Izirayɛli cɛngɛlɛ taanri la cɛn wa Zhuridɛn wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri
32
1 Urubɛn setirige piile poro naa Gadi setirige piile pe ni yaayoro ŋgbeleye tugbɔɔrɔ lɛgɛrɛ la pye pe yeri. A pè sigi wele maga yan fɔ Yayezɛri wasege naa Galaadi tara tìla pye ma yɔn mbaa yaayoro koro wa ti ni. 2 Kona, a Urubɛn setirige piile poro naa Gadi setirige piile pè si pan ma Moyisi, naa saraga wɔfɔ Eleyazari konaa Izirayɛli woolo gbogolomɔ teele pe pye fɔ: 3 «Ki cara nda yɛɛn: Atarɔti, naa Dibɔn, naa Yayezɛri, naa Nimira, naa Ɛshibɔn, naa Eleyale, naa Sebamu, naa Nebo, konaa Bewɔn, 4 ko kɔrɔ wo yɛn ki tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ lìri woolo pe gbo wa woro Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe yɛgɛ, ti yɛn ma yɔn mbaa yaayoro koro wa ti ni. Ma si yala yaayoro ŋgbeleye lɛgɛrɛ yɛn woro mbele ma tunmbyeele we yeri.»
5 A pè sho naa fɔ: «Na kaa pye maa jaa mbe kajɛŋgɛ pye we kan, ki tara nda ti kan woro mbele ma tunmbyeele we yeri. Maga ka ti we Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe yiri wa wi kɛɛ ŋga na.»
6 A Moyisi wì si Gadi setirige piile poro naa Urubɛn setirige piile pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Yàa jaa ye sefɛnnɛ poro mbe kari wa malaga mbe yoro yaga ye cɛn lagamɛ kɛ? 7 Yiŋgi na, a ye nɛɛ jaa mbe Izirayɛli woolo sanmbala pe jatere wi piri pe na, paga ka kari wa tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛn na kaan pe yeri ti ni? 8 Ki kala cɛnlɛ nuŋgba lo ye tɛlɛye pàa pye, naa mìla pe tun ma yiri wa Kadɛshi Barineya ca ma yo pe sa Kana tara ti kagala ke yewe mbe ke jɛn we. 9 Pàa kari ma saa gbɔn wa Ɛshikɔli gbunlundɛgɛ ki na, ma tara ti yanri mari wele. Naa pàa kaa sɔngɔrɔ ma pan, a pè si Izirayɛli woolo sanmbala pe jatere wi piri pe na jaŋgo paga ka kari wa tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ laa kaan pe yeri ti ni. 10 Ki pilige ki ni, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban, ma wugu ma yo fɔ: 11 ‹Leele mbele pàa yiri wa Ezhipiti tara, mbege lɛ mbele pè ta yɛlɛ nafa nafa konaa pe yɛgɛ fɛnnɛ pe ni, wo wa kpɛ se ye wa tara nda mìla wugu ma yo mi yaa kan Abirahamu, naa Izaki konaa Zhakɔbu pe yeri ti ni; katugu pe sila na sɛnrɛ ti tanga mberi yɔn fili pe kotogo ki ni fuun ki ni.› 12 Kaawɔ Yefune ŋa wi yɛn Kenazi setirige pyɔ wi pinambyɔ Kalɛbu wo naa Nuni pinambyɔ Zhozuwe poro pe yaa ye wa ti ni, katugu poro pè tanga mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na sɛnrɛ ti na mari yɔn fili. 13 Kì kaa pye ma, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si nawa ŋgban Izirayɛli woolo pe ni, ma ti a pè koro na yanri na toro wa gbinri wi ni ma saa gbɔn yɛlɛ nafa shyɛn, fɔ ki sanga woolo mbele pàa kapege ki pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, a pè saa ku ma kɔ. 14 Koni, yoro fun yè pye kapere pyefɛnnɛ gbogolomɔ ye tɛlɛye pe yɔnlɔ. Yaa jaa mbe ti Yawe Yɛnŋɛlɛ li nawa ŋgban woro Izirayɛli woolo we ni; 15 katugu na yaga Yawe Yɛnŋɛlɛ li wa, li yaa ti we koro laga gbinri wi ni. Ki ka pye ma ye yaa ti ki leele mbele pe kɔ pe wɔ wa.»
16 A pè si fulo wa Moyisi wi tanla maa pye fɔ: «Ayoo! We yaa jasaala kankan laga we yaayoro ŋgbeleye yi kan, mbe cara kan we jɛɛlɛ naa we piile pe kan. 17 Ko puŋgo na, we yaa fyɛɛlɛ mbe we maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe keli Izirayɛli woolo sanmbala pe yɛgɛ mbe malaga ki gbɔn fɔ we sa pe pye pe ye wa tara nda Yawe Yɛnŋɛlɛ lì kan pe yeri ti ni. We jɛɛlɛ naa we piile poro cɛ pe yaa koro wa cara nda wè malaga sigemboro kan mari maga ti ni, ki tara woolo pe kala na. 18 We se sɔngɔrɔ wa we yinrɛ ti ni fɔ Izirayɛli woolo pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pe sa tara pe woro ta ta ti pye pe kɔrɔgɔ. 19 Ɛɛn fɔ, we se ka tara ta ti pye we kɔrɔgɔ wa Zhuridɛn gbaan wi kɛɛ ŋga na konaa mbe kari wa ko puŋgo na naa, katugu kɔrɔgɔ wè we wogo ta makɔ laga Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga yeri.» 20 A Moyisi wì si pe yɔn sogo ma yo fɔ: «Na yaga tanga mbe yala ye sɛnyoro ti ni, na yaga ye maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe malaga ki gbɔn Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ 21 na ye maliŋgbɔɔnlɔ pe ni fuun paga pe maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe yiri Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, fɔ li sa wi juguye pe purɔ wa li yɛɛ yɛgɛ, 22 na yee sɔngɔrɔ, yaga koro wa mbe malaga ki gbɔn fɔ ye sa tara ti shɔ Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan, pa kona ye yaa pye jɛrɛgisaga fu Yawe Yɛnŋɛlɛ lo naa Izirayɛli woolo sanmbala pe yɛgɛ na. Ki ka pye ma, Yawe Yɛnŋɛlɛ li yaa tara ti kan ye yeri ti pye ye woro. 23 Ɛɛn fɔ, na ye sigi pye ma, kona yè kapege pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li na. Yege jɛn ye yo fɔ ye kapege ki yaa sɔngɔrɔ ye na. 24 Ye cara kankan ye jɛɛlɛ naa ye piile pe kan, ye jasaala kankan ye yaayoro ŋgbeleye yi kan. Ɛɛn fɔ, yaga ka ye sɛnyoro ti kɛ.» 25 A Gadi setirige piile poro naa Urubɛn setirige piile pe ni, pè si Moyisi wi pye fɔ: «Woro mbele ma tunmbyeele we yaa tanga ma sɛnyoro ti na we tafɔ. 26 We piile naa we jɛɛlɛ, naa we yaayoro ŋgbeleye yo naa we simbaala naa we sikaala pe yaa koro laga Galaadi tara cara ti ni. 27 Woro mbele ma tunmbyeele, woro wo na, we yaa maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe yiri, mbe sa malaga ki gbɔn Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, paa yɛgɛ ŋga na mboro ŋa ma yɛn we tafɔ màa ki yo we.»
28 A Moyisi wì si konɔ kan saraga wɔfɔ Eleyazari, naa Nuni pinambyɔ Zhozuwe konaa Izirayɛli cɛngɛlɛ teele pe yeri Gadi setirige naa Urubɛn setirige piile pe kanŋgɔlɔ. 29 Moyisi wìla pe pye fɔ: «Na Gadi setirige piile naa Urubɛn setirige piile, mbele fuun pe mbe ya malaga gbɔn, paga pe maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe pinlɛ ye ni, mbe Zhuridɛn gbaan wi kɔn mbe yiri sa malaga gbɔn Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, na yaga ka tara ti shɔ mberi ta sanga ŋa ni, kona ye Galaadi tara ti kan pe yeri ti pye pe woro. 30 Ɛɛn fɔ, na pee maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe toro mbe pinlɛ ye ni mbe sa malaga ki gbɔn, kona pe daga mbe tara ta ta kɔrɔgɔ wa ye sɔgɔwɔ, wa Kana tara.»
31 A Gadi setirige piile poro naa Urubɛn setirige piile pe ni, pè sho naa fɔ: «Woro mbele ma tunmbyeele, we yaa ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ lì yo ki pye. 32 We yaa maliŋgbɔnyaara ti lɛ mbe ye wa Kana tara, mbe sa malaga ki gbɔn Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ, jaŋgo tara nda we yaa ta kɔrɔgɔ ti pye laga Zhuridɛn gbaan wi kɛɛ ŋga na
33 Amɔri cɛnlɛ woolo pe wunlunaŋa Sihɔn wo naa Bazan tara wunlunaŋa Ɔgi wi ni pe tara to naa ti cara ti ni, naa ti kanŋgara lara ti ni, a Moyisi wì siri kan Gadi naa Urubɛn setiriye piile konaa Zhozɛfu pinambyɔ Manase wi cɛnlɛ li walaga woolo pe yeri.
34 A Gadi setirige piile pè sigi cara nda ti kankan naa fɔnŋgɔ, to ti yɛn Dibɔn, naa Atarɔti, naa Aroyɛri, 35 naa Atirɔti Shofan, naa Yayezɛri, naa Yogbeya, 36 naa Bɛti Nimira konaa Bɛti Aran. Pàa malaga sigemboro kankan maga cara ti maga, ma jasaala kankan pe yaayoro ŋgbeleye yi kan.
37 A Urubɛn cɛnlɛ woolo pè sigi cara nda ti kankan naa fɔnŋgɔ, to ti yɛn Ɛshibɔn, naa Eleyale, naa Kiriyatayimu, 38 naa Nebo konaa Baali Meyɔn, mari mɛrɛ ti kanŋga konaa Sibima. Cara nda pàa kankan naa fɔnŋgɔ, pàa mɛrɛ fɔnndɔ tagataga ti na.
39 A Manase pinambyɔ Makiri wi setirige piile pè si saa to Galaadi tara ti na, ma Amɔri cɛnlɛ woolo mbele pàa pye ma cɛn wa pe purɔ mari shɔ. 40 A Moyisi wì sigi Galaadi tara ti kan Manase pinambyɔ Makiri wi woolo pe yeri, a pè cɛn wa. 41 Yayiiri ŋa wìla pye Manase wi setirige pyɔ wa, wì si saa to Amɔri cɛnlɛ woolo pe kapire ta na lɛgɛrɛ mari shɔ mari ta. A wì siri mɛgɛ taga nari yinri Yayiiri kapire. 42 A Noba wì si saa to Kenati ca ki na maga shɔ maga ta ma pinlɛ ki kanŋgara na kapire ti ni. A wì suu yɛɛ mɛgɛ ki taga ti na nari yinri Noba ca.