wa Etamu gbinri wi ni, mɛɛ saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Mara laga ki ni. 9 Pè kaa yiri le Mara, a pè si kari ma saa gbɔn wa Elimu laga ki na. Puluyo kɛ ma yiri shyɛn naa sɛngɛndire nafa taanri ma yiri kɛ la pye wa ki laga ki ni. A pè si pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa. 10 Pè kaa yiri le Elimu, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Kɔgɔje yɛɛn wi tanla. 11 Pè kaa yiri le Kɔgɔje yɛɛn wi tanla, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Sɛn gbinri wi ni. 12 Pè kaa yiri le Sɛn gbinri wi ni, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Dɔfika laga ki ni. 13 Pè kaa yiri le Dɔfika, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Alushi laga ki ni. 14 Pè kaa yiri le Alushi, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Erefidimu laga ki ni. Leele pe sila tɔnmɔ tiyɔɔn ta wa mbe wɔ.
15 Pè kaa yiri le Erefidimu, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Sinayi gbinri wi ni. 16 Pè kaa yiri le Sinayi gbinri wi ni, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Kiburɔti Ataava laga ki ni. 17 Pè kaa yiri le Kiburɔti Ataava, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Hazerɔti laga ki ni. 18 Pè kaa yiri le Hazerɔti, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Iritima laga ki ni. 19 Pè kaa yiri le Iritima, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Irimɔ Perɛzi laga ki ni. 20 Pè kaa yiri le Irimɔ Perɛzi, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Libina laga ki ni. 21 Pè kaa yiri le Libina, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Irisa laga ki ni. 22 Pè kaa yiri le Irisa, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Kehelata laga ki ni. 23 Pè kaa yiri le Kehelata, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Shafɛri yanwiga ki na. 24 Pè kaa yiri le Shafɛri, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Arada laga ki ni. 25 Pè kaa yiri le Arada, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Makelɔti laga ki ni. 26 Pè kaa yiri le Makelɔti, a pè kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Tahati laga ki ni. 27 Pè kaa yiri le Tahati, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Tara laga ki ni. 28 Pè kaa yiri le Tara, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Mitika laga ki ni. 29 Pè kaa yiri le Mitika, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Ashimona laga ki ni. 30 Pè kaa yiri le Ashimona, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Mozerɔti laga ki ni. 31 Pè kaa yiri le Mozerɔti, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Bene Yaakan ca. 32 Pè kaa yiri le Bene Yaakan, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Hɔri Gidigadi laga ki ni. 33 Pè kaa yiri le Hɔri Gidigadi, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Yɔtibata laga ki ni. 34 Pè kaa yiri le Yɔtibata, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Abirona laga ki ni. 35 Pè kaa yiri le Abirona, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Eziyɔn Gebɛri ca. 36 Pè kaa yiri le Eziyɔn Gebɛri, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Zɛn gbinri wi ni, ko kɔrɔ wo yɛn wa Kadɛshi laga ki ni. 37 Pè kaa yiri le Kadɛshi, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Hɔri yanwiga ki na, wa Edɔmu tara kɔnlɔ li na.
38 A saraga wɔfɔ Arɔn wì si lugu wa Hɔri yanwiga ki go na ma yala Yawe Yɛnŋɛlɛ li sɛnyoro ti ni. Pa wìla ku wa, Izirayɛli woolo pe yiriŋgɔlɔ wa Ezhipiti tara, ki yɛlɛ nafa shyɛn wolo li yeŋge kaŋgurugo wogo, ki pilige koŋgbanŋga ki na. 39 Arɔn wìla ku wa Hɔri yanwiga ki na sanga ŋa ni, kìla yala wì ta yɛlɛ cɛnmɛ naa nafa ma yiri taanri (123).
40 Aradi ca wunlunaŋa ŋa wìla pye Kana tara fɛnnɛ woo, ma cɛn wa Negɛvu tara ti ni, a wì sigi logo ma yo Izirayɛli woolo paa paan.
41 Izirayɛli woolo pè kaa yiri wa Hɔri yanwiga ki na, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Zalimona laga ki ni. 42 Pè kaa yiri le Zalimona, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Punɔ laga ki ni. 43 Pè kaa yiri le Punɔ laga ki ni, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Obɔti laga ki ni. 44 Pè kaa yiri le Obɔti, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Iye Abarimu ca, wa Mowabu tara kɔnlɔ li na. 45 Pè kaa yiri le Iye Abarimu, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Dibɔn Gadi ca. 46 Pè kaa yiri le Dibɔn Gadi, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Alimɔ Dibilatayimu laga ki ni. 47 Pè kaa yinri le Alimɔ Dibilatayimu, a pè si kari ma saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Abarimu yanwira ti tanla, wa Nebo yanwiga ki yɛsinmɛ na. 48 Pè kaa yiri le Abarimu yanwira ti tanla, a pè si saa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Mowabu funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi tanla, wa Zheriko ca ki yɛsinmɛ na. 49 Pàa pe paara yinrɛ ti kan ma cɛn wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi tanla, maga lɛ wa Bɛti Yeshimɔti ca fɔ ma saa gbɔn wa Abɛli Shitimu laga ki ni.
Yɛnŋɛlɛ làa sɛnrɛ nda yo Kana tara ti yɛɛlɛ wogo ki na
50 Ma Izirayɛli woolo pe ta wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi tanla, wa Zheriko ca ki yɛsinmɛ na, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni maa pye fɔ: 51 «Ki yo Izirayɛli woolo pe kan fɔ na yaga ka Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe yiri, mbe ye wa Kana tara ti ni, 52 ye tara woolo pe ni fuun pe purɔ ye pe yirige wa ye yɛɛ yɛgɛ. Pe yarisunndo nda fuun ti yɛn sinndɛɛrɛ woro, naa pe yaara yanlɛrɛ nda fuun pe tugurɔn yan mari gbegele, yeri jɔgɔ pew. Pe sunzara nda wa tinndiye pe na, yeri jɔgɔ. 53 Ye pe tara ti shɔ yeri ta, ye cɛn wa ti ni; katugu mìri kan ye yeri ti pye ye woro. 54 Ye yaa pɛtɛ gbɔn mberi yɛɛlɛ ye yɛɛ na, mbe yala ye cɛngɛlɛ naa ye setiriye yi ni. Mbele ka lɛgɛ, ye kɔrɔgɔ gbeŋge kan pe yeri; mbele pee lɛgɛ, ye kɔrɔgɔ jɛɛlɛ kan pe yeri. Paga pɛtɛ gbɔn mbe kɔrɔgɔ ŋga kan lere ŋa yeri, wi daga mbe yɛnlɛ ki na ki pye wi wogo. 55 Na yee tara woolo pe purɔ mbe pe yirige wa ye yɛɛ yɛgɛ, yaga mbele yaga wa, pe yaa ka pye paa wuuro tunmɔɔrɔ yɛn mbaa ye sugulo wa ye yɛngɛlɛ ke ni, mbe pye paa wuuro tugbɔɔrɔ yɛn mbaa ye sugulo wa ye kanŋgara ti na. Pe yaa pye ye juguye wa tara nda ye yaa cɛn ti ni. 56 Pa kona mìgi kɔn maga tɛgɛ mbe pe jɔgɔ yɛgɛ ŋga na, yoro mi yaa jɔlɔ ma.»