Izirayɛli woolo pàa fanŋga ta Madiyan tara fɛnnɛ pe na
31
1 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si para Moyisi wi ni naa, maa pye fɔ: 2 «Kapege ŋga Madiyan tara fɛnnɛ pè pye yoro Izirayɛli woolo ye na, ma ti pe saga kayaŋga wɔ pe ni. Ko puŋgo na, ma yaa ku mbe taga wa ma tɛlɛye pe na.» 3 Kona, a Moyisi wì sigi yo Izirayɛli woolo pe kan ma yo fɔ: «Nambala pele mbe maliŋgbɔnyaara ti lɛ ye ni, pe sa to Madiyan tara fɛnnɛ pe na. Yawe Yɛnŋɛlɛ lìgi kɔn maga tɛgɛ mbe kayaŋga ŋga wɔ pe ni, pege wɔ pe ni. 4 Ye nambala waga keleŋgele (1 000) wɔ cɛngɛlɛ ke ni fuun nuŋgba ke ni, ye pe torogo pe sa malaga ki gbɔn.»
5 A pè si nambala waga keleŋgele (1 000) wɔwɔ cɛngɛlɛ ke ni fuun nuŋgba nuŋgba ke ni ma yiri wa Izirayɛli woolo lɛgɛrɛ pe sɔgɔwɔ. Mbele pàa wɔ, pe ni fuun pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ waga kɛ ma yiri shyɛn (12 000). 6 Nambala waga keleŋgele (1 000) mbele pàa wɔwɔ cɛngɛlɛ ke ni fuun nuŋgba nuŋgba ke ni, a Moyisi wì si pe tun pe sa malaga ki gbɔn. Saraga wɔfɔ Eleyazari wi pinambyɔ Fineyasi wìla pinlɛ pe ni. Wo wìla pye na Yɛnŋɛlɛ cɛnsaga paraga go ki yaara ti tungu, naa mbaanra ti ni mbaa ti wiin la konɔ kaan maliŋgbɔɔnlɔ pe yeri. 7 A pè si saa malaga ki gbɔn Madiyan tara fɛnnɛ pe ni paa yɛgɛ ŋga na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa ki yo Moyisi wi kan we. Pàa Madiyan tara fɛnnɛ nambala pe ni fuun pe gbo ma pe kɔ, 8 ma pinlɛ Madiyan tara fɛnnɛ wunlumbolo kaŋgurugo pe ni, pe mɛrɛ ti nda: Evi, naa Erekɛmu, naa Zuri, naa Huri konaa Ereba. Pàa Bewɔri pinambyɔ Balaamu wi gbo fun tokobi ni. 9 Izirayɛli woolo pàa Madiyan tara fɛnnɛ pe jɛɛlɛ naa pe piile pe yigi kasopiile ma kari pe ni, ma pe yɔngɔmɛye naa pe sofilele, naa pe yaayoro ŋgbeleye konaa pe yarijɛndɛ ti ni fuun ti koli ma kari ti ni. 10 Pàa Madiyan tara fɛnnɛ pe cagbɔrɔ naa pe kapire nda pàa pye ma cɛn wa ti ni, ti ni fuun ti sogo, 11 ma kari yaara nda fuun pàa koli ti ni, ma pinlɛ leele poro naa yaayoro nda fuun pàa yigi ti ni. 12 Pàa kari leele mbele pàa yigi kasopiile pe ni, naa yaayoro to naa yaara nda pàa koli ti ni wa Moyisi, naa saraga wɔfɔ Eleyazari konaa Izirayɛli gbogolomɔ woolo pe yeri, wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni, wa Mowabu tara funwa lara falafala ti ni, wa Zhuridɛn gbaan wi tanla, Zheriko ca ki yɛsinmɛ na.
13 A Moyisi wo naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni, naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo teele pe ni fuun pe ni, pè si yiri wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni ma saa maliŋgbɔɔnlɔ pe fili. 14 A Moyisi wì si nawa ŋgban maliŋgbɔɔnlɔ teele pe ni, mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ waga keleŋgele (1 000) go na, naa mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ cɛnmɛ cɛnmɛ go na pe ni; poro mbele pàa yiri wa malaga gbɔnsaga ma pan we. 15 Moyisi wìla pe pye fɔ: «A! Yège jɛɛlɛ mbele pe ni fuun pe yaga go na kɛ! 16 Yège jɛn ma yo ki Madiyan tara fɛnnɛ jɛɛlɛ mbele poro pàa logo Balaamu wi yeri, ma woro Izirayɛli woolo we kan a wè kapegbɔgɔ pye Yawe Yɛnŋɛlɛ li na, wa Pewɔri kala li ni; ko puŋgo na, a tifɛlɛgɛ yama to woro mbele Yawe Yɛnŋɛlɛ li woolo we na. 17 Ki kala na, koni, ye pinambiile pe ni fuun pe gbo naa jɛɛlɛ mbele fuun pè naŋa kala jɛn konaa ma sinlɛ naŋa ni pe ni. 18 Ɛɛn fɔ, sumbonɔ mbele pe fa nambala kala jɛn ye poro yaga go na ye yɛɛ kan. 19 Yoro mbele fuun ye lere gbo wa malaga nakoma ma jiri gboo na, ye koro wa paara yinrɛ cɛnsaga ki puŋgo na fɔ sa gbɔn piliye kɔlɔshyɛn. Ye daga mbe ye yɛɛ pye fyɔngɔ fu pilige taanri wogo konaa pilige kɔlɔshyɛn wogo ki na, yoro naa ye kasopiile pe ni. 20 Ye daga mbe ye yaripɔrɔ ti ni fuun ti pye fun fyɔngɔ fu, naa yaara nda pè gbegele sɛlɛgɛ ni, naa nda pè gbegele sikanɛɛlɛ sire ni konaa nda pè gbegele tire ni ti ni.» 21 Kona, a saraga wɔfɔ Eleyazari wì si maliŋgbɔɔnlɔ mbele pàa yiri wa malaga gbɔnsaga ma pan pe pye fɔ: «Lasiri wi kondɛgɛlɛ na Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan li na: 22 Tɛ yaara, naa warifuwe woro, naa tuguyɛnrɛ woro, naa tuguwɔrɔ woro, konaa tuguvire woro, nakoma sunmu woro, 23 ko kɔrɔ wo yɛn yaara nda kasɔn se ya mberi sogo mberi kɔ, yeri le wa kasɔn, ti yan ti pye fyɔngɔ fu; ko puŋgo na, yeri wɔ yeri le wa tɔnmɔ mba pi ma yaraga pye fyɔngɔ fu pi ni. Ɛɛn fɔ, yaara nda fuun ti ma ya ma sogo ma kɔ, ye to le wa tɔnmɔ mba pi ma yaraga pye fyɔngɔ fu po ni cɛ. 24 Pilige kɔlɔshyɛn wogo ki na, na yaga ye yaripɔrɔ ti jogo mbe kɔ, pa kona ye yaa pye fyɔngɔ fu, pa ye mbe ya sɔngɔrɔ wa paara yinrɛ cɛnsaga ki ni.»
Yaara nda pàa koli tìla yɛɛlɛ yɛgɛ ŋga na
25 Kona, a Yawe Yɛnŋɛlɛ lì si Moyisi wi pye naa fɔ: 26 «Mboro naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni, naa Izirayɛli gbogolomɔ woolo seye teele pe ni, ye yaa yaara nda fuun maliŋgbɔɔnlɔ pè koli ti jiri, leele poro naa yaayoro ti ni. 27 Ko puŋgo na, yaara nda pè koli ma pan, mari kɔn ti yiri tɛgɛsaga shyɛn. Ma tɛgɛsaga nuŋgba kan mbele pè saa malaga ki gbɔn pe yeri, ma tɛgɛsaga sanŋga ki kan Izirayɛli gbogolomɔ woolo sanmbala pe yeri. 28 Ma ta lagala wa mbele pè saa malaga ki gbɔn pe tasaga ki na mari kan mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na yeri, na tasaga. Lere cɛnmɛ kaŋgurugo (500) tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew, naa nɛrɛ cɛnmɛ kaŋgurugo (500) tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew, naa sofilele cɛnmɛ kaŋgurugo (500) tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew, naa simbaala cɛnmɛ kaŋgurugo (500) tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew, konaa sikaala cɛnmɛ kaŋgurugo (500) tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew, ye yaa nuŋgba nuŋgba lagala ti na mberi kan na yeri. 29 Yaara nda ma yaa lagala maliŋgbɔɔnlɔ pe tasaga ki na, mari kan saraga wɔfɔ Eleyazari wi yeri ti pye paa yarikanga yɛn mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na kan. 30 Tasaga ŋga kì kan Izirayɛli woolo sanmbala pe yeri, ma leele nuŋgba nuŋgba wɔwɔ lere nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew ki ni, ma yaayoro nuŋgba nuŋgba lagala yaayoro nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew ki na, to ti yɛn nɛrɛ naa sofilele, naa simbaala, naa sikaala konaa yaayoro sannda ti ni, mari kan Levi setirige piile pe yeri; poro mbele pe maa mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ na filisaga paraga go tunŋgo ki piin we.»
31 A Moyisi wo naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni pè si ŋga Yawe Yɛnŋɛlɛ làa yo Moyisi wi kan ki pye. 32 Mbele pàa saa malaga ki gbɔn pàa yaara nda koli, nda tìla koro, a pè pan ti ni ti nda: Simbaala naa sikaala pàa pye waga cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (675 000). 33 Nɛrɛ tìla pye waga nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (72 000). 34 Sofilele pàa pye waga nafa taanri ma yiri nuŋgba (61 000) 35 Sumborombiile mbele pe fa nambala kala jɛn pàa pye waga nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn (32 000). 36 Tɛgɛsaga ŋga pàa kan mbele pàa saa malaga ki gbɔn pe yeri, ki yaara ti nda: Simbaala naa sikaala pàa pye waga cɛnmɛ taanri naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn naa cɛnmɛ kaŋgurugo (337 500). 37 A pè si cɛnmɛ kɔgɔlɔni naa nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri kaŋgurugo (675) laga simbaala naa sikaala pe na ma pe kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 38 Nɛrɛ tìla pye waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (36 000). A pè si nafa taanri ma yiri kɛ ma yiri shyɛn laga ma kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 39 Sofilele pàa pye waga nafa ma yiri kɛ naa cɛnmɛ kaŋgurugo (30 500). A pè si nafa taanri ma yiri nuŋgba laga ma kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 40 Leele pàa pye waga kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (16 000). A pe lere nafa ma yiri kɛ ma yiri shyɛn kan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri. 41 A Moyisi wì si nda wìla lagala Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan ti kan saraga wɔfɔ Eleyazari wi yeri paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo wi kan we. 42 Tɛgɛsaga sanŋga ŋga pàa kan Izirayɛli gbogolomɔ woolo sanmbala pe yeri, Moyisi wìla ki tɛgɛ ki yɛ mbele pàa malaga ki gbɔn pe wogo ki ni. 43 Ki yaara ti nda: Simbaala naa sikaala pàa pye waga cɛnmɛ taanri naa nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔlɔshyɛn, naa cɛnmɛ kaŋgurugo (337 500). 44 Nɛrɛ tìla pye waga nafa ma yiri kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (36 000). 45 Sofilele pàa pye waga nafa ma yiri kɛ naa cɛnmɛ kaŋgurugo (30 500). 46 Leele pàa pye waga kɛ ma yiri kɔgɔlɔni (16 000). 47 Tɛgɛsaga ŋga pàa kan Izirayɛli woolo sanmbala pe yeri, Moyisi wìla leele nuŋgba nuŋgba wɔwɔ lere nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ tɛgɛsaga nuŋgba nuŋgba pyew ki ni, ma yaayoro nuŋgba nuŋgba lagala yaayoro nafa shyɛn ma yiri kɛ kɛ tɛgɛsaga nuŋgba pyew ki na ma kan Levi setirige piile pe yeri; poro mbele pàa pye na tunŋgo piin wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li cɛnsaga paraga go ki ni, paa yɛgɛ ŋga na làa ki yo Moyisi wi kan we.
Nayinmɛ yarikanra nda pàa pan ma kan Yɛnŋɛlɛ li yeri
48 Maliŋgbɔɔnlɔ teele mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ waga keleŋgele (1 000) go na, naa mbele pàa pye maliŋgbɔɔnlɔ cɛnmɛ cɛnmɛ go na, pè si pan wa Moyisi wi tanla 49 maa pye fɔ: «Woro mbele ma tunmbyeele, maliŋgbɔɔnlɔ mbele pàa pye we kɛɛ na, wè pe jiri, ali nuŋgba wo si la wa pe ni. 50 Ki kala na, we ni fuun nuŋgba nuŋgba, yaara nda wè koli we yɛn nari kaan Yawe Yɛnŋɛlɛ li yeri yarikanga, to ti yɛn tɛ yɔngɔwɔ kɛɛ yɔlɔgɔ woolo, naa tɛ kannjiŋgele kɛɛ yɔlɔgɔ wogolo, naa tɛ vegembele, naa tɛ nuŋgbogolo, konaa tɛ yɔngɔwɔ yɔlɔgɔ woolo; jaŋgo pe kapere ti kala yagawa ja kapyege ki pye we kan.»
51 A Moyisi wo naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni pè si yɛnlɛ ma ki yaara nda pè gbegele tɛ ni ti shɔ pe yeri. 52 Mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ waga keleŋgele (1 000) go na, naa mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ cɛnmɛ cɛnmɛ go na, pàa pan tɛ yaara nda ni Yawe Yɛnŋɛlɛ li kan yarikanga ti nuguwɔ pìla pye culo cɛnmɛ naa nafa tijɛrɛ ma yiri tijɛrɛ (184). 53 Maliŋgbɔɔnlɔ pe ni fuun nuŋgba nuŋgba pàa yaara nda koli, pàa ti ta pe woro. 54 Mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ waga keleŋgele (1 000) go na, naa mbele pàa pye teele maliŋgbɔɔnlɔ cɛnmɛ cɛnmɛ go na, pàa pan tɛ yaara nda ni, Moyisi wo naa saraga wɔfɔ Eleyazari wi ni pàa ti lɛ ma kari ti ni wa Yawe Yɛnŋɛlɛ li yɛgɛ sɔgɔwɔ wa filisaga paraga go ki ni, jaŋgo ti ti Yawe Yɛnŋɛlɛ laa nawa tuun Izirayɛli woolo pe na.